Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Efekty działań

Aktualne statystyki Stowarzyszenia Polski Ruch CP
(stan na 18 maja 2018 r.)
  • 19 instytucji posiadających ważne wpisy w Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (spośród 82 instytucji wpisanych do tego Rejestru w całej jego historii)
  • 23 organizacje aktualnie wpisane do Rejestru Świadectw Czystszej Produkcji (spośród 248 organizacji, którym nadano Świadectwa Czystszej Produkcji w całej historii Świadectw CP)
  • 46 zakończonych Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
  • 1064 instytucje przeszkolonych w ramach kolejnych Szkół Czystszej Produkcji*
  • 749 demonstracyjnych Projektów Czystszej Produkcji zrealizowanych w ramach Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
  • 1483 wręczone dyplomy Eksperta Czystszej Produkcji
  • 319 polskich sygnatariuszy Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP-ONZ

* suma liczb uczestników poszczególnych Szkół CP i Akademii CP; w statystyce tej nie uwzględniono, że kilka firm uczestniczyło w więcej niż jednej Szkole/Akademii.


Przykładowe efekty osiągnięte przez Przedsiębiorstwa CP w latach 2001-2016**** Dla zapewnienia spójności statystyk, do powyższego zestawienia wybrana została grupa 13 organizacji,  spełniających łącznie następujące warunki: są przedsiębiorstwami, są laureatami Polskiego Rejestru CP i OP w jego ostatniej jak dotąd edycji, w swoich raportach w ramach Rejestru przekazały dane wskaźnikowe za lata 2001-2016, nie przechodziły w analizowanym okresie czasu procesów restrukturyzacyjnych istotnie zniekształcających trendy wskaźnikowe. Skumulowane oszczędności ekonomiczne oznaczają sumaryczne oszczędności uzyskane w danym roku dzięki wszystkim zrealizowanym dotąd działaniom proekologicznym (również tym, które zrealizowano w poprzednich latach), z pominięciem kosztów ich uzyskania. Dane za rok 2017 nie są jeszcze dostępne – będą raportowane w roku 2018.