Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Do Czytelników Czystszej Produkcji i Eko-zarządzania" (2004 r.) - prof. dr. hab. inż. Zygfryd Nowak, pierwszy Redaktor Naczelny CPiEZ i pierwszy prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CPOd 1994 roku  wydawnictwem Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji był biuletyn „Czystsza Produkcja – Cleaner Production”, poświęcony Polskiemu Programowi CP.
Wydawnictwo to w ostatnich latach ukazywało się w dwóch seriach:
  • informacyjnej - o aktywności Polskiego i Światowego Ruchu CP
  • problemowej, jako „Zeszyty Problemowe” – publikacje o projektach i problemach prowadzonych w ramach Ruchu CP.
Prezentowaliśmy w nim wyniki naszych  wspólnych prac na rzecz ciągłej poprawy oddziaływania na środowisko, oszczędności w zużyciu zasobów przyrody, a także odpowiedzialnej przedsiębiorczości, wiążącej aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, tworząc w Polskim Ruchu CP klimat tak potrzebny do budowy podstaw zrównoważonego rozwoju – obowiązku wynikającego z artykułu 5 Konstytucji RP z 1997 roku.
W 15-tym roku istnienia Polskiego Ruchu CP chcemy przejść do formy stałego wydawnictwa poświęconego problemom wdrażania strategii CP oraz zadaniom nowoczesnego zarządzania środowiskiem w systemie zarządzania przedsiębiorstwem lub jednostkami samorządowymi.
Wejście Polski do Unii Europejskiej – i nowa historyczna pozycja Polski w Europie stawia także przed Polskim Ruchem CP nowe wyzwania i potrzebę dalszego rozwoju zakresu działań oraz opracowania nowych narzędzi dla realizacji tych wyzwań. Filozofia CP legła u podstaw licznych proekologicznych programów i inicjatyw Unii Europejskiej a strategia CP jest zawarta w zasadzie we wszystkich regulacjach UE, opartych jak wiemy na zasadach przezornego i zapobiegawczego działania. Jednak w Unii Europejskiej obowiązują nie ogólne reguły ciągłej poprawy - do jakich zachęcamy polskie przedsiębiorstwa CP - lecz konkretne, opatrzone wymiarem ilościowym i czasowym wymogi redukcji oddziaływania na środowisko. To nowe i bardzo trudne wyzwanie – zarówno w wymiarze technicznym jak i ekonomicznym. Polski Ruch CP do tych wyzwań przygotowuje się już od wielu lat poprzez wdrażanie czystszych technologii i doskonalenie działań organizacyjno-technicznych w pilotowych projektach CP i w ich rozwinięciu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych a także w samorządach terytorialnych. Wprowadzamy do roboczych programów naszego Stowarzyszenia procedury i metody wdrażania regulacji Unii Europejskiej. Najważniejszej z nich Pozwoleniu Zintegrowanemu – IPPC.
Podobnie jak niektóre wysoko rozwinięte kraje, podjęliśmy System Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych oparty o wdrażaną w przedsiębiorstwach i samorządach strategię CP. Tym zagadnieniom poświęcamy pierwszy numer nowego czasopisma „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie” - wydawnictwa wspomagającego odpowiedzialne spełnianie wymogów UE. Numer ten poświeciliśmy też prezentacji pierwszych przedsiębiorstw i Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (PRCPiOP), których „Dobrowolne Zobowiązania Ekologiczne wg CP” zostały ocenione i zweryfikowane przez Kapitułę PRCPiOP pod przewodnictwem Wiceprezesa RM Pan Marka Pola. Kapituła pracuje z udziałem przedstawicieli głównych polskich instytucji, odpowiedzialnych za realizację polityki ochrony środowiska zgodnej z polskim prawem dostosowanym do regulacji UE. To konkretny wkład Polskiego Ruchu CP w przygotowanie integracji z UE w obszarze ochrony środowiska.
W nowym czasopiśmie będziemy publikować wyniki programów współpracy z krajami Unii Europejskiej dotyczących wdrażania prawa unijnego i możliwości rozpowszechnienia i praktycznego wykorzystania procedur opracowanych w tych programach. Będziemy również stawiać pytania i  prezentować nasze kłopoty w wdrażaniu nowych regulacji.
Chcemy łamy naszego wydawnictwa otworzyć dla wszystkich, którym poprawa stanu naszej przyrody jest bliska a wdrożenie nowych regulacji prawnych należy do ich zakresu działalności zawodowej i społecznej.
Zapraszamy do współpracy!
Stawiajcie pytania, dzielcie się doświadczeniami i troskami, aby to wydawnictwo stało się forum dyskusyjnym i negocjacyjnym dla skutecznego przeprowadzenia trudnego procesu integracyjnego.

Zygfryd Nowak

0 komentarze :

Prześlij komentarz