Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie - Zamówienia publiczne 2017 i zasada konkurencyjności w prośrodowiskowych projektach UE

Szkolenie - Zamówienia publiczne 2017 i zasada konkurencyjności w prośrodowiskowych projektach UE

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on wtorek, 5 września 2017 | 14:15

Szkolenie - Zamówienia publiczne 2017 i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich (Katowice, woj. śląskie)

"Zamówienia publiczne 2017 i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich na przykładzie inwestycji związanych z ochroną środowiska"

Szkolenie ma na celu szczegółowe zapoznanie uczestników/czek z procedurami Prawa Zamówień Publicznych (PZP) obowiązującymi wszystkich beneficjentów w ramach prawidłowego wydatkowania środków UE.
Jest to szkolenie skierowane do wszystkich grup beneficjentów, omawiające wszystkie tryby PZP obowiązujące w ramach wydatkowania kosztów kwalifikowalnych EFRR w projektach inwestycyjnych prośrodowiskowych.

Adresowane jest głównie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców realizujących projekty współfinansowane z środków UE z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Fachową wiedzę popieramy przykładami - w tym analizą przypadków zgłaszanych przez Uczestników (również podczas indywidualnych konsultacji).
Wątpliwości rozwiejesz podczas dyskusji oraz konsultacji - w trakcie oraz po szkoleniu (na e-mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni).Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 27-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017
Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Miejsce szkolenia:
Katowice, ul. Krasińskiego 13
Współrzędne GPS miejsca szkolenia: szer. geogr. 50.255409, dł. geogr. 19.033602

Zobacz lokalizację w Google Maps


Czas szkolenia: 

do ustalenia
Godz. 10,00-15,30
(plus możliwość indywidualnych konsultacji 15,30-17,30)Program szkolenia
 • Akty prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE
  • dyrektywy i komunikaty KE dotyczące prawa wspólnotowego
  • Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzenia wykonawcze
  • wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  • wewnętrzne procedury udzielania zamówień
  • Wytyczne Ministerstwa Rozwoju, UZP i innych instytucji zarządzających
 • Zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów
 • Szacowanie wartości przy dostawach, usługach i robotach budowlanych
 • Zamówienia poniżej 30.000 € – rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności
  • omówienie zmian w wytycznych Ministerstwa Rozwoju, szacowanie wartości, podział na części
  • wybór oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności, tryby w zależności od kwoty
  • Portal Baza Konkurencyjności, upublicznianie postępowania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, konflikt interesów, kary umowne, protokół
  • studium przypadku, przegląd zapytań ofertowych, dobre i złe praktyki Zamawiających
 • Zamówienia powyżej 30 000 € – PZP
  • przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego w ramach projektu unijnego, przesłanki stosowania trybów niekonkurencyjnych
  • uproszczenia dla usług niepriorytetowych
  • warunki stawiane wykonawcom, kryteria oceny ofert
  • uzupełnienia dokumentacji ofertowej w trakcie badania ofert, zakres omyłek w ofercie
  • przesłanki wykluczenia wykonawców
  • przesłanki odrzucenia oferty
  • rozstrzygnięcie postępowania, protokół, dokumentacja
 • Klauzule społeczne

Metody szkoleniowe:

Wykład, prezentacja dobrych praktyk oraz orzecznictwa w ramach PZP, praca warsztatowa ze studiami przypadków (case study)


Ekspert prowadzący szkolenie:

Anna Rozkosz - certyfikowana trenerka biznesu i facylitatorka szkoleń. Od wielu lat zaangażowana w tematykę Prawa Zamówień Publicznych (PZP), funduszy europejskich, prawa ochrony środowiska oraz tematyki z zakresu efektywności energetycznej, również jako badaczka i analityczka. Ma na swoim koncie przeprowadzonych 3.500 godzin szkoleń z zakresu tematyki funduszy UE, ochrony środowiska oraz PZP.
Szkoli i konsultuje zarówno dla Zamawiających, jak i dla Oferentów. Znawczyni tematyki Zrównoważonych Zamówień Publicznych, konsultantka dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania zamówień. Na stałe związana z organizacjami badającymi i szkolącymi w zakresie zamówień publicznych. Znawczyni tematyki finansowania europejskiego oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, prowadzi liczne szkolenia również w tym zakresie. Znawczyni dobrych praktyk w międzynarodowych zamówieniach oraz standardów europejskich i ONZ w zakresie zamówień publicznych oraz ekoinnowacji. Znawczyni tematyki PZP w kontekście nowej perspektywy finansowej dla projektów społecznych (EFS), środowiskowych (EFRR) oraz badawczo- rozwojowych. Certyfikowana ekspertka z zakresu pomocy publicznej na przedsięwzięcia z zakresu energetyki i ochrony środowiska (URE).
Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi, z Instytutem Allerhanda w Krakowie oraz z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu, gdzie pracuje jako ekspertka z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz ekoinnowacji. Zarządza również przedsiębiorstwem wdrażającym innowacyjne technologie środowiskowe oraz energetyczne.


Zasady naboru:

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o kontakt: 601 33 71 70

Cena:

do ustalenia

Zobacz jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz