Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » szkolenie: Wycinka zieleni w 2017 r. - Rewolucyjne zmiany w ustawie... (Katowice, 5.05.2017)

szkolenie: Wycinka zieleni w 2017 r. - Rewolucyjne zmiany w ustawie... (Katowice, 5.05.2017)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 6 lutego 2017 | 09:27

Szkolenie - Wycinka zieleni 2017, rewolucyjne zmiany.

 

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Zapraszamy na szkolenie:
"Wycinka zieleni w 2017 r. - Rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody od 1.01.2017 r. w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo"



Dzięki temu praktycznemu szkoleniu poznasz
 • aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dot. usuwania zieleni, w tym przepisy przejściowe do nowelizacji (sprawy wszczęte a niezakończone),
 • nowe zasady ochrony zieleni,
 • problematykę regulowania pewnych kwestii uchwałami rady gminy - problemy praktyki: które uchwały podejmować, jak dalece różnicować kwestie w konkretnej uchwale, procedura udziału społeczeństwa w procedurze tworzenia uchwały, kontrola legalności uchwały - na co zwróci uwagę wojewoda/sąd administracyjny, możliwość skarżenia przez obywateli podjętych uchwał, bądź decyzji o ich niewprowadzaniu,
 • poglądy doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykłady z praktyki Trenera
 • praktyczne stosowanie przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni - jak wystrzegać się błędów proceduralnych, na co zwracać uwagę, by SKO czy sąd administracyjny nie uchyliły decyzji. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zapewnianie czynnego udziału strony w postępowaniu, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, właściwe uzasadnianie decyzji, nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 155 kpa (przesłanki, procedura), stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 kpa (przesłanki, procedura)
Będziesz mieć możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, a także udziału w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń. A do tego możliwość konsultacji e-mailowych aż 14 dni po zakończeniu szkolenia. Zapraszamy!


Miejsce:
Katowice, ul. Krasińskiego 13/107
Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602
Zobacz lokalizację w Google Maps


Czas szkolenia:
5 maja 2017 r.

Godz. 10,00-16,00
(plus możliwość konsultacji 16,00-18,00)


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji.
 2. Pojęcia podstawowe: drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
 3. Rewolucyjne zmiany dot. wymogu zezwoleń - jakie drzewa i krzewy usuwamy bez zezwolenia?:
  • drzewa z działek osób fizycznych (kiedy usunięcie drzewa przez osobę fizyczną wymaga zezwolenia, problem Wspólnot Mieszkaniowych, użytkowników wieczystych, nieuregulowanego stanu prawnego itd.,
  • planowane zmiany dot. usuwania zieleni z działek osób fizycznych- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, przesłanki wniesienia sprzeciwu, ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, przepisy przejściowe do tej nowelizacji,
  • drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego,
  • krzewy w skupiskach do 25 m2,
  • obwód drzewa na wysokości 1320 cm - 100 cm lub 50 cm,
  • problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni,
 4. Podstawa prawna do podjęcia uchwały przez radę gminy rozszerzającej przesłanki ustawowego zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie zieleni - ta instytucja zostanie zlikwidowana nowelizacją.
 5. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta,
  • starosta,
  • wojewódzki konserwator zabytków- w tym omówienie uchwały 7 sędziów NSA z 19.10.2015 r.,
  • marszałek województwa;
  • kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy?
  • nowelizacja - powrót instytucji uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym.
 6. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce - problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.
 7. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną.
 8. Procedura wydawania decyzji (oględziny - w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe - w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa.
 9. Kwestie związane z okresem lęgowym ptaków - czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami.
 10. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych.
 11. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
  • nowe zasady ustalania opłaty,
  • stawki opłat wprowadzane uchwałą rady gminy - problemy praktyki: czy wprowadzać stawki jednolite, czy zróżnicowane, czy wprowadzać uchwałę - czy też poprzestać na stawkach maksymalnych z ustawy (zwłaszcza w aspekcie skarżenia zaniechania gminy)? Planowane zmiany - powrót do ustalania opłat na podstawie rozporządzenia Min. Środowiska,
  • opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
  • opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
  • ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8,
  • rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku opłatowego uchwałą rady gminy - problemy praktyki: czy podejmować uchwałę, kryteria zwolnień, możliwość skarżenia przez obywatela zaniechania podjęcia uchwały - przepis będzie uchylony.
 12. Ochrona zieleni a inne ustawy - usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a obszar NATURA2000, wycinka zieleni a decyzja ZRID.
 13. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody, uregulowania prawne w tym zakresie wprowadzone nowelizacją.
 14. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
 15. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
  • usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań,
  • zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
  • inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
  • uszkodzenie drzewa - kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
  • wysokość kary - zasada,
  • wysokość kary - wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.,
  • rozkładanie kary na raty,
  • odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni - przesłanki, procedura kontroli,
  • planowana nowelizacja: nowe delikty - usunięcie drzewa mimo sprzeciwu i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.
 16. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie - przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody.
 17. Problematyka pomników przyrody - ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop.
 18. Planowana nowelizacja- jakie rozporządzenia mają być wydane? 
 19. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki Uczestników, podsumowanie szkolenia.

Metody szkoleniowe:
1. wykład
2. prezentacja
3. dyskusja, case studies, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki

Ekspert prowadzący szkolenie:
Agnieszka Masłowska-Gądek - radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy:
  • urzędów gmin,
  • urzędów miast,
  • starostw powiatowych,
  • urzędów marszałkowskich,
  • Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,
  • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • spółdzielni mieszkaniowych,
  • spółek miejskich,
  • przedsiębiorstw przesyłowych,
  • jednostek drogowych,
  • firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni,
  • firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy) ,
  • uczelni wyższych,
  • szpitali ,
 • Zarządcy nieruchomości ,
 • Osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem,
 • Wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.


Zasady naboru:
AKTUALNIE NABÓR NIE JEST PROWADZONY


Inwestycja w szkolenie:
Cena: 400 zł brutto/Osobę

Rabaty/promocje:
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku delegowania uczestnika przez firmę będącą Członkiem Wspierającym)
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
 • 10% dla Absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Zrównoważonej Produkcji
 • 5% dla Absolwentów naszych poprzednich szkoleń
 • 5% dla drugiego i następnych Pracowników, w przypadku zgłoszenia na to szkolenie większej liczby Osób z jednej firmy
 • W przypadku zgłoszenia czterech Osób z tej samej instytucji - czwarta Osoba gratis

Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się.
Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentką w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość zadania pytań Prowadzącej jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia; odpowiedzi zostaną udzielone podczas szkolenia; pytania należy kierować na adres: biuro@cp.org.pl, w tytule e-maila proszę należy wpisać "Pytanie do Prowadzącej - A. Masłowska-Gądek (Wycinka zieleni)".

Do materiałów szkoleniowych dodajemy m.in. egzemplarz ogólnopolskiego czasopisma "Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie".


Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Skupiamy się na problemach poszczególnych Uczestników, analizujemy zgłaszane przez Nich przykłady.
 • Dajemy możliwość zadania pytań Prelegentowi jeszcze przed szkoleniem (odpowiedzi są przekazywane Uczestnikom podczas szkolenia).
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie


Zobacz statystyczne podsumowanie ocen naszych szkoleń
Zobacz przykładowe opinie/referencje dotyczące naszych szkoleń.


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz