Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Efekty działań

Statystyki Stowarzyszenia Polski Ruch CP
(stan na 8 kwietnia 2021 r.)
  • 18 instytucji posiadających ważne wpisy w Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (spośród 82 instytucji wpisanych do tego Rejestru w całej jego historii)
  • 24 organizacje aktualnie wpisane do Rejestru Świadectw Czystszej Produkcji (spośród 250 organizacji, którym nadano Świadectwa Czystszej Produkcji w całej historii Świadectw CP)
  • 46 zakończonych otwartych edycji Szkół/Akademii Czystszej Produkcji (trwają dwie kolejne)
  • 2 zakończone indywidualne edycje Akademii Czystszej Produkcji (ścieżka indywidualna: dla jednej firmy lub małej liczby firm, zapoczątkowana w grudniu 2020 r.; trwa edycja nr 3)
  • 1066 instytucje przeszkolonych w ramach kolejnych Szkół/Akademii Czystszej Produkcji (w tym 2 w ramach edycji indywidualnych)*
  • 751 demonstracyjnych Projektów Czystszej Produkcji zrealizowanych w ramach Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
  • 1488 wręczone dyplomy Eksperta Czystszej Produkcji
  • 328 polskich sygnatariuszy Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP-ONZ

* suma liczb uczestników poszczególnych Szkół CP i Akademii CP; w statystyce tej nie uwzględniono, że kilka firm uczestniczyło w więcej niż jednej Szkole/Akademii.


Przykładowe efekty osiągnięte przez Przedsiębiorstwa CP w latach 2001-2018**** Dla zapewnienia spójności statystyk, do powyższego zestawienia wybrana została grupa 13 organizacji, spełniających łącznie następujące warunki: są przedsiębiorstwami, są laureatami Polskiego Rejestru CP i OP w jego ostatniej jak dotąd edycji, w swoich raportach w ramach Rejestru przekazały dane wskaźnikowe za lata 2001-2018, nie przechodziły w analizowanym okresie czasu procesów restrukturyzacyjnych istotnie zniekształcających trendy wskaźnikowe. Skumulowane oszczędności ekonomiczne oznaczają sumaryczne oszczędności uzyskane w danym roku dzięki wszystkim zrealizowanym dotąd działaniom proekologicznym (również tym, które zrealizowano w poprzednich latach), z pominięciem kosztów ich uzyskania. Dane za rok 2019 nie są jeszcze dostępne – będą raportowane w roku 2020.