Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Efekty działań

Statystyki Stowarzyszenia Polski Ruch CP
(stan na dzień 24 kwietnia 2023 r.)
  • 17 instytucji posiadających ważne wpisy w Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (spośród 83 instytucji wpisanych do tego Rejestru w całej jego historii)
  • 68 organizacji aktualnie wpisanych do Rejestru Świadectw Czystszej Produkcji (spośród 300 organizacji, którym nadano Świadectwa Czystszej Produkcji w całej historii Świadectw CP)
  • 49 zakończonych otwartych edycji Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
  • 10 zakończonych indywidualnych edycji Akademii Czystszej Produkcji (ścieżka indywidualna: dla jednej firmy lub małej liczby firm, zapoczątkowana w listopadzie 2020 r.)
  • 1137 instytucji przeszkolonych w ramach kolejnych Szkół/Akademii Czystszej Produkcji (w tym 35 w ramach edycji i usług indywidualnych)*
  • 829 demonstracyjnych Projektów Czystszej Produkcji zrealizowanych w ramach Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
  • 1644 nadanych dyplomów Eksperta Czystszej Produkcji
  • 378 polskich sygnatariuszy Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP-ONZ

* suma liczb uczestników poszczególnych Szkół CP i Akademii CP; w statystyce tej nie uwzględniono, że kilka firm uczestniczyło w więcej niż jednej Szkole/Akademii.


Przykładowe efekty osiągnięte przez Przedsiębiorstwa CP w latach 2001-2020**

** Dla zapewnienia spójności statystyk, do powyższego zestawienia wybrana została grupa 12 organizacji, spełniających łącznie następujące warunki: są przedsiębiorstwami, są laureatami Polskiego Rejestru CP i OP w jego ostatniej jak dotąd edycji, w swoich raportach w ramach Rejestru przekazały dane wskaźnikowe za lata 2001-2020, nie przechodziły w analizowanym okresie czasu procesów restrukturyzacyjnych istotnie zniekształcających trendy wskaźnikowe. Skumulowane oszczędności ekonomiczne oznaczają sumaryczne oszczędności uzyskane w danym roku dzięki wszystkim zrealizowanym dotąd działaniom proekologicznym (również tym, które zrealizowano w poprzednich latach), z pominięciem kosztów ich uzyskania. Dane za rok 2021 nie są jeszcze dostępne – będą raportowane w roku 2022.