Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Baza Projektów Czystszej Produkcji

W ramach Akademii Zrównoważonej Produkcji (dawniej: Szkół CP) opracowywana jest przykładowa/demonstracyjna, często pilotażowa zmiana proekologiczna (niekoniecznie skomplikowana czy kosztochłonna), która powinna przynieść szkolonej Firmie zarówno korzyści środowiskowe, jak i oszczędności ekonomiczne (wynikające z ograniczenia zużycia surowców, zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska itp.). Zmiany te nazywane są w naszym Ruchu Projektami Czystszej Produkcji.

Z każdego takiego projektu powstaje krótkie sprawozdanie, który następnie przechowywany jest w Bibliotece Projektów CP w Polskim Centrum Czystszej Produkcji w Katowicach. Z ww. sprawozdaniami można zapoznać się na miejscu, w Katowicach, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Dla ułatwienia wyszukania konkretnego projektu prosimy wynotować jego numer.

Poniżej prezentujemy pełny spis zrealizowanych dotąd Projektów Czystszej Produkcji, z podziałem na Akademie / Szkoły CP, w ramach których zostały opracowane.

Szkoła CP nr I
1990 / 1991
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
1.1.
Zakłady Chemiczne TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach
Minimalizacja odpadów z instalacji produkcji siarczku baru
1.2.
Zakłady Mięsne w Katowicach
Redukcja zanieczyszczeń i zużycia wody z odzyskiem ciepła
1.3.
Zakłady Rafineryjne w Trzebini
Minimalizacja zanieczyszczeń powietrza przez obróbkę gazów odpadowych
1.4.
Zakłady Metalurgiczne SILESIA w Katowicach
Minimalizacja strat cynku na linii produkującej proszek cynkowy
1.5.
Huta ŁAZISKA w Łaziskach Górnych
Czystsza produkcja FeSi75 i zmniejszenie kosztów produkcji
1.6.
Śląskie Zakłady Rafineryjne w Czechowicach Dziedzicach
Zagospodarowanie zużytej ziemi odbarwiającej z procesu rafinacji Filtrol
1.7.
Zakłady Celulozy i Papieru CELULOZA w Świeciu n/Wisłą
Minimalizacja wody odpadowej i kosztów produkcji
1.8.
fabryka Samochodów Małolitrażowych Zakład Nr 7 w Sosnowcu
Minimalizacja odpadów w procesie galwanicznego pokrywania
1.9.
Kopalnie i Zakłady Przetwórcze SIARKOPOL w Tarnobrzegu
Minimalizacja ilości odpadów podczas odsiarczania wód złożowych
 
Szkoła CP nr II
1992
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
2.10.
Janikowskie Zakłady Sodowe w Janikowie
Minimalizacja odpadów - gospodarka wodą chłodzącą na instalacji sody
2.11.
Kopalnia Węla Kamiennego CZECZOTT w Miedźnej Woli
Minimalizacja odpadów w „KWK Czeczott - Miedźna Wola”
2.12.
Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO - ERG w Gliwicach
Projekt minimalizacji odpadów
2.13.
Huta CZĘSTOCHOWA w Częstochowie
Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej w elektrociepłowni „Huty Częstochowa”
2.14.
Elektrociepłownia BYDGOSZCZ II w Bydgoszczy
Minimalizacja odpadów w zakresie gospodarki wodno - ściekowej w EC Bydgoszcz II
 
Szkoła CP nr III
Zakopiańska, 1992
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
3.15.
Zakłady Garbarskie SKOTAN w Skoczowie
Minimalizacja odpadów produkcyjnych w procesach oddziału chemicznego
3.16.
Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S. A. w Tarnowskich Górach
Minimalizacja odpadów produkcyjnych w kolejnych etapach wytwarzania zbiorników na propan-butan
3.17.
Huta Cynku MIASTECZKO ŚL. w Tarnowskich Górach
Minimalizacja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z węzła mokrego odpylania spiekalni
3.18.
Olkuska Fabryka Naczyń EMALIA S.A. w Olkuszu
Projekt minimalizacji odpadów poneutralizacyjnych
3.19.
Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego POLAM-KONTAKT w Czechowicach - Dziedzicach
Projekt minimalizacji w galwanizerni odpadów trójchloroetylenu, cyjanków i chromu
3.20.
Fabryka Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 7 w Sosnowcu
Projekt minimalizacji odpadów z procesu pasywacji chromianowej stosowanego w technologii osadzania cynku
3.21.
Fabryka samochodów Osobowych w Warszawie
Ograniczenie zużycia wody poprzez zamknięcie obiegu wody chłodzącej w spawalni
3.22.
Inowrocławskie zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. w Inowrocławiu
Minimalizacja i zagospodarowanie odpadów sody
3.23.
Okręgowa Dyrekcja CPN w Bydgoszczy
Hermetyzacja procesu dystrybucji paliw płynnych metodą COOL SORPTION
3.24.
Zakłady Koksownicze PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej
Możliwości obniżenia emisji związków azotowych do środowiska w warunkach ZK „Przyjaźń”
3.25.
Huta Szkła Gospodarczego IRENA S.A. w Inowrocławiu
Modyfikacja technologii polerowania chemicznego szkła ołowiowego
2.26.
Huta OSTROWIEC w Ostrowcu Świętokrzyskim
Minimalizacja odpadów pomalarskich w Oddziale Malarni Zakładu Budowy Maszyn
3.27.
Zakłady Radiowe DIORA S.A.  w Dzierżoniowie
Minimalizacja zużycia wody, odczynników chemicznych i wytwarzania odpadów w galwanizerni „Diora” S.A.
3.28.
Toruńskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Usługowe ENERGOTOR w Toruniu
Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej w TPCU „Energotor”
 
Szkoła CP nr IV
Gliwicka, 1992 / 1993
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
4.29.
Zakłady Chemiczne TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach
Optymalizacja gospodarki odpadami po produkcji siarczanu cynkowego
4.30.
Huta BATORY S.A. w Chorzowie
Minimalizacja odpadów wprowadzanych do środowiska poprzez analizę pracy pieca elektrołukowego nr 4 oraz optymalizację instalacji odciągowo - odpyłowej
4.31.
Zakłady Mięsne w Dąbrowie Górniczej
Zmniejszenie zużycia wody i minimalizacja zawartości zanieczyszczeń w ściekach
4.32.
Zakłady Mięsne w Chrzanowie
Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów stałych zawierających duże ilości ekstraktu eterowego
4.33.
Elektrownia RYBNIK w Rybniku
Wykorzystanie energii wody zbiornika ER do produkcji czystej ekologicznie energii elektrycznej oraz optymalizacja doboru paliwa (węgla kamiennego) w celu zmniejszenia strumienia odpadów przy minimalizacji kosztów produkcji energii elektrycznej
4.34.
Zakłady Górnicze TRZEBIONKA S.A. w Trzebini
Zmniejszenie ilości odpadów poflotacyjnych deponowanych na składowisku powierzchniowym
4.35.
Śląskie Zakłady Rafineryjne w Czechowicach - Dziedzicach
Zmiana sposobu schładzania w procesie wytwarzania próżni na DRW-600
4.36.
Kopalnia Węgla Kamiennego CZECZOTT w Miedźnej Woli
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie oddziału gospodarki wodno-ściekowej KWK „Czeczott”
4.37.
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach
Minimalizacja odpadów w trawialni „Faser”
4.38.
Huta ZYGMUNT S.A. w Bytomiu
Minimalizacja zużycia gazu ziemnego wysokometanowego w oczyszczalni odlewów staliwnych
4.39.
Huta ŁABĘDY w Gliwicach
Minimalizacja osadu z oczyszczalni mechanicznej zamkniętego obiegu wodnego chłodzenia walcarek w Hucie „Łabędy”
4.40.
Huta CZĘSTOCHOWA w Częstochowie
Redukcja hałasu pochodzącego z elektrofiltrów stalowni oraz optymalizacja procesu chłodzenia w oddziale powlekania rur
4.41.
Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych S.A. w Myszkowie
Ograniczenie emisji związków organicznych do atmosfery
4.42.
Kombinat Koksochemiczny ZABRZE zakład nr 8 Koksownia KNURÓW w Knurowie
Zredukowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z układu chłodzenia końcowego gazu koksowniczego
4.43.
Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. w Gliwicach
Zmniejszenie emisji chloru gazowego przy produkcji chlorków cyny i tlenku cynawego
4.44.
Huta BUCZKA w Sosnowcu
Obniżenie stężeń zużytych kąpieli trawiących. Zmniejszenie zużycia wody pitnej i przemysłowej
 
Szkoła CP nr V
Świecka, 1992 / 1993
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
5.45.
Zakład Celulozy i Papieru CELULOZA S.A. w Świeciu n/Wisłą
Minimalizacja odpadów przy produkcji masy półchemicznej
5.46.
Fabryka Papieru PERGAM w Łomnicy
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej maszyny papierniczej pod kątem ograniczenia ilości zrzucanych ścieków i zmniejszenia zanieczyszczeń w tych ściekach
5.47.
Kluczewskie Zaklady Papiernicze S.A. w Kluczach
Ograniczenie zużycia wody czystej w procesie produkcyjnym MP5
5.48.
Zakłady Celulozy i Papieru CELULOZA S.A. w Świeciu n/Wisłą
Zamkniecie obiegu wód pochłodniczych maszynowni i kotłowni
5.49.
Zakłady Papiernicze w Krapkowicach
Ocena możliwości redukcji zanieczyszczeń w Zakładzie nr 1
1.50
Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT w Jaworznie
Eliminacja emisji par rozpuszczalników organicznych w procesie produkcji pojemników aerozolowych przez zastosowanie lakierów wodorozcieńczalnych w miejsce lakierów rozpuszczalnikowych

Szkoła CP nr VI
Białowieska, 1993
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
6.51.
Zakłady Sprzętu Oświetleniowego POLAM-WILKASY Wilkasy k/Giżycka
Zagospodarowanie odpadów stałych oraz zminimalizowanie emisji związków organicznych powstałych w procesie produkcyjnym
6.52
Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku
Ograniczenie powstawania odpadów lakierniczych poprzez zautomatyzowanie procesu lakierowania zanurzeniowego
6.53.
Białowieski Park Narodowy w Białowieży
Zarządzanie środowiskiem naturalnym z wykorzystaniem zasad CP na przykładzie BPN jako obiektu o charakterze turystycznym i dydaktycznym
6.54.
Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie
Minimalizacja zużycia wody poprzez wprowadzenie systemu ultrafiltracyjnego oczyszczania ścieków emulsyjnych
6.55.
POLMO-ZELMOT w Warszawie
Projekt minimalizacji odpadów i ścieków poneutralizacyjnych przez poprawę gospodarki wodą zdemineralizowaną
6.56.
Zakład Zespołów Montażowych w Warszawie
Ograniczenie emisji do atmosfery związków chlorowcowopochodnych (CFC,111-trójchloroetanu) oraz węglowodorów alifatycznych - pod względem ilościowym i jakościowym poprzez zastosowanie zamienników środków oddzielających do pianki PUR
6.57.
Zakład Zespołów Napędowych w Wyszkowie
Minimalizacja odpadów w procesie produkcji koła zębatego
6.58.
Mennica Państwowa w Warszawie
Projekt zmniejszenia emisji tlenków azotu w procesie trawienia detali mosiężnych
6.59.
Zakład Tapicerki Samochodowej w Grójcu
Minimalizacja odpadów tapicerskich na Wydziale Tapicerni w procesie szycia tapicerki siedzeń i wykładziny izolacyjnej silnika
6.60.
Zakład Produkcji Podzespołów w Siedlcach
Redukcja odpadów chromowych w procesie cynkowania galwanicznego
6.61.
INTERCOL-POLEN w Płocku
Ograniczenie emisji związków organicznych w procesie wygrzewania masy ochronnej podłogi nadwozi samochodowych

Szkoła CP nr VII
Tarnobrzeska, 1993
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
7.62.
Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki SIARKOPOL w Tarnobrzegu
Zawroty wód pochłodniczych w KiZPS „Siarkopol” w Tarnobrzegu
7.63.
Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki SIARKOPOL w Tarnobrzegu
Zmniejszenie ładunku związków fluoru odprowadzanych w ściekach z KiZPS „Siarkopol” w Tarnobrzegu
7.64.
WSK-PZL w Rzeszowie
Odzysk surowców ze zużytej kąpieli chromowej do zdjęcia miedzi
7.65.
Zakłady Przemysłu Ciągnikowego URSUS w Lublinie
Segregacja piasku rdzeniowego i pyłów przed regeneracją termiczną
7.66.
Cukrownia WŁOSTÓW we Włostowie
Ograniczenie zużycia wody świeżej i zrzutu ścieków przemysłowych z PP Cukrownia „Włostów” we Włostowie
7.67.
Tłocznia Metali PRESSTA w Bolechowie k. Poznania
Minimalizacja ścieków i osadów powstających w procesie cynkowania cyjankalicznego poprzez odzysk surowców używanych w tym procesie
7.68.
Cementownia OŻARÓW S.A. w Ożarowie
Zmniejszenie zużycia wody głębinowej w procesie produkcji cementu
7.69.
Nasycalnia Podkładów w Lipie
Minimalizacja emisji substancji toksycznych i pyłów do atmosfery z procesu nasycania drewna
7.70.
Elektrownia STALOWA WOLA w Stalowej Woli
Wyeliminowanie nadmiaru wód w układzie hydroodpopielania Elektrowni „Stalowa Wola”
7.71.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnobrzegu
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych składowanych na wysypisku o 6%
7.72.
Huta Szkła Okiennego SANDOMIERZ w Sandomierzu
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska na stanowisku przygotowania surowców do topienia szkła w HSO „Sandomierz”
7.73.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska OPATÓW w Opatowie
Instalacja wtórnego wykorzystania wód pochłodniczych z wybranych urządzeń technologicznych w OSM „Opatów”
7.74.
Huta STALOWA WOLA w Stalowej Woli
Minimalizacja odpadów płynnych w HSW S.A.

Szkoła CP nr VIII
Tarnogórska, 1993
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
8.75.
Huta Cynku MIASTECZKO ŚL. w Tarnowskich Górach
Zmniejszenie emisji pyłów cynkowo-ołowiowych z filtrów tkaninowych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”
8.76.
Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS w Tarnowskich Górach
Zmniejszenie ilości odpadów poneutralizacyjnych w Wydziale Galwanizerni „Fazos”
8.77.
Spółdzielnia Mleczarska w Tarnowskich Górach
Minimalizacja zużycia wody i środków myjących oraz zrzutu ścieków dla Mleczarni w Tarnowskich Górach
8.78.
Zakłady Górniczo - Hutnicze ORZEŁ BIAŁY S.A.
w Bytomiu
Minimalizacja odpadów powstających w procesie przerobu złomu akumulatorowego
8.79.
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach
Wprowadzenie obiegu zamkniętego wody płuczącej do kąpieli galwanicznych przez zastosowanie kolumn jonitowych
8.80.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe METALPLAST Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
Minimalizacja odpadów wytwarzanych w „Metalplast” Tarnowskie Góry
8.81.
Fabryka Podzespołów Elektrotechnicznych EMA - ELEKTROCARBON w Tarnowskich Górach
Minimalizacja odpadów w procesie wytwarzania energii cieplnej w FPE „Ema - Elektrocarbon” Tarnowskie Góry
8.82.
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Polityka prewencji jako główne narzędzie rozwiązywania problemów ekologicznych gminy
8.83.
Dąbrowskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego w Dąbrowie Górniczej
Minimalizacja odpadów z kotłowni Dąbrowskich ZN Przemysłu Węglowego w Dąbrowie Górniczej
8.84.
Huta BOBREK w Bytomiu
Zmiana technologii chłodzenia końcowego gazu koksowniczego umożliwiająca eliminację emitora - chłodni kominowej
8.85.
Zakłady Tworzyw Sztucznych NITRON - ERG w Krupskim Młynie
Minimalizacja odpadów przy produkcji nitrogliceryny
8.86.
Zakład Galwanizacyjny
T. M. PIOTROWIAK w Tarnowskich Górach
Minimalizacja odpadów w galwanizerni
8.87.
Zakład Galwanizacyjny IRENEUSZ PIETRYGA w Tarnowskich Górach
Minimalizacja odpadów w galwanizerni
8.88.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Sp. z o.o. CARTEX w Boruszowicach
k. Tarnowskich Gór
Minimalizacja zużycia wody świeżej
8.89.
Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych TAGOR w Tarnowskich Górach
Zmniejszenie zapylenia na halach produkcyjnych oraz podwyższenie jakości produkowanych wyrobów
7.90.
Elektrownia POŁANIEC w Połańcu
Zmniejszenie zanieczyszczeń gazowych ze szczególnym uwzględnieniem emisji tlenków azotu

Szkoła CP nr IX
Wieluńska, 1993 / 1994
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
9.91.
Zakłady Chemiczne NTRO-CHEM w Bydgoszczy
Modyfikacja technologii regeneracji kwasów ponitracyjnych
9.92.
Zakłady Chemiczne ORGANIKA-ZACHEM w Bydgoszczy
Modernizacja technologii produkcji nitrozwiązków w celu minimalizacji ilości odprowadzanych ścieków i odpadów
9.93.
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A.  w Kaliszu
Zmniejszenie zużycia wody w procesie barwienia ciśnieniowego
9.94.
Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A. w Sokołowie Podlaskim
Zmniejszenie ilości zużycia wody, odprowadzanych ścieków i zawartego w nich ładunku zanieczyszczeń na etapie transportu i magazynowania żywca
9.95.
Fabryka kabli OŻARÓW w Ożarowie Mazowieckim
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w procesie suszenia i impregnacji kabli energetycznych
9.96.
Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe EMERES w Sosnowcu
Minimalizacja odpadu pogalwanicznego w procesie technologicznym automatu galwanicznego typu GGA
9.97.
Zakład obrotu Materiałami i Surowcami ZAGOSPODAROWANIE Sp. z o.o. w Warszawie
Minimalizacja odpadów przemysłowych z terenu FSO poprzez właściwą segregację i gospodarcze wykorzystanie makulatury i złomu oraz recykling części samochodu POLONEZ
9.98.
Warszawskie Zakłady Papiernicze KONSTANCIN - JEZIORNA w Warszawie
Zmniejszenie zużycia wody surowej powierzchniowej do procesów technologicznych poprzez wykorzystanie oczyszczonych ścieków
9.99.
GALW-IJMP S.A. w Warszawie
Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach pogalwanicznych poprzez zmianę wybłyszczacza i skład kąpieli podstawowej
9.100.
Fabryka Samochodów Osobowych FSO w Warszawie
Redukcja odpadów stałych, ciekłych i gazowych w procesie cynkowania galwanicznego
9.101.
Zakład Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych S.A. w Wieluniu
Minimalizacja zużycia wody w linii przygotowania powierzchni aluminium
9.102.
Zakład Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych S.A. w Wieluniu
Minimalizacja Zużycia metali w Galwanizerni Przyzakładowej ZUGiL S.A.
9.103.
Zakład Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych S.A. w Wieluniu
Minimalizacja zużycia energii w malarni ciekłej
9.104.
Zakład Produkcyjny  KRYSTAL NOR -POL Ltd  w Mińsku Mazowieckim
Wyeliminowanie odpadów powstających przy produkcji kleju kazeinowego
9.105.
Płocka Stocznia Rzeczna w Płocku
Minimalizacja odpadów w zakresie gospodarki wodno - ściekowej obejmująca oczyszczanie wód zęzowych

Szkoła CP nr X
Katowicka, 1992 / 1993
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
10.106.
Zakłady Mięsne w Chorzowie
Minimalizacja odpadów powstających w trakcie uboju przez ich częściowe zagospodarowanie, zmniejszenie zużycia wody i pary technologicznej
10.107.
Zakłady Mięsne w Czechowicach
Minimalizacja odpadów tłuszczowych powstających w procesie oczyszczania ścieków
10.108.
Zakłady Mięsne w Katowicach
Minimalizacja zużycia wody w działach uboju trzody, produkcji wędlin i konserw
10.109.
Kopalnia Węgla Kamiennego NIWKA-MODRZEJÓW w Sosnowcu
Minimalizacja zrzutu zasolonych wód dołowych z KWK „Niwka-Modrzejów”
10.110.
Huta FERRUM w Katowicach
Modernizacja ciągu technologicznego izolowania rur tworzywami sztucznymi
10.111.
AGROMILK-ŚLĄSK Sp. z o.o. w Bieruniu
Minimalizacja zużycia wody i węgla
10.112.
Zakłady Papiernicze KRAPKOWICE w Krapkowicach
Minimalizacja uciążliwości składowiska szlamu pokaustycznego dla środowiska Z. P. ”Krapkowice”
10.113.
Huta OSTROWIEC w Ostrowcu Świętokrzyskim
Minimalizacja ilości odpadów ceramicznych poprzez zastosowanie materiałów włóknistych
10.114.
Zakłady Mięsne w Chrzanowie
Zmniejszenie zużycia wody i odprowadzanych ścieków

Szkoła CP nr XI
Bydgoska, 1994
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
11.127.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy
Zmniejszenie emisji węglowodorów w malarni wagonów towarowych
12.128.
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA-MĄTWY S.A. w Inowrocławiu
Optymalizacja gospodarki wodą zdekarbonizowaną
12.129.
Bydgoskie Fabryki Mebli w Bydgoszczy
Zmniejszenie ilości wody i odpadów w procesie  lakierowania elementów meblowych
11.130.
Zakłady Rybne w Chojnicach
Zmniejszenie energochłonności procesu przerobu odpadów rybnych
11.131.
P.P. Uzdrowisko CIECHOCINEK w Ciechocinku
Optymalizacja zużycia solanki w leczniczym basenie kąpielowym w szpitalu zdrojowym w Ciechocinku
11.132.
Nasycalnia Drewna w Solcu Kujawskim
Ograniczenie emisji związków toksycznych zawartych w parach oleju kreozotowego do powietrza atmosferycznego w procesie impregnacji drewna
11.133.
Zakłady Porcelany i Porcelitu CHODZIEŻ S.A. w Chodzieży
Minimalizacja emisji pyłów i siarki do atmosfery poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego i spalin pochodzących z procesu wypału porcelany
11.134.
Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST w Złotowie
Zmniejszenie ilości osadów galwanicznych w wydziale galwanizerni FEWB „Metalplast” - Złotów
11.135.
Okręgowa Dyrekcja CPN w Bydgoszczy
Redukcja emisji par węglowodorów w procesie napełniania zbiorników podziemnych w stacjach benzynowych CPN
11.136.
Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne POLFA w Starogardzie Gdańskim
Energetyczne wykorzystanie odpadowych rozpuszczalników wydzielonych ze ścieków
11.137.
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmianę kotłowni lokalnej o mocy 3MW na węzeł cieplny podłączony do sieci miejskiej cieplnej
11.138.
Fabryka Wyrobów ze Srebra RESOVIA w Rzeszowie
Zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych z zakładu przez obniżenie zużycia wody

Szkoła CP nr XII
Rzeszowska, 1994
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
12.115.
Fabryka Sprzętu Elektromechanicznego TAMEL
w Tarnowie
Ograniczenie ilości odpadów lakieru elektroizolacyjnego w wannie urządzenia do impregnacji zanurzeniowo - przepływowej
12.116.
WSK - PZL w Rzeszowie
Modyfikacja systemu odpylania na stanowisku dodawania dodatków pylistych do mas formierskich oraz obiegu wody szlamownika w instalacji odpylania mokrego odlewni żeliwa
12.117.
Zakład Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu
Zmniejszenie uciążliwości ścieków odprowadzanych z galwanizerni w ZA „Polna” w Przemyślu
12.118.
Rzeszowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA w Rzeszowie
Ograniczenie ilości zużycia wody oraz zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków o około 20%
12.119.
Zakłady Chemiczne ORGANIKA - SARZYNA w Nowej Sarzynie
Minimalizacja zawartości glikoli w kondensacie odprowadzanym do ścieków w układzie polikondensacji przy produkcji żywic poliestrowych „Polimal”
12.120.
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych w Dębicy
Zmniejszenie ładunku Cd i Zn w ściekach z galwanizerni i obniżenie toksyczności czynników chłodzących w urządzeniach produkowanych w WUCh „Dębica”
12.121.
Zakłady Porcelany Technicznej ZAPEL w Boguchwale
Zmniejszenie zużycia wody w procesie przygotowania masy do produkcji izolatorów
12.122.
Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT w Jaśle
Rozwiązanie gospodarki wodnej w budynku U-35
12.123.
Rzeszowskie zakłady Drobiarskie w Rzeszowie
Minimalizacja zużycia wody i zrzutu ścieków przez zastosowanie zamkniętych obiegów wód pochłodniczych
12.124.
Spółdzielnia Inwalidów ZJEDNOCZENIE w Nowej Dębie
Minimalizacja toksycznych gazów i pyłów emisji do atmosfery realizowany w SI „Zjednoczenie”
12.125.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sandomierzu
Zmniejszenie ilości odpadów i ładunku BZT-5 w ściekach
12.126.
Cukrownia PRZEWORSK w Przeworsku
Zamknięcie obiegu wód chłodniczych

Szkoła CP nr XIII
Warszawska, 1994
r proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
9.139.
Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS w Sieradzu
Wykorzystanie ciepła odpadowego zawartego w wywarze do ogrzewania zakładu
13.140.
Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych w Łomiankach
Minimalizacja składników kąpieli oraz wody w procesie cynkowania
13.141.
Spółdzielnia Pracy AREOMETR
w Warszawie
Minimalizacja szkód środowiskowych poprzez redukcję rtęci w procesie produkcyjnym Spółdzielni „Areometr” oraz zorganizowanie systemu odzysku rtęci ze zużytych wyrobów
13.142.
MERA - PNEFAL S.A. w Warszawie - Falenicy
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w lakierni i trawialni
13.143.
Fabryka Wyrobów Precyzyjnych VIS
w Warszawie
Minimalizacja odpadów stałych, ciekłych i gazowych w procesie obróbki cieplnej w FWP „Vis”
13.144.
Pilawskie Zakłady Farb i Lakierów POLIFARB w Pilawie
Minimalizacja odpadów powstających przy produkcji farb syntetycznych
13.145.
Zakłady Mechaniczne PZL – WOLA w Warszawie
Zmniejszenie ilości odpadów ciekłych z przepracowanych chłodziw emulsyjnych oraz wprowadzenie systemu oczyszczania ścieków emulsyjnych i zaolejonych
13.146.
Zakłady Mechaniczne PZL – WOLA w Warszawie
Zmiana systemu ogrzewania w kotłowni zakładowej w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń
13.147.
Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych MIFAM w Milanówku
Minimalizacja zużycia wody płuczącej i ładunku zanieczyszczeń w ściekach galwanizerni „Mifam”
13.148.
Zakład Produkcji Podzespołów w Siedlcach
Zmniejszenie zużycia wody 0 30% i preparatów chemicznych o 20% w procesie malowania elektroforetycznego
13.149.
Państwowe Zakłady Lotnicze PZL w Warszawie-Okęciu
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zużycia farb i lakierów podczas procesu malowania samolotów
13.150.
Zakład Nr 7 Odlewnia FSO w Warszawie
Minimalizacja wody płuczącej i zrzutu ścieków chromowych w procesie trawienia stopów aluminium
13.151.
Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego PERUN w Warszawie
Minimalizacja zrzutu Cu, Zn, Pb i substancji rozpuszczalnych w kąpieli trawiącej oraz emisji tlenków azotu przez zastosowanie mycia detali przed trawieniem
13.152.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pruszkowie
Zmniejszenie emisji rozpuszczalników organicznych i stałych odpadów malarskich w procesie malowania wózków wagonowych
13.153.
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA w Grodzisku Mazowieckim
Zmniejszenie ilości odpadów w procesie produkcji pantotenianu wapnia o 10%
13.154.
Krakowskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego BONARKA w Krakowie
Produkcja bezodpadowa fosforanu parzowego dwuwapniowego
13.155.
Warszawskie Zakłady Telewizyjne ELEMIS w Warszawie
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w malarni tworzyw sztucznych
13.156.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim
Redukcja zużycia wody i substancji chemicznych w procesie mycia wózków EZT
13.157.
Drukarnia Czasopism i Książek Technicznych SIGMA w Warszawie
Zmniejszenie ilości odpadów w drukarni
13.158.
RELPOL w Żarach
Prowadzenie procesów chromowych w sposób bezodpadowy
13.159.
Zakład Zespołów Napędowych w Wyszkowie
Redukcja odpadów i zużycia energii w procesie fosforanowania przeciwzatarciowego
13.160.
FSO - AUTO w Warszawie
Minimalizacja zużycia energii w Zakładach FSO - AUTO
13.161.
Zakład Samochodów Dostawczych w Nysie
Zmniejszenie emisji do powietrza atmosferycznego substancji toksycznych, głównie ksylenu i butanolu
13.162.
WSK - PZL -Warszawa II w Warszawie
Minimalizacja odpadów chromowych w procesie chromianowania powłok cynkowych i kadmowych
13.163.
Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA w Pabianicach
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie ilości odpadów poprzez zmianę preparatu myjącego oraz zabezpieczającego przed korozją w procesie mycia noży tokarskich w myjni BVA
13.164.
Odlewnia URSUS w Lublinie
Minimalizacja wody płuczącej i zrzutu ścieków chromowych w procesie trawienia stopów aluminium
13.165.
Zakład Produkcji Zespołów Podwozia w Warszawie
Wyeliminowanie emulsji olejowych ze ścieków przemysłowych
13.166.
Zakład Aparatury Rozdzielczej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie
Minimalizacja zagrożenia toksycznymi produktami rozpadu sześciofluorku siarki powstałymi w wyłącznikach wysokonapięciowych
13.167.
ECO - SCRAP w Skaryszewie
Minimalizacja odpadów z zawartością rtęci z zakładów przemysłowych w Polsce poprzez właściwe składowanie, segregację i utylizację na przykładzie FSO
 
Szkoła CP nr XIV
Świętokrzyska, 1994
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
14.200.
Radomska Fabryka Farb i Lakierów
Eliminacja związków szkodliwych zawierających Pb, Mn, Co, Zn i redukcja rozpuszczalników. Opracowanie receptury i wdrożenie do produkcji lakieru wodorozcieńczalnego „RESLAK”
14.201.
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej - Ostrowiec
Zmniejszenie zużycia wody poprzez wprowadzenie zamkniętego obiegu wody w myjni samochodowej
14.202.
Miejski Zakład Komunikacji - Ostrowiec
Ekologiczne paliwo, alternatywa dla Komunikacji Miejskiej
14.203.
FŁT „ISKRA” - Kielce
Zmniejszenie emisji do atmosfery odpadów z kąpieli galwanicznych oraz ogólna poprawa warunków pracy
14.204.
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - Ostrowiec
Minimalizacja zanieczyszczeń pyłowo - gazowych emitowanych do atmosfery
14.205.
Urząd Miasta Ostrowiec
Minimalizacja odpadów komunalnych jako metoda poprawienia czystości miasta Ostrowca
14.206.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego - Kielce
Modernizacja i zmiana sposobu odpowietrzania skraplaczy celem zmniejszenia emisji amoniaku do atmosfery
14.207.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Zmniejszenie emisji do atmosfery produktów spalania węgla w budynkach administrowanych przez RPGM
14.208.
Zakład Przetwórstwa Papierniczego - Bodzechów
Zmniejszenie ilości ścieków przy produkcji toreb papierniczych
14.209.
Z. M. „MESKO” - Skarżysko-Kamienna
Zmiana technologii malowania opraw oświetleniowych celem maksymalnego wyeliminowania rozpuszczalników i rozcieńczalników
14.210.
Zakłady Porcelany „Ćmielów”
Zmniejszenie ilości masy odpadowej na oczyszczalni ścieków przemysłowych poprzez zastosowanie recyklingu wody spod pras filtracyjnych na szlamowni oraz popłuczyn rurociągów na odlewni
13.211.
Zespół Szkół Rolniczych w Zduńskiej Woli
Minimalizacja zużycia nawozów mineralnych w produkcji polowej szkolnego gospodarstwa produkcyjnego
16.212.
METALPLAST LOB S.A. w Lesznie
Minimalizacja emisji węglowodorów i odpadów stałych z procesu lakierowania
16.213.
Zakład Energetyki Cieplnej w Górze
Ograniczenie emisji substancji gazowych i pyłów - optymalizacja zużycia opału
 
Szkoła CP nr XV
Przemsza, 1994
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
15.168.
Spółdzielnia Niewidomych „PROMET” w Sosnowcu
Minimalizacja odpadów powstających w procesach na bazie CrO3
15.169.
Zakłady Koksownicze „PRZYJAŹŃ” w Dąbrowie Górniczej
Minimalizacja ilości ścieków przemysłowych - deszczowych odprowadzanych do środowiska
15.170.
Zakłady Chemiczne „STREM” w Dąbrowie Górniczej
Minimalizacja odpadów na oddziale destylacji kwasów tłuszczowych
15.171.
Fabryka Silników Małej Mocy „SILMA” w Sosnowcu
Zmniejszenie zużycia wody powierzchniowej do procesów technologicznych  poprzez wykorzystanie oczyszczonych ścieków
15.172.
Fabryka Łożysk Tocznych „PREMA - MILMET” w Sosnowcu
Zamknięcie obiegu wodnego w gnieździe bębnowania wałków
15.173.
Fabryka Lin i Drutu „FALIND” w Sosnowcu
Zmniejszenie odpadów w procesie miedziowania drutów stalowych przeznaczonych do ciągnięcia
15.174.
Przedsiębiorstwo Obsługi Sanitarnej w Sosnowcu
Minimalizacja odpadów komunalnych w Sosnowcu poprzez segregację, edukację i inne działania organizacyjne
15.175.
Szpital Górniczy w Sosnowcu
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez zastosowanie układu zmieszania pompowego w węźle cieplnym budynku „A”
15.176.
Zakład Tworzyw Sztucznych „ERG - ZĄBKOWICE” w Dąbrowie Górniczej
Ograniczenie emisji związków organicznych do atmosfery w procesie drukowania na foliach polietylenowych poprzez zastąpienie farb fleksograficznych rozpuszczalnikowych farbami wodnymi
15.177.
Huta BANKOWA w Dąbrowie Górniczej
Minimalizacja odpadów poprzez uporządkowanie gospodarki ciepłem
15.178.
Dąbrowskie Zakłady Naprawcze PW w Dąbrowie Górniczej
Minimalizacja odpadów z procesu topienia metali kolorowych w piecu tyglowym
15.179.
Huta KATOWICE w Dąbrowie Górniczej
Obniżenie emisji substancji pyłowo - gazowej oraz odpadów stałych poprzez ograniczenie strat dmuchu wielkopiecowego
15.180.
Huta Szkła Gospodarczego „ZĄBKOWICE” w Dąbrowie Górniczej
Zmniejszenie emisji spalin poprzez minimalizację zużycia gazu ziemnego oraz wyeliminowanie zużycia energii elektrycznej w piecach do podgrzewania międzyoperacyjnego wyrobów szklanych poddawanych dalszemu procesowi formowania
15.181.
Kluczewskie Zakłady Papiernicze w Kluczach
Minimalizacja odpadów poprzez optymalizację procesu spalania w kotłowni węglowej
15.182.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Optymalizacja odbioru i składowania odpadów komunalnych w Dąbrowie Górniczej
15.183.
Fabryka Bieżnikowania Opon „STOMIL”
w Wolbromiu
Minimalizacja nośników energetycznych w Fabryce Bieżnikowania Opon „Stomil”
15.184.
Huta Szkła Okiennego „SZCZAKOWA” w Jaworznie
Minimalizacja odpadów na wydziale szkła gospodarczego
15.185.
Zakłady Chemiczne Organika - Azot w Jaworznie
Minimalizacja odpadów w procesie destylacji 2, 4 - dwuchloroacetofenonu
15.186.
Elektrownia Łagisza w Będzinie
Minimalizacja zanieczyszczeń rzeki Czarna Przemsza poprzez optymalne wykorzystanie wód technologicznych w Elektrowni Łagisza
15.187.
Huta BĘDZIN w Będzinie
Zmniejszenie zużycia wody  pitnej w obiegu chłodniczym wydziału ciągarni
15.188.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zakład Cieplny w Olkuszu
Minimalizacja odpadów w centralnej ciepłowni w Olkuszu
15.189.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaworznie
Zmniejszenie emisji do atmosfery przez porządkowanie gospodarki cieplnej
 
Szkoła CP nr XVI
Leszno, 1994
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
16.190.
Cukrownia KOŚCIAN S.A. w Kościanie
Ograniczenie zużycia wody przemysłowej i zrzutu ścieków
16.191.
Cukrownia WSCHOWA S.A. we Wschowej
Zmniejszenie zużycia wody studziennej
16.192.
Huta OŁAWA S.A. w Oławie
Minimalizacja odpadów stałych w procesie produkcji tlenku cynku
16.193.
Leszczyńska Fabryka Pomp w Lesznie
Zmniejszenie zużycia wody i ścieków w zakładzie odlewni
16.194.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych emitowanych z kotłowni lokalnych
16.195.
Zakłady Przemysłu Odzieżowego KASTOR S.A. w Łasku
Zmniejszenie zanieczyszczeń gazowych i stałych w lokalnej kotłowni
16.196.
PEK-POL Central Soya w Bieganowie
Minimalizacja zużycia wody i zrzutu ścieków w gorzelni
16.197.
Rawickie Zakłady Wyrobów Papierniczych w Rawiczu
Minimalizacja zużycia surowców i wytwarzania odpadów papierniczych w produkcji opakowań z papieru i kartonu
16.198.
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowej
Zmniejszenie nieracjonalnego zużycia wody i polepszenie jej jakości poprzez czyszczenie sieci wodociągowej wodą i powietrzem
16.199.
Zakłady Elektromechaniczne im. M. Kopernika w Lesznie
Zmniejszenie ilości odpadów w procesie chromowania

Szkoła CP nr XVII
Wisła, 1994 / 1995
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
17.214.
Fabryka Automatyki Chłodniczej S.A. w Cieszynie
Minimalizacja emisji czterochloroetylenu z procesów odtłuszczania i napełniania podzespołów termicznych
17.215.
Fabryka Maszyn Elektrycznych INDUKTA S.A. w Bielsku - Białej
Minimalizacja emisji par rozpuszczalników z procesu malowania silników
17.216.
Zespół Elektrociepłowni w Bielsku - Białej
Minimalizacja odpadów na drodze przedsięwzięć modernizacyjnych podstawowych urządzeń produkcyjnych elektrociepłowni EC-1 B-B oraz  minimalizacja strat wody poprzez modernizację mokrej chłodni kominowej
17.217.
Bielskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENKO w Bielsku - Białej
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na Wydziale Folii Zakład A
17.218.
Beskidzkie Zakłady Garbarskie BESTAN w Żywcu
Minimalizacja zużycia wody
17.219.
Zakłady Przemysłu Wełnianego WELUX w Bielsku - Białej
Minimalizacja zużycia wody poprzez wykorzystanie wód pochłodniczych z procesów barwienia
17.220.
Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych BISPOL w Bielsku - Białej
Zmniejszenie zużycia oleju i kwasu solnego w procesie obróbki cieplno - galwanicznej wyrobów śrubowych
17.221.
Spółdzielnia Inwalidów POKÓJ w Bielsku - Białej
Minimalizacja zużycia energii cieplnej
17.222.
Zakłady Przemysłu Wełnianego FINEX w Bielsku - Białej
Intensyfikacja odzysku ciepła odpadowego ze ścieków produkcyjnych
17.223.
Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych POLAM - BIELSKO w Bielsku - Białej
Redukcja odpadów pogalwanicznych z procesów obróbki powierzchniowej metali
17.224.
Zakłady Wytwórcze  Sprzętu Sieciowego BELOS w Bielsku - Białej
Zmniejszenie odpadów poneutralizacyjnych poprzez odzysk kąpieli do trawienia
17.225.
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych ANDORIA w Andrychowie
Zmniejszenie zużycia wody w sieci zakładowej i ograniczenie emisji pyłów na wydziale oczyszczalni odlewów
17.226.
Fabryka Aparatów Elektrycznych APENA S.A. w Bielsku - Białej
Poprawa organizacji gospodarki odpadami na wydziale obróbki chemicznej
17.227.
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego BIELMAR w Bielsku - Białej
Minimalizacja zużycia wody na wydziałach „Utwardzalnia i Elektrolizer”
17.228.
Fabryki Mebli Giętych w Jasienicy
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego powstających w kotłowniach zakładowych
17.229.
INTER - BEFA Sp. z o.o. w Bielsku - Białej
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z malarni oraz minimalizacja odpadów polakierniczych
17.230.
Zakład Telemechaniki Górniczej ELEKTROMETAL w Cieszynie
Minimalizacja zużycia energii elektrycznej w budynku wielokondygnacyjnym
17.231.
Zakłady Kuźnicze w Skoczowie Zakład w Ustroniu
Zastosowanie polimerów do obróbki cieplnej w celu likwidacji odpadów i oparów olejowych
17.232.
Zakłady Papiernicze SOLALI w Żywcu
Minimalizacja zużycia wody do celów produkcyjnych
17.233.
Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED w Żywcu
Minimalizacja zużycia wody, energii, ciepła oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery
17.234.
Fabryka Wtryskarek PONAR - ŻYWIEC w Żywcu
Minimalizacja zużycia wody w Zakładzie B
17.235.
Fabryka Osłonek Białkowych w Białce k/Makowa
Ograniczenie strat wody i białka w procesach technologicznych i pomocniczych w Fabryce Osłonek Białkowych
17.236.
Kopalnia Surowców Skalnych w Wiśle
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez modernizację instalacji kotłowni zakładowej
17.237.
Urząd Miasta
w Żywcu
Optymalizacja gospodarki odpadami na terenach Żywieckiego Parku Krajobrazowego i Żywiecczyźnie
17.238.
Maszyny Elektryczne CELMA w Cieszynie
Minimalizacja zużycia wody
17.239.
Zakład Płytek i Wyrobów Sanitarnych - Jacek Pilch w Jasienicy
Ograniczenie zużycia wody i wykorzystanie ciepła w procesach produkcyjnych Zakładu Płytek i Wyrobów Sanitarnych w Jasienicy
17.240.
Zakłady Przemysłu Wełnianego WEGA w Bielsku - Białej
Minimalizacja zużycia wody na oddziale farbiarni w ZPW WEGA w Bielsku - Białej
17.241. Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST w Bielsku - Białej Redukcja ilości ścieków zakładowych i ładunku zanieczyszczeń w instalacji obróbki chemicznej aluminium
17.242.
Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego ANDROPOL S. A. w Andrychowie
Minimalizacja odpadów ługu sodowego w procesie merceryzacji

Szkoła CP nr XVIII
Otwocka, 1995
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
18.243.
Ciechanowska Fabryka Obrabiarek w Ciechanowie Minimalizacja ilości odpadów w malarni
18.244. Zakłady Mechaniczne URSUS we Włocławku Minimalizacja odpadów powstających w procesie przygotowania powierzchni pod powłoki malarskie
18.245. Zakłady Azotowe WŁOCŁAWEK we Włocławku Zmniejszenie ilości używanej wody, odprowadzanych ścieków i osadu poneutralizacyjnego z linii technologicznej trawienia metali
18.246. Iławskie Zakłady Napraw Samochodowych w Iławie Wykorzystanie ciepła odpadowego z wymiennikowni i sprężarkowni
18.247. Rafineria Gdańska S.A. w Gdańsku Zmniejszenie energociepłowności utylizacji osadów ściekowych
18.248. Zakłady Sprzętu Oświetleniowego POLAM - FAREL w Kętrzynie Zmniejszenie zanieczyszczeń stałych i gazowych w malarni elektrostatycznej
18.249. Fabryka Lin i Drutu DRUMET S.A. we Włocławku Minimalizacja odpadów gazowych w procesach podstawowych i pomocniczych
18.250. Zakład Armatury Samochodowej w Elblągu Minimalizacja odpadów w procesie termoforowania płyty ABS (folii ABS) PUS
18.251 Metal Incar SI w Warszawie
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wody oraz redukcja odpadów w wybranych procesach technologicznych obróbki wiórowej i plastycznej
18.252.
Elektrociepłownia ZIELONA GÓRA S.A. w Zielonej Górze
Zmniejszenie zużycia wody surowej w procesie dekarbonizacji
18.253.
Zakłady Przemysłu Ciągnikowego URSUS w Warszawie
Zastąpienie azbestowych okładzin hamulcowych okładzinami bezazbestowymi w ciągnikach „URSUS”
18.254.
Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku
Minimalizacja odpadów na oddziale produkcji farb
18.255.
Zakłady Stolarki Budowlanej STOLBUD we Wrocławiu
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez zgazowanie odpadów drzewnych w kotłowni
18.256.
Goleniowskie Fabryki Mebli Sp. z o.o. w Goleniowie
Zmniejszenie zużycia wody oraz minimalizacja odpadów stałych w kabinach lakierniczych
18.257.
Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego ODRA w Oleśnicy
Zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych w procesie produkcji obuwia
18.258.
Kopalnia Soli KŁODAWA w Kłodawie
Zmniejszenie zużycia wody głębinowej oraz minimalizacja odpadów w zakresie gospodarki wodno - ściekowej
18.259.
Zakłady Chemiczne VISCOPLAST S.A. we Wrocławiu
Zmniejszenie zużycia wody miejskiej, wód chłodniczych oraz wody jonitowej poprzez zapewnienie powrotu kondensatu
18.260.
Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA w Krakowie
Zmniejszenie ilości odpadów o dużej toksyczności i zużycia wody w wybranych procesach produkcyjnych
18.261.
Zakłady Przemysłu Bawełnianego FASTY w Białymstoku
Minimalizacja odpadów z Elektrociepłowni ZPB FASTY
18.262.
UNITRA - DOLAM we Wrocławiu
Zmniejszenie zużycia wody i ilości ścieków oraz ograniczenie możliwości awaryjnego wypływu ścieków
18.263.
Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A.  w Piotrkowie Trybunalskim
Zmniejszenie emisji rozcieńczalników organicznych do atmosfery
18.264.
NORBLIN S.A. w Warszawie
Zmniejszenie ilości zużywanej wody, ścieków i osadu poneutralizacyjnego z linii technologicznej trawienia metali

Szkoła CP nr XIX
Radomska, 1995
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
19.286.
Radomska Fabryka Wyrobów Metalowych POLMETAL -RADAL w Radomiu
Minimalizacja zużycia wody i emisji hałasu
19.287.
Zakłady „MESKO” w Skarżysku-Kamiennej
Zmiana technologii fosforanowania na niskotemperaturową celem wyeliminowania zrzutu niezneutralizowanych ścieków oraz odpadów
19.288.
Zakłady Metalowe ŁUCZNIK w Radomiu
Zmniejszenie zużycia wody i minimalizacja ilości ścieków organicznych w ZM „Łucznik” S.A.
19.289.
Radomskie Zakłady Drobiarskie IMPRESOM Sp. z o.o. w Radomiu
Optymalizacja zużycia nośników energii
19.291.
Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego RADOSKÓR w Radomiu
Minimalizacja zanieczyszczeń gazowych emitowanych do atmosfery
19.292.
Urząd Miejski w Radomiu
Poprawa stanu środowiska oraz czystości miasta Radomia poprzez minimalizację ilości odpadów oraz uszczelnienie ich strumienia
19.293.
Cementownia WIERZBICA we Wierzbicy
Zwiększenie sprawności palenisk suszarń węgla
19.294.
Zakład Zespołów Samochodowych Sp. z o.o. w Lipsku
Modernizacja malarni poprzez zmianę technologii malowania elementów podzespołów samochodowych
19.295.
Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu
Minimalizacja zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków poprzez wprowadzenie obiegu zamkniętego wody oraz wykorzystanie wód popłucznych
19.296.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radomiu
Wyeliminowanie odpadów stałych oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez zmianę nośnika energii cieplnej
19.297.
Radomskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Radomiu
Ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery
19.298.
Lokomotywownia Pozaklasowa PKP w Skarżysku-Kamiennej
Zmniejszenie emisji spalin z kotłowni La Mante’a Lokomotywowni Pozaklasowej
19.299.
Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce SOFIX w Radomiu
Minimalizacja ilości odpadów skór naturalnych i par rozpuszczalników organicznych oraz likwidacja odpadu polwiplastu
19.300.
ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Radomiu
Minimalizacja emisji do atmosfery poprzez zmianę sposobu ogrzewania na energooszczędny
19.301.
Elektrownia KOZIENICE w ŚWIERŻACH GÓRNYCH
Ograniczenie oddziaływania elektrowni „Kozienice” na rzekę Wisłę poprzez zmniejszenie ilości pobieranej wody oraz zrzucanych ścieków
19.302.
Radomskie Zakłady Garbarskie w Radomiu
Minimalizacja zanieczyszczeń pyłowo - gazowych poprzez modernizację istniejącej kotłowni
19.303.
ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Radomiu
Minimalizacja ścieków komunalnych przez poprawną gospodarkę wodno - ściekową
19.304.
Zakłady Mechaniki Precyzyjnej w Skarżysku-Kamiennej
Zmniejszenie emisji do atmosfery
19.305.
P.P.H.U. RADKOM w Radomiu
Minimalizacja strumienia odpadów komunalnych poprzez kompostowanie oraz zagospodarowanie gazu wysypiskowego
19.306.
Zakład Produkcji Elementów Spodowych Obuwia MASTER w Radomiu
Minimalizacja odpadów poprzez zastosowanie ekologicznego czynnika grzewczego w miejsce kotłowni węglowej
19.307.
Zakład Tworzyw Sztucznych PRONIT w Pionkach
Wykorzystanie wód pochłodniczych do wytwarzania mleka wapiennego

Szkoła CP nr XX
Warszawska II, 1994
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
20.265.
THOMSON - POLCOLOR Sp. z o.o. w Piasecznie
Zawracanie szlamu z procesu szlifowania krawędzi stożka kineskopu do wanny szklarskiej
20.266.
Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. w Warszawie
Zmniejszenie emisji rozcieńczalników organicznych z lakierni
20.267.
Zakłady Przemysłu Ciągnikowego URSUS w Warszawie
Technologia przeróbki odpadów lakierniczych w celu zawracania do obiegu materiałowego w fabryce ciągników ZPC URSUS w Warszawie
20.268.
POLFER Sp. z o.o. Zakład Materiałów Magnetycznych w Warszawie
Minimalizacja ilości kul łożyskowych używanych do mielenia proszku ferrytowego i zmniejszenie ilości odpadów w postaci złomu poprodukcyjnego
20.269.
Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR w Warszawie
Minimalizacja emisji rozpuszczalników z lakierni
20.270.
Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL w Piastowie
Ograniczenie zużycia i zrzutu ścieków na wydziale produkcji wyrobów gumowo - metalowych
20.271.
POLIFARB WROCŁAW S.A. we Wrocławiu
Minimalizacja odpadów poprzez częściowe zamknięcie obiegu wód pochłodniczych
20.272.
Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. w Warszawie
Minimalizacja ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i odpadów stałych poprzez wprowadzenie technologii malowania proszkowego
20.273.
Warszawskie Zakłady Fotochemiczne FOTON S.A. w Warszawie
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w procesie osuszania sprężonego powietrza
20.274.
Zakłady Aparatury Precyzyjno - Medycznej PREMED Spółdzielnia Pracy w Markach
Racjonalizacja gospodarki wodno - ściekowej w Z. A. P. M. „Premed”. Minimalizacja zużycia wody
20.275.
Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo - Budowlany w Warszawie
Minimalizacja zużycia wody na myjce samochodowo - czołgowej oraz wyeliminowanie substancji ropopochodnych w ściekach z myjki
20.276.
INCO -VERITAS Sp. z o.o. Zakład Mechaniki Precyzyjnej w Konstancinie - Jeziornej
Ograniczenie odpadów, emisji oraz zużycia energii w procesach produkcyjnych galwanizerni „Inco-Veritas”
20.277.
JELFA S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne w Jeleniej Górze
Racjonalizacja gospodarki wodno - ściekowej w zakładzie
20.278.
Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie
Minimalizacja odpadów stałych i zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie zużycia czynników technologicznych w spawalni oraz zmianę systemu ogrzewania zakładu
20.279.
Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych POLMO S.A. w Warszawie
Zmniejszenie zrzutu i ładunku zanieczyszczeń w ściekach galwanizerni FW z PS „Polmo” S.A.
20.280.
Zakład Doświadczalny Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku
Minimalizacja odpadów promieniotwórczych przekazywanych do unieszkodliwienia i długoterminowego składowania
20.281.
Huta LUCCINI WARSZAWA Sp. z o.o. w Warszawie
Likwidacja procesu zgazowania węgla kamiennego, zastąpienie gazu czadnicowego gazem ziemnym w piecach grzewczych walcowni i kuźni
20.282.
Mennica Państwowa S.A. w Warszawie
Minimalizacja odpadów w procesie utwardzania powierzchni roboczych stempli
20.283.
Zakłady Elektronowe LAMINA S.A. w Piasecznie
Wyeliminowanie trójchloroetylenu z operacji przygotowania oprzyrządowania kwarcowego do procesów dyfuzji
20.284.
Przedsięboprstwo Gospodarki Odpadami i Higieny Komunalnej TRANS - FORMENS w Warszawie
Minimalizacja odpadów komunalnych składowanych na wysypisku poprzez realizowanie selektywnej zbiórki na przykładzie warszawskiej gminy Targówek
20.285.
Fabryka Okładzin Ciernych S.A. w Markach
Ograniczenie ilości odpadów w produkcji okładzin ciernych poprzez zastosowanie recyklingu surowcowego i materiałowego
 
Szkoła CP nr XXI
Poznańsko - Bydgoska, 1995
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
21.308.
Cukrownia ŻNIN w Żninie
Zmniejszenie ilości odpadów stałych i gazowych z procesu spalania węgla
21.309.
CHIFA - Nowy Tomyśl w Nowym Tomyślu
Minimalizacja emisji pyłów żeliwa, zgorzeliny i piasku kwarcowego do otoczenia w procesie oczyszczania odkuwek ze zgorzeliny i zawrócenie ogrzewanego powietrza do pomieszczenia w okresie grzewczym
21.310.
Cukrownia OPALENICA w Opalenicy
Minimalizacja zużycia wody i recyrkulacja ścieków technologicznych w procesie produkcji cukru
21.311.
AT&T - TELFA w Bydgoszczy
Ograniczenie stosowania trucizn w procesie technologicznym i zminimalizowanie odpadów pogalwanicznych
21.312.
BACUTIL w Bydgoszczy
Zmniejszenie ilości wody i odpadów w procesie produkcji mączki mięsno -kostnej i tłuszczu technicznego
21.313.
SKLEJKA MULTI S.A. w Bydgoszczy
Minimalizacja powstawania popłuczyn mocznikowych
21.314.
ELTRA w Bydgoszczy
Minimalizacja zużycia wody i ścieków w galwanizerni poprzez wymianę kąpieli do cynkowania z cyjanoalkalicznej na alkaliczną
21.315.
ZNTK - POZNAŃ w Poznaniu
Optymalizacja zużycia wody poprzez modernizację stacji uzdatniania wody
21.316.
ROMET - POZNAŃ w Poznaniu
Wyeliminowanie odpadów alkalicznych w procesie odtłuszczania detali poprzez zastosowanie myjki kawitacyjnej
21.317.
MPK - POZNAŃ w Poznaniu
Zmniejszenie ilości odpadów w spalinach silnikowych
21.318.
Kombinat Cementowo - Wapienniczy KUJAWY S.A. w Bielawach
Zmniejszenie emisji pyłów powstających w KCW KUJAWY S.A. w Bielawach
21.319.
Zakłady Przemysłu Metalowego H. CEGIELSKI Zakład Wyrobów Tłoczonych w Poznaniu
Minimalizacja odpadów z procesu obróbki chemicznej fabryki wyrobów tłoczonych W8
21.320.
Zakłady Silników Okrętowych w Poznaniu
Minimalizacja odpadów z procesu chromowania technicznego fabryki silników okrętowych W-2
21.321.
POLAM - NAKŁO w Nakle
Minimalizacja odpadów z procesu pasywacji chromianowej stosowanej w technologii osadzania cynku
21.322.
ZNTK „PATEREK” w Nakle
Minimalizacja odpadów i emisji zanieczyszczeń poprzez zastosowanie układu odzysku ciepła z malarni wagonów
21.323.
Kujawskie zakłady Przemysłu Tłuszczowego KRUSZWICA w Kruszwicy
Optymalizacja gospodarki wodą chłodniczą w dziale rafinerii
21.324.
Zespół Elektrociepłowni Poznańskiej w Poznaniu
Minimalizacja ilości odpadów paleniskowych przez optymalizację dostaw węgla wspomaganym programem komputerowym
21.325.
POFAMIA w Poznaniu
Zmniejszenie ilości ścieków i odpadów powstających w procesie chromowania technicznego poprzez zastosowanie „Fumentrolu 140”
21.326.
Gnieźnieńskie Zakłady Garbarskie w Gnieźnie
Wyeliminowanie soli oraz zwiększenie stopnia wyczerpania Cr+3 w kąpieli garbującej
21.327.
IZOPOL S.A. w Trzemesznie
Redukcja ścieku lateksowego metodą biologiczno - chemiczną w malarni
21.328.
Zakłady Urządzeń Okrętowych FAMOR S.A. w Bydgoszczy
Minimalizacja odpadów lakierniczych i emisji par rozpuszczalników w procesie malowania
21.329.
POWOGAZ S.A. w Poznaniu
Minimalizacja emisji związków organicznych do powietrza oraz minimalizacja odpadów lakierniczych w wyniku zastosowania technologii malowania farbami proszkowymi
 
Szkoła CP nr XXII
Dolnośląska, 1995
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
22.350.
Zakład Urządzeń Przemysłowych w Nysie
Zmniejszenie strat wody w zakładowej sieci wodnej
22.351.
Fabryka Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu
Minimalizacja odpadów stałych i gazowych z procesów malarskich. Wykorzystanie odpadów tarnamidu.
22.352.
Zakład Mechaniki Precyzyjnej WIRMED w Radwanicach
Minimalizacja odpadów przy filtrach do wody
22.353.
OPORTET-POLSKA we Wrocławiu
Zmniejszenie zużycia wody i czynników energetycznych w procesie produkcji i regeneracji chłodziw
22.354.
PZL-HYDRAL S.A. we Wrocławiu
Zmniejszenie zużycia surowców i ilości powstawanych odpadów poprzez poprawę gospodarki cieczami chłodzącymi i modernizację kotłowni
22.355.
Z.Z.S.D. POLAR we Wrocławiu
Ograniczenie ilości odpadów poprzez kompleksowe uregulowanie gospodarki odpadami
22.356.
WROZAMET S.A. we Wrocławiu
Minimalizacja odpadów stałych i ciekłych oraz redukcja emisji substancji szkodliwych z procesów emaliowania i lakierowania
22.357.
FAEL w Ząbkowicach
Minimalizacja zużycia materiałów, wody i energii
22.358.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Górze
Ograniczenie zużycia wody i odprowadzanych ścieków
22.359.
POLMOS WPPS we Wrocławiu
Minimalizacja zużycia wody i odprowadzanych ścieków
22.360.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego AKWAWIT w Lesznie
Ograniczenie emisji i zużycia ciepła odpadowego
22.361.
PREMET S.A.w Pieszycach
Minimalizacja zużycia wody i odprowadzanych ścieków
22.362.
JELCZ S.A. w Jelczu-Laskowicach
Zmniejszenie emisji w wyniku stosowania procedur CP
22.363.
Przedsiębiorstwo Rolno - Spożywcze PROMAROL w Krzepielowie
Minimalizacja zużycia wody i poprawa jakości ścieków
22.364.
HEWAR S.C. w Bydgoszczy
Minimalizacja odpadów w procesie lakierniczym

Szkoła CP nr XXIII
Białostocka, 1995
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
23.330.
Elektrociepłownia Białystok S.A. w Białymstoku
Zmniejszenie ilości spalanego węgla poprzez zwiększanie sprawności kotła
23.331.
Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego PASMANTA w Białymstoku
Ograniczenie zużycia wody, pary oraz produkcji ścieków w procesie barwiarskim
23. 332.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim
Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w procesach przesyłu i dystrybucji ciepła
23.333.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Hajnówce
Modernizacja grupowych węzłów ciepła i zastosowanie paliw odpadowych
23.334.
Przedsiębiorstwo Prywatne DOMEX
w Białymstoku
Minimalizacja odpadów w procesie wstępnej obróbki drewna
23.335.
F.P.iU. BIZON-BIAL w Białymstoku
Minimalizacja odpadów w procesie wytwarzania opakowań drewnianych
23.336.
P.i S. INSTAL w Białymstoku
Optymalizacja gospodarki odpadami stałymi w procesie produkcyjnym
23.337.
Kolejowe Zakłady Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwigowych w Białymstoku
Minimalizacja zużycia energii elektrycznej w procesach produkcji podstawowej i pomocniczej KZKS i UD
23.338.
P.P. Zakłady Maszynowe HAMECH w Hajnówce
Minimalizacja odpadów przy wypełnianiu pianką poliuretanową ścianek suszarni
23.339.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku
Minimalizacja odpadów z kotłowni PEC Mońki Sp. z o.o.
23.340.
SPOMASZ w Sokółce
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z malarni zakładowej
23.341.
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne TOR S.A. w Białymstoku
Minimalizacja odpadów ciekłych i gazowych w procesie mycia części po demontażu silnika S-21
23.342.
Białostockie Zakłady Przemysłu Owocowo - Warzywniczego w Białymstoku
Minimalizacja zużycia wody i zrzutu ścieków
23.343.
SPOMASZ w Białymstoku
Ograniczenie emisji substancji lotnych z malarni do atmosfery
23.344
Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych MADRO w Białymstoku
Ograniczenie emisji szkodliwych substancji lotnych do atmosfery w wyniku zmiany sposobu ogrzewania hal produkcyjnych i pomieszczeń socjalno - biurowych
23.345.
Zakłady Mleczarskie MITEX w Białymstoku
Ograniczenie ilości ścieków i zmniejszenie zużycia wody w procesach mycia i chłodzenia instalacji technologicznych
23.346.
Zakłady Przemysłu Wełniarskiego im. E.  Plater w Wasilkowie
Ograniczenie zużycia wody w procesie barwienia
23.347.
Zakłady   Stolarki Budowlanej STOLBUD S.A. w Sokółce
Ograniczenie emisji pyłów drzewnych w procesie produkcji okien drewnianych i drzwi płytowych
23.348.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach
Odzysk ciepła ze sprężarek powietrza
23.349.
Białostockie Fabryki Mebli S.A. w Białymstoku
Minimalizacja odpadów stałych, ciekłych i gazowych

Szkoła CP nr XXIV
Ciechanowska, 1995 / 1996
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
24.365.
Hydro Vacuum S.A. w Grudziądzu
Zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej i odpadów stałych w Wydziale Odlewni
24.366.
Przedsiębiorstwo Przemysłu  Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Płońsku
Zmniejszenie zużycia wody i ograniczenie ilości ścieków w przedsiębiorstwie
24.367.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechanowie
Minimalizacja zużycia energii elektrycznej przy zasilaniu pomp obiegowych magistrali cieplnej
24.368.
Zakłady Mięsnew Płocku
Minimalizacja zużycia wody
24.369.
DAMIX w Rypinie
Wyeliminowanie chemicznej obróbki walcówki
24.370.
Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR S.A. w Przasnyszu
Ograniczenie emisji gazowych z procesu lakierowania półproduktu
24.371.
Fabryka Domów Drewnianych STOLBUD S.A. w Ciechanowie
Wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych do wytwarzania energii cieplnej
24.372.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Ciechanowie
Eliminacja hałasu z linii transportu pneumatycznego
24.373.
Lidzbarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego WEL w Lidzbarku Welskim
Eliminacja chromu Cr3+ z osadów w celu ich gospodarczego  wykorzystania
24.374.
Huta Szkła Działdowo w Działdowie
Zminimalizowanie zużycia wody w procesie produkcji butelek
24.375.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych w Mławie
Minimalizacja emisji pyłów do atmosfery
24.376.
SAG - Wytwórnia Lin Stalowo -Gumowych w Katowicach
Recyrkulacja odpadów gumy i stali oraz minimalizacja odpadów energetycznych
24.377.
FSE POLAM - PUŁTUSK w Pułtusku
Wyeliminowanie rtęci z procesu technologicznego produkcji zapłonników
24.378.
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Wodociągowych w Mławie
Minimalizacja emisji szkodliwych substancji w procesie malowania pomp i zbiorników hydroforowych
24.379.
Fabryka Lin i Drutu DRUMET S.A. we Włocławku
Minimalizacja odpadów stałych i ciekłych w procesie produkcji Patentowni DRUMET S.A.
24.380.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Makowie Mazow.
Minimalizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych po procesie fermentacji
24.381.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Mławie
Wykorzystanie zwierzęcych odpadów z produkcji podstawowej do wytwarzania wysokoprzetworowej karmy dla zwierząt domowych
24.382.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Mławie
Zmniejszenie zużycia wody podczas procesów płuczących
 
Szkoła CP nr XXV
Warszawska III, 1995
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
25.383.
Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Warszawie - Płudach
Zmniejszenie zużycia wody na Oddziale Koncentratów Owocowych w wybranym obszarze linii o ok. 90%
25.384.
Wytwórnia Koncentratów Paszowych w Stanisławowie
Dezodoryzacja gazów i oparów - biofiltr
25.385.
Zakłady Sprzętu Oświetleniowego ELGO w Gostyninie
Minimalizacja zużycia wody w zakładzie
25.386.
Zakłady Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim
Zwiększenie stopnia regeneracji CS2 w Oddziale Argona
25.387.
FSO ŻERAŃ w Warszawie
Wysegregowanie z odpadów bytowych mastyki plastizolowej i wtórne jej wykorzystanie do zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi
25.388.
Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PRESBET w Warszawie
Minimalizacja odpadów betonowych przez odzysk kruszywa betonowego z zastosowaniem segregacji gatunku kruszywa w przedsiębiorstwie PRESBET Warszawa - Białołęka
25.389.
Coca-Cola Bottlers w Warszawie
Zmniejszenie zużycia wody miejskiej poprzez wykorzystanie koncentratu z odwróconej osmozy. Optymalizacja gospodarki odpadami
25.390.
Zakłady Sprzętu Oświetleniowego ELGO w Gostyninie Firma Achtel w Ciechanowie
Eliminacja powstawania odpadu farby proszkowej w procesie malowania elektrostatycznego
25.391.
Polmos w Józefowie
Zmniejszenie poboru energii elektrycznej i wody na stacji jej ujścia
25.392.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Warszawie-Żeraniu
Minimalizacja odpadu gazowego z szaf wędzarniczych
25.393.
Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie
Ograniczenie uciążliwości dla środowiska kompostowni poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów balastowych i poprawę jakości kompostu w wyniku wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
25.394.
Warszawskie Zakłady Radiowe RAWAR w Warszawie
Minimalizacja zużycia wody w automacie do anodowania aluminium
25.395.
Elektrociepłownie Warszawskie w Warszawie
Przystosowanie istniejących kotłów parowych w Elektrociepłowni Powiśle do opalania dwupaliwowego (węgiel i gaz)

Szkoła CP nr XXVI
Łódzko - Piotrkowska, 1996
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
26.396.
POLIFARB ŁÓDŹ Sp. z o.o. w Łodzi
Minimalizacja emisji par rozpuszczalników do atmosfery
26.397.
Zespół Elektrowni  w Łodzi
Minimalizacja ilości ścieków kwaśnych
26.398.
Zakłady Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim
Ograniczenie ilości odpadów w produkcji wyrobów wiskozowych w WISTOM S.A.
26.399.
Zakłady Włókien Chemicznych w Tomaszowie Mazowieckim
Wyeliminowanie emisji chloru w procesie wykończania włókien ciętych
26.400.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie
Ograniczenie ilości ścieków ługu sodowego i roztworu kwasu azotowego przy myciu pasteryzatorów
26.401.
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego SIGMATEX S.A. w Piotrkowie Trybunalskim
Zmniejszenie zużycia wody i ładunku zanieczyszczeń w ściekach
26.402.
Pabianicka Fabryka Żarówek POLAM - PABIANICE S.A. w Pabianicach
Minimalizacja odpadów ciekłych
26.403.
Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych w Tomaszowie Mazowieckim
Zmniejszenie emisji gazów spalinowych do atmosfery
26.404.
FAGUM - STOMIL  Zakład Badawczo - projektowy w Łodzi
Recykling odpadów PCV przy produkcji obuwia wtryskowego. Ograniczenie emisji oparów benzyny ekstrakcyjnej poprzez modernizację procesu rekuperacji przy powlekaniu materiałów
26.405.
Zakłady Przemysłu Barwników BORUTA S.A. w Zgierzu
Zmniejszenie zużycia czynników energetycznych w procesie suszenia rozpyłowego barwników
26.406.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Żyrardowie
Minimalizacja zużycia wody i produkcji ścieków poprzez zamknięcie układu wodnego schładzającego wentylatory ciągu WPWD-55/18 w Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie
26.407.
Cukrownia LEŚMIERZ w Leśmierzu
Ograniczenie zużycia wody przemysłowej i zrzutu ścieków
26.408.
Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego PAMOTEX S.A.w Pabianicach
Ograniczenie zużycia węgla i emisji związków szkodliwych do atmosfery w elektrowni zakładowej
26.409.
Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego UNIONTEX S.A. w Łodzi
Racjonalizacja gospodarki wodnej i ściekowej. Minimalizacja zużycia wody
26.410.
Urząd Miasta w Radomsku
Minimalizacja strumienia odpadów stałych przyjmowanych na wysypisko miejskie
26.411.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlowie
Minimalizacja zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków
26.412.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego  w Łodzi
Ograniczenie emisji amoniaku z instalacji zakładu
26.413.
CIN and CIN Holding  S.A. w Parzęczewie
Ograniczenie poziomu hałasu linii produkcyjnej w hali wermutu
26.414.
Fabryka Kosmetyków POLLENA - EWA S.A. w Łodzi
Minimalizacja odpadów ciekłych
26.415.
Łódzka Fabryka Koronek FAKO w Łodzi
Wykorzystanie odpadowego ciepła skroplin do podgrzania wody na cele gospodarcze
26.416.
Państwowe Zakłady Lotnicze S.A. w Warszawie
Minimalizacja zużycia wody
26.417.
Zakłady Chemiczne ARGON w Łodzi
Ograniczenie ilości odprowadzanych ścieków z równoczesnym obniżeniem wskaźnika ChZT
26.418.
Zakłady Okuć Budowlanych METALPLAST w Piotrkowie Trybunalskim
Racjonalizacja gospodarki wodnej w zakładzie
26.419.
METALPLAST w Piotrkowie Trybunalskim
Racjonalizacja gospodarki wodnej w zakładzie
26.420.
Huta Szkła FENIKS w Piotrkowie Trybunalskim
Ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery poprzez zmianę kotłowni węglowej na gazową
 
Szkoła CP nr XXVII
Poznańska, 1995/96
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
27.421.
LECH - Browary Wielkopolski S.A. w Poznaniu
Obniżenie zużycia NaOH w rozlewniach piwa przez zainstalowanie zbiorników do przechowywania roztworu ługu sodowego na czas mycia linii rozlewniczej
27.422.
MERA-LUMEL Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych w Zielonej Górze
Redukcja Ilości odpadów powstających w procesie malowania detali
27.423.
FERREX Sp. z o.o. w Poznaniu
Odzysk ciepła odpadowego z pieców indukcyjnych tyglowych do celów socjalnych
27.424.
Wolsztyńska Fabryka Okuć WOLMET  w Wolsztynie
Zmniejszenie ilości odpadów w agregacie do odtłuszczania
27.425.
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A.
w Kaliszu
Zmniejszenie zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i stałych poprzez zmianę systemu energetycznego
27.426.
HORTEX Sp. z o.o. Oddział w Środzie Wielkopolskiej
Minimalizacja zużycia wody i zrzutu ścieków w liniach przygotowania warzyw do mrożenia poprzez zawrócenie wody zrzutowej z chłodnic do następnego mycia
27.427.
Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. w Poznaniu
Zmniejszenie zużycia wody poprzez wprowadzenie obiegu zamkniętego dla czterech odpylaczy przewałowych MB-20B w stacji regeneracji mas formierskich i rdzeniowych
27.428.
ELANA S.A. w Toruniu
Zmniejszenie kosztów zużycia wody chłodzącej prostowniki w Galwanizerni Wydziału Zabezpieczenia Technicznego ELANA S.A.
27.429.
Zakłady Chemiczne ORGANIKA-ZACHEM Zakład Syntezy w Bydgoszczy
Zawrót ścieków alkalicznych Baterii Wyparnej do produkcji
27.430.
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w Koninie
Instalacja do odzysku ubocznego kondensatu
27.431.
BONDUELLE-POLSKA Sp. z o.o. w Gniewkowie
Zmniejszenie zużycia wody w trakcie procesu przetwarzania warzyw
27.432.
Zakłady Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie
Zmniejszenie zużycia wody świeżej i ograniczenie ilości ścieków
27.433.
Nakielskie Zakłady Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych SPOMASZ w Nakle
Racjonalizacja zużycia energii cieplnej
27.434.
Huta Szkła ANTONINEK Sp. z o.o. w Poznaniu
Minimalizacja emisji pyłów zawierających związki krzemu i glinu w procesie przygotowania zestawu i zasypu surowców szklarskich do produkcji masy szklanej poprzez zmianę sposobu transportu i podawania do agregatów topliwych
24.435.
DAEWOO-FSO-MOTOR Sp. z o.o. Zakład Tłoczenia w Warszawie
Eliminacja azbestu w układach przenoszenia napędu pras w zakładzie tłoczenia DAEWOO-FSO-MOTOR
27.436.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie
Zmniejszenie poboru wody i produkcji ścieków w procesie wymywania skrobi i miazgi ziemniaczanej
27.437.
EMA - ELFA w Ostrzeszowie
Zmiana procesu technologicznego obróbki galwanicznej z odzyskaniem odpadów pogalwanicznych

Szkoła CP nr XXVIII
Mazowiecka, 1997
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
28.441.
Zakłady Azotowe we Włocławku
Minimalizacja odpadów ciekłych i stałych w procesie wstępnego przygotowania wody do demineralizacji
28.442.
Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych CHEMITEX w Sochaczewie
Zmniejszenie ilości ścieków chłodniczych przez zamknięcie obiegu wody
28.443.
Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
Zmniejszenie o 25% ilości odpadów z miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu
28.444.
DAEWOO-FSO  Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
Recykling samochodu Etap I - System Zarządzania Cyklem Życia Wyrobu
28.445.
Zakład Produkcji Opakowań OPAKOMET w Łowiczu
Zmniejszenie emisji technologicznej do atmosfery z procesów malowania i lakierowania tub aluminiowych
28.446.
DAEWOO-FSO Zakład Sprzęgieł w Kożuchowie
Zmniejszenie ilości odpadów w procesie cynkowania galwanicznego
28.447.
Cukrownia Borowiczki S.A. w Płocku
Ograniczenie zużycia wody i energii w procesie krystalizacji i wirowania cukru
28.448.
Petrochemia Płock S.A. w Płocku
Ograniczenie zanieczyszczeń wód gruntowych w rejonie Wydziału Fenolu i Ekspedycji
28.449.
Petrochemia Płock S.A. w Płocku
Ograniczenie emisji SO2 z pieców technologicznych Wydz. Olejowego instalacji Hydroodsiarczania Olejów Smarowych
28.450.
PKP Zakład Taboru Zduńska Wola - Karsznice w Zduńskiej Woli
Ograniczenie zużycia stali i energii przy regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych
28.451.
Fabryka Lin i Drutu DRUMET S.A. we Włocławku
Optymalizacja pracy zamkniętego obiegu wód chłodniczych w DRUMET S.A.
28.452.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu
Minimalizacja zużycia wody w zakładzie poprzez zamknięcie obiegu wody w maszynowni chłodniczej
28.453.
Łowickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA w Łyszkowicach
Minimalizacja zużycia wody w Ł.Z.F. POLFA poprzez modernizację obiegów wód chłodniczych
28.454.
Odlewnia CENTROZAP Sp. z o.o. w Kutnie
Zmniejszenie zużycia koksu oraz emisji gazowej w procesie żeliwiakowym
28.455.
Zakład Rdzeni Magnetycznych FERPOL Sp. z o.o. w Skierniewicach
Optymalizacja procesu przygotowania i spiekania rdzeni odchylania typu RZO
28.456.
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ w Płocku
Ograniczenie emisji par węglowodorów ze zbiorników magazynowych surowej ropy naftowej w bazie surowcowej PERN PRZYJAŹŃ
28.457.
Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów EMIT    S.A. w Żychlinie
Zmniejszenie emisji węglowodorów z procesów malowania
28.458.
DAEWOO-FSO Motor Sp.z o.o. Zakład Produkcji Zespołów Podwozia w Warszawie
Wyeliminowanie wycieków oleju przekładniowego spod pokrywy tylnego mostu napędowego samochodu Polonez
28.459.
Zakłady Podzespołów Radiowych S.A. MIFLEX w Kutnie
Minimalizacja zużycia wody w zakładzie
28.460.
Urząd Gminy Kocierzew Płd. w Kocierzewiu Płd.
Selektywna zbiórka surowców wtórnych i odpadów problemowych
28.461.
POLOVAT Sp. z o.o. w Płocku
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w zakładzie POLOVAT w Płocku

Szkoła CP nr XXIX
Wrocławska, 1997
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
29.530.
WROZAMET S.A. we Wrocławiu
Wprowadzenie bezodpadowej technologii wytwarzania detali z tworzyw sztucznych
29.531.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe TERMEN S.A. we Wrocławiu
Minimalizacja zużycia materiałów i ilości odpadów w procesie wytwarzania wybranych urządzeń
29.532.
POLIFARB WROCŁAW S.A. we Wrocławiu
Minimalizacja odpadów poprzez recyrkulację rozpuszczalników metodą destylacji próżniowej
29.533.
POL - MOT Duszniki w Dusznikach Zdroju
Zmiana procesów technologicznych w celu zmniejszenia zużycia surowców toksycznych
29.534.
Cukrownia JAWOR S.A. w Jaworze
Ograniczenie składowania odpadów organicznych w Cukrowni „Jawor” S.A. poprzez ich kompostowanie
29.535.
ARCHIMEDES S.A. we Wrocławiu
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez recyrkulację powietrza
29.536.
Wrocławskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych we Wrocławiu
Minimalizacja zużycia energii i folii w procesie pakowania wyrobów
29.537.
Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A. w Żarowie
Ograniczenie zużycia toluenu w procesie syntezy soli sodowej M.
29.538.
CHEMPOL Roman Serewa Oddział Witoszów Dolny w Świdnicy
Minimalizacja odpadów poprzez ograniczenie zużycia wody do mycia hal produkcyjnych i magazynów
29.539.
Urząd Miejski w Bielawie
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego miasta Bielawy
29.540.
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych S.A. w Świdnicy
Zmniejszenie strat ciepła kotła WR-10 poprzez zastosowanie preparatu Nitro Nobel’s Power
29.541.
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy
Minimalizacja odpadów: zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska naturalnego
29.542.
TERMET S.A. w Świebodzicach
Zmiany techniczno - organizacyjne prowadzące do likwidacji kąpieli cyjanowych z procesów galwanicznych
29.543.
Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. w Świdnicy
Ograniczenie zużycia surowców, wody i wytwarzanych odpadów stałych i ciekłych
29.544.
Kombinat PZL - HYDRAL S.A. we Wrocławiu
Zmniejszenie zużycia i emisji czterochloroetylenu przez zmianę sposobu suszenia sprężarek do urządzeń chłodniczych
29.545.
DAEWOO - FSO MOTOR Sp. z o.o. ZSD w Nysie
Minimalizacja odpadów stałych z procesu kataforezy
29.546/I.
Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A. Elektrociepłownia Czechnica w Siechnicach k/Wrocławia
Zmniejszenie emisji odpadów przez zmianę technologii spalania węgla oraz ograniczenie potrzeb własnych
29.546/II
Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A.
we Wrocławiu
Narzędzia do projektowania i symulacji efektów ekonomicznych inwestycji proekologicznych w Zespole Elektrociepłowni Wrocław S.A. we Wrocławiu
29. 547.
Zakłady Chemiczne WIZÓW S.A. w Bolesławcu
Minimalizacja odpadów w procesie produkcji kwasu fosforowego i soli fosforowych
29.548.
Dolnośląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu
Minimalizacja zużycia wody i odprowadzanych ścieków w Wagonowni Pozaklasowej Wrocław we Wrocławiu
29.549.
Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu
Zmniejszenie zużycia wody w procesie czyszczenia kadłuba statku hydromonitorem
29.550.
Zakłady Samochodowe JELCZ S.A. ZASADA GROUP w Jelczu-Laskowicach
Zmiana systemu wentylacji wybranych stanowisk spawalniczych z wywiewnej otwartej na wywiewną z zastosowaniem filtrów

Szkoła CP nr XXX
Soła, 1997
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
28.462.
ZAGOSPODAROWANIE Sp. z o.o. w Warszawie
Pozyskiwanie i zagospodarowanie odpadów powstałych po demontażu akumulatorów
30.438.
Zakłady Przemysłu Wełnianego KREPOL w Bielsku-Białej
Wykorzystanie ciepła odpadowego z głównej rozdzielni pary do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych
30.439.
Huta KOŚCIUSZKO w Chorzowie
Minimalizacja zużycia energii elektrycznej i obniżenia poziomu hałasu na stacji sprężarek Wydziału Energetycznego
30.463.
Zakłady Metali Lekkich KĘTY S.A. w Kętach
Optymalizacja przygotowania wsadu (wlewków) do wyciśnięcia półwyrobów z Al i stopów Al. poprzez bezodpadowe cięcie i dobór długości zmniejszające ilość odpadów
30.464.
Kopalnia Węgla Kamiennego JANKOWICE w Rybniku
Zagospodarowanie silnie zasolonych wód dołowych oraz odpadów stałych w formie mieszanin samo - zestalających do wypełniania pustek poeksploatacyjnych
30.465.
GESTIND POLAND Sp. z o.o. w Bielsku - Białej
Kompleksowy program minimalizacji odpadów ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazowej
30.466.
Fabryka Metalurgiczna URSUS w Warszawie
Minimalizacja odpadu żeliwa w Odlewni FM URSUS
30.467.
Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. w Oświęcimiu
Zmniejszenie poboru wody przez wykonanie obiegów zamkniętych w piaskowni i hartowni
30.468.
Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. w Andrychowie
1.     Oszczędności zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację i reorganizację pracy sprężarkowni
2.     Zmniejszenie zużycia wody pitnej poprzez wykorzystanie własnego ujęcia wody
30.469.
Technoskór CHEŁMEK w Chełmku
Ograniczenie zużycia wody
30.470.
DELECTA S.A. we Włocławku
Minimalizacja emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez zmianę paliwa stałego na olejowe w kotłowni zakładowej w Choceniu
30.471.
Kopalnia W.K. CHWAŁOWICE w Rybniku
Wykorzystanie odpadów górniczych z obiegu wodno - mułowego ZPMW KWK CHWAŁOWICE wraz z energetycznymi popiołami lotnymi do profilaktyki pożarowej wyrobisk górniczych kopalni poprzez instalację szybu IV
30.472.
ELMAR-ZREMB Sp. z o.o. w Gliwicach
Minimalizacja odpadów w Zakładzie Akumulatorów
30.473.
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej EKOTERM w Żywcu
Minimalizacja emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie instalacji odsiarczania spalin
30.474.
Zakłady Tworzyw Sztucznych KRYWAŁD-ERG w Knurowie
Modernizacja gospodarki energetycznej Z.T.Sz. KRYWAŁD - ERG w Knurowie
30.475.
Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica w Bielsku - Białej
Wyeliminowanie lakieru nitrocelulozowego i zastąpienie go lakierem wodorozcieńczalnym podczas malowania brzeszczotów pił
30.476.
Cementownia STRZELCE OPOLSKIE w Strzelcach Opolskich
Minimalizacja emisji pyłów klinkierowych do atmosfery
30.477.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu
Zmniejszenie zużycia wody uzdatnionej do celów technologicznych oczyszczalni przez wykorzystanie oczyszczonych ścieków
30.478.
PPH-RUNO - Jan Widz w Przyborowie Zakład Żywiec
Eliminacja osadów winiarskich ze ścieków produkcyjnych
30.479.
POLINEX Sp. z o.o. w Knurowie
Ogrzewanie dobowych zbiorników plastyfikatorów przez wykorzystanie oczyszczonych ścieków
30.480.
Fabryka Śrub ŚRUBENA S.A. w Żywcu
Minimalizacja zużycia wody do celów technologicznych przez wykonanie zamkniętych obiegów wód chłodniczych
30.481.
Śląska Fabryka Kabli S.A. w Czechowicach - Dziedzicach
Ograniczenie zużycia, a docelowo wyeliminowania z technologii produkcji drutów nawojowych benzyny ekstrakcyjnej
30.482.
BESKID Sp. z o.o. w Żywcu
Minimalizacja emisji gazu wysypiskowego poprzez kompostowanie zebranej w wyniku selektywnej zbiórki frakcji organicznej odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych
30.483.
Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA S.A. w Bielsku - Białej
Destabilizacja emulsji bez dodatku soli fosforanowej NaH2PO4 jako biogenu w odprowadzanym ścieku
30.484.
POLIFARB Cieszyn S.A. w Cieszynie
Ograniczenie emisji rozpuszczalników w wyniku uruchomienia instalacji do regeneracji zanieczyszczeń rozpuszczalników
30.485.
Zakład Rzeźniczo - Przetwórczy w Żywcu
Minimalizacja zużycia wody w Zakładzie
30.486.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Żywcu
Minimalizacja odpadów szpitalnych poprzez segregację  u źródeł ich powstawania
 
Szkoła CP nr XXXI
Puławska, 1997
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
31.487.
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chłodnictwa w Krakowie
Urządzenie amoniakalne o ograniczonym stopniu napełnienia NH3
31.488.
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego ZPT w Warszawie
Racjonalizacja gospodarki wodno - ściekowej w ZPT w Warszawie
31.489.
Zakład Stolarki Budowlanej Wołomin S.A. w Wołominie
Minimalizacja emisji dwutlenku siarki i odpadów popaleniskowych w kotłowni zakładowej
31.490.
Zakład Chemii Budowlanej INCO VERITAS Sp.z o.o. w Warszawie
Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę i energię oraz ograniczenie ilości odpadów ciekłych w procesie wytwarzania emulsji
31.491.
Fabryka Wyrobów Precyzyjnych VIS w Warszawie
Ograniczenie zużycia wody w Zakładzie Gwintowników i Narzynek
31.492.
Elektrociepłownie Warszawskie S.A. Elektrociepłownia Kawęczyn w Warszawie
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i oleju w układzie ciepłowniczym zasilanym przez Elektrociepłownię Kawęczyn
31.493.
Zakłady Futrzarskie KURÓW 1 S.A. w Kurowie
Recyrkulacja wody z pralnicy i wykorzystanie jej do procesu moczenia
31.494.
Instytut Odlewnictwa w Krakowie
Ograniczenie uciążliwości    produkcji odlewów metodą wytapianych modeli
31.495.
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN w Białej Podlaskiej
Zmniejszenie zużycia czynników energetycznych
31.496.
Elektrociepłownia KRAKÓW S.A. w Krakowie
Ograniczenie emisji pyłu z bloku energetycznego BC-100 nr 4 i kotła wodnego WP-120 nr 4
31.497.
Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie
Ograniczenie zużycia wody w procesie produkcji pasów gładkich
31.498.
AGATOM Servis w Warszawie
Ograniczenie ilości odpadów komunalnych składowanych na wysypisku poprzez selektywną zbiórkę odpadów organicznych
31.499.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL S.A. w Krakowie
Zmniejszenie zużycia wody dla urządzeń technologicznych i likwidacja zagrożenia niekontrolowanym wyciekiem czynnika chłodzącego amoniaku
31.500.
Cementownia REJOWIEC  w Rejowcu
Minimalizacja emisji zanieczyszczeń i zużycia energii w procesie suszenia węgla
31.501.
Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim
Zmniejszenie zużycia wody w zakładzie
31.502.
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej w Otwocku
Zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska z kotłowni lokalnych OZEC
31.503.
ELEKTRA ANDRZEJ ŻELEWSKI w Krakowie
Zmniejszenie emisji węglowodorów i ograniczenie zużycia energii elektrycznej w procesie obróbki powierzchniowej wyrobów
31.504.
AUTO-WIDAWSKI w Warszawie
Ograniczenie emisji rozpuszczalników do atmosfery w procesie lakierowania
31.505.
Rafineria Nafty GLIMAR S.A. w Gorlicach
Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Rafinerii Nafty GLIMAR S.A.
31.506.
AMBRA S.A. w Warszawie Winiarnia Canelli w Woli Dużej k/Biłgoraja
Wyeliminowanie odpadów z oczyszczalni ścieków AMBRA S.A.
31.507.
Cementownia CHEŁM w Chełmie
Zmniejszenie emisji pyłów z pieców obrotowych
31.508.
Agros - Milejów Sp. z o.o. w Milejowie
Zmniejszenie emisji gazowej w procesie spalania węgla   w kotłowni zakładowej
31.509.
Masarnia - Ubojnia S.C. ZEMAT w Wohyniu
Zmniejszenie zużycia wody w procesie produkcyjnym
31.510.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Troszynie
Ograniczenie zużycia energii cieplnej
31.511.
Krakowska Fabryka Mebli Sp. z o.o. w Krakowie
Odzysk rozpuszczalnika z procesów mycia urządzeń lakierniczych i barwiących
31.512.
Huta im. T. Sendzimira S.A. w Krakowie
Wykorzystanie w Hucie im. Sendzimira ścieków przemysłowych po oczyszczalni końcowej przy kanale „Suchy Jar”

Szkoła CP nr XXXII
Północna, 1998
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
32.594.
„TOWAROWA 33 CORPORATION” w Warszawie
Ograniczenie zużycia energii elektrycznej i wyeliminowanie zanieczyszczenia gleby związkami toksycznymi
32.617.
Hortex Holding S.A. O/ZPOW w Płońsku
Ograniczenie zużycia wody oraz odprowadzanych ścieków w zakładzie
32.618.
Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów  PREFABET w Śniadowie
Wykorzystanie ścieków komunalnych w produkcji betonu
32.619.
ANWIL S.A.
„Chemeko” Sp. z o.o. we Włocławku
Zmniejszenie ilości odpadów stałych odprowadzanych z Wydziału Tlenowni poprzez wydłużenie czasu pracy adsorberów acetylenu
32.621.
Urząd Miasta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim
Ograniczenie ilości odpadów w wybranym zakładzie produkcyjnym na terenie gminy Grodzisk Maz.

Szkoła CP nr XXXIII
Poznańsko - Bydgoska, 1997
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
33.513.
Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego FUGO S.A. w Koninie
Minimalizacja odpadów jako efekt likwidacji własnej acetylenowni i przejście na acetylen w butlach
33.514.
Fabryka Papieru MALTA - DEKOR S.A. w Poznaniu
Recykling mułu papierniczego
33.515.
Zakłady Mechaniczne URSUS w Gorzowie Wlkp.
Zmniejszenie ilości odpadów polakierniczych poprzez adaptacje nieczynnych urządzeń do malowania elektrostatycznego
33.516.
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego SILWANA S.A. w Gorzowie Wlkp.
Projekt odzysku wody technologicznej do ponownego procesu prania tkanin w pralnicy hasplowej
33.517.
Stocznia Szczecińska S.A. w Szczecinie
Zmniejszenie zużycia farb do malowania na ciągu wstępnej obróbki blach
33.518.
Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. w Poznaniu
Zaprzestanie produkcji gazu czadnicowego oraz wprowadzenie żarzaków elektrycznych i na gaz ziemny zaazotowany
33.519.
Fabryka Zamków i Okuć FANA w Poznaniu
Minimalizacja emisji związków organicznych do powietrza oraz wyeliminowanie odpadów trójchloroetylenu przez wprowadzenie nowych ekologicznych preparatów odtłuszczających
33.520.
Poznańska Energetyka Cieplna S.A. w Poznaniu
Likwidacja ciepłowni przez podłączenie odbiorcy do miejskiej sieci cieplnej
33.521.
Kopalnia Węgla Brunatnego ADAMÓW w Turku
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zmniejszenie strat ciepła
33.522.
Spółdzielcze Zakłady Cukiernicze BAHIA w Poznaniu
Zmniejszenie zużycia wody chłodzącej oraz minimalizacja odpadów w postaci powstających ścieków technologicznych
33.523.
Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych POLON - POZNAŃ S.A. w Poznaniu
Minimalizacja zużycia wody oraz zrzutu ścieków poprzez wykonanie obiegu zamkniętego wody chłodzącej przy zgrzewarkach
33.524.
ENERGOMONTAŻ - ZACHÓD POZNAŃ sp. z o.o. w Poznaniu
Minimalizacja zużycia energii cieplnej poprzez modernizację stacji wymienników c.o. i c.w.
33.525.
MOSTOSTAL POZNAŃ S.A. w Poznaniu
Zamiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową
33.526.
BZPG STOMIL w Bydgoszczy
Minimalizacja odpadów powstających w procesie wulkanizacji płyt
33.527.
Spółka Wodno - Ściekowa w Kruszwicy
Zmniejszenie zużycia ilości wody przemysłowej w procesie odwodnienia osadów filtracyjną prasą taśmową
33.528.
SugarPol Sp. z o.o. w Toruniu Cukrownia Świecie w Świeciu
Minimalizacja ilości odpadów stałych i gazowych w procesie spalania węgla w wyniku zmian technologicznych wirowania i suszenia cukru
33.529.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład Oczyszczania Oczyszczalnia Ścieków Osowa Góra
Minimalizacja zużycia wody wodociągowej w procesie odwadniania osadów
 
Szkoła CP nr XXXIV
Wodzisławska, 1998
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
34.601.
Kombinat Kosochemiczny „Zabrze”- Koksownia „Radlin” w Radlinie
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesu gaszenia koksu
34.602
Zakłady Koncentratów Spożywczych „Wodzisław Śląski” S.A. w Wodzisławiu
Zmniejszenie ilości odpadów w procesie dozowania sosów do konserw warzywno - mięsnych
34.603.
Rybnicka Spółka Węglowa S.A. KWK „Anna” w Pszowie
Zmiana technologii w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla umożliwiająca wykorzystanie odpadów poflotacyjnych i zasolonych wód dołowych w wyrobiskach podziemnych
34.604.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju
Poprawa sprawności energetycznej kotłów WR-10 w ciepłowni miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
34.605.
Zakłady Elektrod Węglowych S.A. w Raciborzu
Zmniejszenie emisji substancji do powietrza atmosferycznego w procesie wypalania elektrod węglowych
34.606.
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego z Elektrociepłowni „Marcel” oraz nadmiarowego gazu z Koksowni „Radlin”
34.607.
Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
Minimalizacja emisji z kotłowni przez zastosowanie kotłów systemu EKO - C.
34.608.
Rybnicka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia „Jankowice” w Rybniku
Wykorzystanie wód z oczyszczalni ścieków przy szybie nr 6, uzupełnionych o wody z zalewiska bezodpływowego do celów p.poż. i socjalnych - oczyszczonych i uzdatnionych w lokalnej instalacji
34.609.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia „ZOFIÓWKA”
Gospodarcze wykorzystanie odpadów flotacyjnych, popiołów lotnych i wód dołowych do wypełniania pustek poeksploatacyjnych (prewencja p.-poż.)
34.610.
„BAROSZ GWIMET” Sp. z o.o.
Wykorzystanie odpadów poflotacyjnych popiołów z niskiej emisji oraz osadów z lagun w procesie rekultywacji
34.611.
Rybnicka Spółka Węglowa S.A. Zakład „Elektrownie RSW S.A.”
Redukcja emisji gazowej poprzez produkcję energii elektrycznej i cieplnej z gazu z odmetanowania kopalń RSW S.A.
34.612.
P.H.U.i P. „GEPEX”
Opracowanie wzorcowego projektu wykorzystania różnych odpadów stałych i ciekłych dla wypełnienia pustek w podziemiach kopalń
34.613.
Rybnicka Spółka Węglowa S.A. KWK „Marcel”
Skojarzony system zagospodarowania silnie zasolonych wód dołowych wraz z odpadami stałymi w wyrobiskach KWK „Marcel” - Ruch „Marcel”
34.614.
P.P.H „SEMET” Tomasz Serwotka
Projekt minimalizacji zużycia środka smarnego w operacjach wykrawania i tłoczenia piasty łożyskowej krążnika
34.615.
WOPUH - LETA S.A.
Modernizacja systemu grzewczego
34.616.
Urząd Gminy Świerklany Zakład Wodociągów Gminnych Jankowice
Zmniejszenie niskiej emisji powietrza poprzez wymianę kotłów grzewczych w obiektach gminnych. Zmniejszenie strat na sieciach wodnych.
34.620.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia „KRUPIŃSKI”
Ograniczenie zrzutu wód słonych do cieków powierzchniowych w warunkach Kopalni „Krupiński”
 
Szkoła CP nr XXXV
Gliwicka, 1998
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
35.552.I
Huta FLORIAN S.A. w Świętochłowicach
Zmniejszenie ilości odpadów z kotłowni zakładowej Huty Florian S.A.
35.552.
II
Huta FLORIAN S.A. w Świętochłowicach
Minimalizacja zużycia mediów energetycznych w procesie rozdziału zużytej emulsji wodno- olejowej
35.555.
Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych w Gliwicach
Minimalizacja emisji zanieczyszczeń w postaci pyłów metali skolidowanych (cynk, ołów) powstających w procesie topienia brązów
35.556.
IZO - ERG w Gliwicach
Minimalizacja odpadów przy produkcji materiałów elektroizolacyjnych giętkich
35.557.
Huta GLIWICE S.A.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz odpadów stałych w Kotłowni Centralnej w wyniku poprawy procesu spalania węgla
35.558.
PEC S.A. w Gliwicach
Redukcja układu paleniskowego kotła WP-70
35.559.
ELMAR-ZREMB w Gliwicach
Minimalizacja odpadów na wydziale odlewu Zakładu Akumulatorów
35.560.
PRAXAIR LIQUID CARBONIC w Gliwicach
Minimalizacja ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków poprzez zagospodarowanie wody z instalacji acetylenu w zakładach rozdziału powietrza w Oświęcimiu
35.561.
KWK GLIWICE w Gliwicach
Minimalizacja zużycia wody pitnej na Polu - Gliwice przez optymalizację pracy sieci wodociągowej i wprowadzenie monitoringu rozbioru wody
35.562.
KWK SOŒNICA w Gliwicach
Zmniejszenie ilości produkowanych odpadów stałych poprzez wykorzystanie łupka mopolnianego do podsadzania wyrobisk korytarzowych przy wykorzystaniu istniejącej instalacji podsadzkowej na polu Bojków
35.563.
Walcownia Metali ŁABĘDY w Gliwicach
Opomiarowanie zbiorników wody pitnej z wymianą odcinków sieci
35.564.
ZREMB S.A. w Gliwicach
Zamknięcie obiegu wody chłodniczej
35.565.
BUMAR-£ABÊDY w Gliwicach
Minimalizacja odpadów w zajezdni wózków akumulatorowych
35.566.
MZUS w Gliwicach
Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska poprzez zmianę tendencji zimowego utrzymania dróg
35.567.
PKM w Gliwicach
Termorenowacja obiektów budowlanych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach
35.568.
GFKS S.A. w Gliwicach
Minimalizacja zużycia nośników energetycznych w GFKS poprzez wymianę sprężarek
35.569.
PPZM CENTROZŁOM w Gliwicach
Minimalizacja zużycia wody
35.570.
MZUiM w Gliwicach
Modernizacja kotłowni
35.571
TENNECO AIRPACK POLSKA w Gliwicach
Minimalizacja zrzutów do środowiska w procesach produkcyjnych Airpack Polska
35.572.
ZNTK S.A. w Gliwicach
Minimalizacja zużycia wody i poprawa jakości ścieków
35.573.
POCH S.A. w Gliwicach
Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz redukcja zrzutu ładunku do ścieków powstałych przy produkcji amonu wodorodifluorku oczyszczonego i specjalnie dla TNC
35.574.
CHŁODNIE KOMINOWE S.A. w Gliwicach
Minimalizacja emisji do powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w eksploatacji chłodni wentylatorowych
35.575.
Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu w Gliwicach
Modyfikacja obiegu wodnego chłodzenia maszyn i urządzeń na Wydziale Produkcji Drutu i Wydziale Produkcji Wyrobów z Proszków
35.576.
Huta ŁABĘDY w Gliwicach
Układ kontroli i sterowania atmosfery w piecu przepychowym
35.577.
GULFIBER POLSKA Sp. z o.o. w Gliwicach
Minimalizacja zużycia wody do celów technologicznych
35.578.
MONTOCHEM w Gliwicach
Minimalizacja zużycia wody do celów socjalno - bytowych
35.579.
PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmianę kotłów na stacji uzdatniania wody oraz ograniczenie strat wody na sieci wodociągowej poprzez zamontowanie reaktora ciśnienia
35.580.
Zakład Projektowania Ochrony Środowiska DUDEK w Gliwicach
Minimalizacja zużycia papieru przez Zakład Projektowy Ochrony Środowiska - DUDEK
35.581.
CARBOCHEM w Gliwicach
1.  Minimalizacja emisji węglowodorów aromatycznych poprzez hermetyzację procesu rozkładu surowca.
2.  Ograniczenie zrzutu ścieków poprzez zmniejszenie zużycia wody pitnej

Szkoła CP nr XXXVI
Opolska, 1998
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
36.582.
OVITA NUTRICIA Sp. z o.o. Opole
Zmiana systemu zasypu surowców - wydział
odżywki III
36.583.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
Zmniejszenie dawek chloru w poszczególnych etapach procesu technologicznego przy równoczesnej zmianie stosowanych koagulantów
36.584.
Zakłady Cementowo-Wapiennicze „GÓRAŻDŻE” S.A. w Choruli
Wyeliminowanie składowania osadów ściekowych z Oczyszczalni Zakładowej poprzez utylizację w piecach obrotowych do wypału klinkieru
36.585.
Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Opolu
Zmniejszenie uciążliwości transportu odcieków z Miejskiego Składowiska Odpadów do punktu zlewnego oczyszczalni
36.586.
Fabryka Armatur „GŁUCHOŁAZY” S.A. w Głuchołazach
Minimalizacja zużycia wody
36.587.
Huta „ANDRZEJ” S.A. Zawadzkie
Minimalizacja zużycia wody podziemnej i energii elektrycznej do jej produkcji w Hucie ANDRZEJ S.A.
36.588.
Zakład Energetyczny „OPOLE” S.A.w Opolu
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poprzez wymianę baterii akumulatorów odkrytych na baterie zakryte bezobsługowe lub ograniczoną obsługę
36.589.
Fabryka Porcelitu „TUŁOWICE S.A. w Tułowicach
Zmniejszenie zużycia wody i zrzutu ścieków poprzez opomiarowanie i zamknięcie obiegu wody w procesie produkcji masy plastycznej
36.590.
Spółdzielnia Pracy „CUKRY NYSKIE” w Nysie
Zmniejszenie ilości łomu herbatnikowego i waflowego przy produkcji wyrobów
36.591.
„ŚLĄSKA FABRYKA DROŻDŻY” Sp. z o.o.w Wołczynie
Zmniejszenie zużycia wody przez zmianę technologii mycia oraz wykorzystanie wody pochłodniczej
36.592.
Zakłady Piwowarskie „GŁUBCZYCE” S.A. w Głubczycach
Zmniejszenie zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków
36.593.
Zakłady Papiernicze w Krapkowicach S.A.
Zmniejszenie zużycia wody w produkcji i procesach
36.595.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. w Zalesiu
Recyrkulacja ścieków podczyszczonych w celu użycia ich do płukania kanalizacji
36.596.
Garbarska Spółdzielnia Pracy „ASKO” w Nysie
Zmniejszenie zużycia oleju opałowego w wyniku zmian technologicznych na wydziale wykończalni skór
36.597.
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Optymalizacja procesów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Opolu
36.598.
Huta „MAŁAPANEW” S.A.
Ograniczenie zużycia wody i energii
36.599.
Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
Wykorzystanie produkcji biogazu
36.600.
Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne „POLWOD” Sp. z o.o. w Opolu
Minimalizacja odpadów w procesie grzewczym poprzez zmianę źródła ciepła

Szkoła CP nr XXXVIII
Będzińska, 2000
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
38.625
Montex Ltd. Będzin
Świadomość ekologiczna firmy na przykładzie wykonania modernizacji rurociągu cieplowniczego; zagospodarowania powstałych odpadów podczas tej modernizacji
38.626
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Usprawnienie gospodarki wodno - ściekowej w rejonie zlewni oczyszczalni „Barbara” - budowa kolektora odprowadzającego nadmiar osadów
38.627
Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A.
Minimalizacja zużycia surowców chemicznych oraz wytwarzania odpadów w procesach niklowania
38.628
Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie
Obniżenie kosztów własnych zakładu poprzez opracowanie i wprowadzenie metody okresowego czyszczenia olejów ciągarniczych oraz wykonanie urządzenia do filtracji olejów
38.629
Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski Zakład „Bory Malinowskie”
Wykorzystanie odpadów poprodukcyunych do procesu użyźniania gleby
38.630
KORAM S.A. Poland Sp. z o.o.  w Warszawie
Minimalizacja zrzutu odpadów polakierniczych w Koram ZMM Poland Sp. z o.o.
38.631
Fabryka Automatyki Chłodniczej FACH S.A. Cieszyn
Ograniczenie oddziaływania procesów galwanicznych na środowisko
38.632
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju
Modernizacja systemu ciepłowniczego w Raciborzu - automatyzacja pracy kotłów i węzłów cieplnych
38. 633
Śląska Fabryka Lamp Żarowych HELIOS w Katowicach
Minimalizacja odpadów stałych w procesie montażu żarówek trakcyjnych
38.634
Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z  o.o w Katowicach
Minimalizacja emisji i odpadów stałych Ciepłowni WESOŁA
38.635
Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo - Energia Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Modernizacja układu spalania kotła OKP-60/13 Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej
38.636
Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A. w Będzinie
Modernizacja urządzeń energetycznych w świetle zmniejszenia zagrożenia środowiska odpadami niebezpiecznymi przez wymianę lamp rtęciowych oświetlenia ulicznego na lampy sodowe
38.637
OKFENS GLAS w Czeladzi
Minimalizacja odpadu szklanego powstającego w procesie rozkroju
38.638
BOC Gazy Sp. z o.o. w Siewierzu
Segregacja odpadów komunalnych
38.640
Elektrownia „Łagisza” S.A. w Będzinie
Ograniczenie ilości zużycia ciepła do ogrzewania pomieszczeń biurowych i wody w instalacji CO BUS-u II
38.641
PTH-U „Interpromex” Sp. z o.o. w Będzinie
Minimalizacja odpadów komunalnych poprzez selektywną zbiórkę
38.642.
P.W. „Promesa” Dąbie
Minimalizacja odpadów poprzez recykling farby proszkowej przy malowaniu elektrostatycznym
38.643
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie
Strącanie chemiczne nadmiaru fosforu w sieciach oczyszczanych
38.644
NICROMET Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Edward Wyciślok w Bestwince
Zastąpienie oleju opałowego do opalania pieców do wytopu aluminium gazem ziemnym
38.645
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Espri” Sp. z o.o. w Czeladzi
Minimalizacja zanieczyszczeń pyłowo - gazowych emitowanych do powietrza w PRI „ESPRI” Sp. z o.o. Czeladź
38.646
Zakład Usług Komunalnych Halina Kotuła w Będzinie
Utylizacja odpadów z pielęgnacji i wycinki drzew
38.647
Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe „Budohut” w Czeladzi
Zamknięty obiekt wody w wytwórni betonu „STETTER” w Katowicach ul. Hutnicza 6
38.648
OKFENS Sp. z o.o. w Czeladzi
Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w spółce OKFENS w Czeladzi
38.649
Wojewódzki Zakład Energetyczny „Wojzec” Sp. z o.o. Wojkowice
Ograniczenie niskiej emisji w mieście Wojkowice
38.650
Sigra Sp. z o.o. w Będzinie
Minimalizacja odpadów - zanieczyszczeń powstających przy wstępnym przerobie złomu metali
38.651
ZPM „HEH” w Siemoni
Ograniczenie zużycia energii elektrycznej, wody, ilości odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery w kontekście przygotowania zakładu do warunków Unii Europejskiej
38.652
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Wrzosowa” S.A. we Wrzosowej
Wykorzystanie pyłów powstających z suszenia kruszyw drogowych do produkcji mieszanek bitumicznych oraz możliwość zastosowania tego odpadu w innych technologiach
38.653
Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. Koksownia „Makoszowy”
Racjonalizacja gospodarki odpadami stałymi w koksowni - Koksownia „Makoszowy”

Szkoła CP nr XXXIX
Akademicka, 2001 do nadal
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
39.668.
Zakłady Garbarskie „Skotan” S.A. w Skoczowie
Zastąpienie soli amonowych kwasem glutarowym w procesie odwapniania i wytrawiania skór
39.669.
Budynek jednorodzinny mieszkalny Powroźnik 149, 33-370 Muszyna
Zastosowanie strategii Czystszej Produkcji w ogrzewaniu budynku mieszkalnego
39.670.
PKE S.A. Elektrownia „Łagisza” w Będzinie
Redukcja oddziaływania na środowisko z energetyki poprzez wdrażanie strategii CP
39.671.
Elektrociepłownia Będzin S.A. w Będzinie
Ekologiczne i ekonomiczne efekty wdrożenia i stosowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem

Szkoła CP nr XXXX
SIMP - Rydzyna, 2001
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
40.654.
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Grodzisk Mazowiecki
Zmiana sposobu wyodrębniania półproduktu w procesie otrzymywania groprinosinu
40.655.
DAEWOO-FSO MOTOR S.A. w Warszawie
Minimalizacja emisji ksylenu do atmosfery w procesach lakierniczych
40.656.
KORAM ZZM Poland Sp. z o.o. w Warszawie
Zmniejszenie emisji substancji toksycznych do atmosfery w procesie lakierowania tworzywowych elementów samochodowych w lakierni „Koram ZZM Poland”
40.657.
WERNER - KENKEL Sp. z o.o. w Krzycku Małym
Ograniczenie ścieków technologicznych z odzyskiem skrobi w procesie wytwarzania kleju do produkcji tektury
40.658.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego WSK POZNAŃ Sp. z o.o.
Wyeliminowanie emisji trójchloroetylenu do atmosfery, poprzez wycofanie trójchloroetylenu z technologicznych procesów mycia detali
40.659.
WIX - FILTRON Sp. z o.o. w Gostyniu
Minimalizacja odpadów blachy i papieru filtracyjnego w procesie produkcji filtrów
40.660.
P.P.H.U. SIMET S.A. Zakład Pracy Chronionej w Piaskach
Wykorzystanie przepracowanego oleju do celów grzewczych
40.661.
ADM COCOA POLSKA w Kościanie
Zmniejszenie zużycia wody technologicznej poprzez zastosowanie układu zamkniętego wody
40.662.
PUDLISZKI S.A. w Pudliszkach
Wyeliminowanie składowania osadów ściekowych poprzez ich przystosowanie do rolniczego i przyrodniczego wykorzystania
40.663
Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD w Ostrowi Mazowieckiej
Minimalizacja odpadów farb proszkowych w ZURAD w Ostrowi Mazowieckiej
40.664.
BOC GAZY Sp. z o.o. Zakład w Głogowie
Minimalizacja zużycia energii elektrycznej i wody w BOC Gazy Zakład w Głogowie
40.665.
MIKRO-LUBE-SYSTEM w Lesznie
Eliminacja oleju mineralnego i emulsji olejowo-wodnych w procesach obróbki metali
40.666.
GALVANO - AURUM w Warszawie
Optymalizacja zużycia metali szlachetnych w procesie dekoracyjnego pokrywania wyrobów metalowych
40.667.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu
Doskonalenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych dla zwiększenia stopnia wykorzystania tych odpadów jako surowców wtórnych
 
Szkoła CP nr XXXXI
Opole, 2005
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
41.672 Huta Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów formierskich poprzez budowę instalacji do regeneracji zużytych mas formierskich
41.673 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”
Sp. z o. o. w Nysie
Zmniejszenie zużycia paliw płynnych poprzez zmiany organizacyjno-technologiczne
41.674 Urząd Miejski w Nysie Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Nysa
41.675
ZUP „Komunalnik” Sp. z o.o. w Głuchołazach Ograniczenie ilości przyjmowanych odpadów na składowisko poprzez rozwinięcie programu segregacji odpadów
41.676 Brzeska Fabryka Pomp i Armatury „MEPROZET” Sp. z o. o. w Brzegu Odzysk zużytych mas formierskich i rdzeniowych w odlewni żeliwa
41.677 Remondis Opole Sp. z o.o. Minimalizacja składowanych odpadów poprzez segregację
41.678 Urząd Miasta Opola Minimalizacja czynników – odpadów, wody, energii elektrycznej i cieplnej – na przykładzie Urzędu Miasta Opola
41.679 Zakład komunalny Sp. z o.o. w Opolu Ograniczenie ilości składowanych odpadów mineralnych na miejskim wysypisku odpadów komunalnych w Opolu
41.680 Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach Wykorzystanie osadów ściekowych do preparacji wsadu węglowego w procesie technologicznym produkcji koksu
41.681 Miejskie składowisko odpadów w Kędzierzynie-Koźlu Zmniejszenie ilości deponowanych odpadów komunalnych na kwaterze składowiska poprzez wykorzystanie frakcji palnej w cementowni
41.682 Gmina Bierawa Minimalizacja odpadów komunalnych poprzez ich segregację w gminie Bierawa 
41.683 EKOBAU Sp. z o. o. Minimalizacja odpadów niebezpiecznych poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie nowego składowiska do ich unieszkodliwiania
41.684 Indywidualne gospodarstwo rolne Ewy i Edwarda Grzeszczuk Wprowadzenie zasad czystszej produkcji w indywidualnym gospodarstwie
41.685 Urząd gminy Komprachcice Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych poprzez wydzielenie ich ze strumienia odpadów komunalnych zbieranych przez mieszkańców gminy Komprachcice
41.686 Urząd gminy Lasowice Wielkie z/s w Lasowicach Małych Minimalizacja odpadów papierniczych w urzędzie gminy
41.687 Urząd miejski w Baborowie Zmniejszenie wpływu wody o złych parametrach na zdrowie części mieszkańców gminy Baborów poprzez optymalizację gospodarki wodą we wsi Raków
41.688 Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Wykorzystanie sieci telemetrycznej do optymalizacji i automatyzacji sterowania przepompowni ścieków celem ograniczenia przelewów awaryjnych surowych ścieków do rzeki Odry
41.689 Urząd gminy Tarnów Opolski Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulic przez zastosowanie zegarów astronomicznych i lamp energooszczędnych
41.690 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu Minimalizacja nośników energetycznych i materiałów
41.691 Lasaffre bio-corporation S.A w Wołczynie Rolnicze wykorzystanie płynnych odpadów przy produkcji drożdży na przykładzie Lasaffre bio-corporation S.A w Wołczynie

Szkoła CP nr XXXXII
Warszawa, 2007
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
42.693
Urząd Miasta Ciechanów
Minimalizacja odpadów i wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
42.694
ZOMIS SP. z o.o. Warszawa
Zwiększenie poziomu odzysku w procesie przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
42.695
Aminex Sp. z o.o.
Zwiększenie ilości przyjmowanych wyselekcjonowanych odpadów poprzez rozszerzenie obszaru na terenie gminy Ożarów Mazowiecki (zwiększenie selektywnej odbiórki)
42.696
Marcato Sp. z o.o.
Minimalizacja odpadów kierowanych na składowisko poprzez ich selektywną zbiórkę u źródła
42.697
"Elsol" Zakład Projektowy Realizacji ,Nadzoru Sieci i Instalacji Elektrycznych Grodzisk Mazowiecki
Wdrażanie /stosowanie zasad strategii CP w Zakładzie "Elsol" Grodzisk Mazowiecki
42.698
Laboratorium Kosmetyczne "Joanna" Sp. J. Warszawa
Objęcie zbiorników transportowych do preparatów trwale barwiących systemem mycia w cyklu zamkniętym (CIP)
42.699
Państwowy Zakład Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy
Optymalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i biurowymi w Państwowym Zakładzie Higieny
42.700
Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych "Henryków"
Minimalizacja oddziaływania zakładu na środowisko poprzez segregację odpadów zgodnie z zasadami CP
42.701
Gospodarstwo Pasieczne GAJM Zadworze k/Puszczy
Modernizacja kotłowni-zastąpienie węgla kamiennego paliwem alternatywnym
42.702
Frito Lay Poland Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki
Odzysk podgrzanej wody z procesu chłodzenia oleju spożywczego
42.703
Martela Sp. z o.o. Warszawa
Segregacja odpadów powstałych z opakowań po meblach biurowych oraz komponentach używanych do ich produkcji
42.704
IKEA Retail Janki Sp. z o.o.
Intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w sklepie IKEA JANKI Sp. z o.o.
42.705
WODAMEX Sp. z o.o. Warszawa
Zmniejszenie zużycia wody poprzez zamknięcie obiegu chłodzącego
42.706
Gospodarstwo Prof. Roberta Toporkiewicza, Siwianka w gminie Kołbiel
Zwiększenie efektu ekologicznego i ekonomicznego w gospodarstwie poprzez zwiększenie obszaru sadu prowadzonego metodami ekologicznymi i zmniejszenie zużycia wody
42.707
Powiat Żyrardowski
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
42.708
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka
Modernizacja oświetlenia z rtęciowego na sodowe wysokoprężne na ul. Czajki i ul. Fletniowej


Szkoła CP nr XXXXIII
Ustroń-Jaszowiec, 2009
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
43.709 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju Modernizacja kotła WR-25 w technologii ścian szczelnych na terenie ciepłowni miejskiej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 72.
43.710 Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego w Radomiu Ograniczenie ilości powstających odpadów chemicznych poprzez wdrożenie systemu zbiórki opakowań zwrotnych po substancjach chemicznych na wydziale MTiW.
43.711 Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
43.712 Ekozysk 1 Sp. z o.o. Eliminacja zanieczyszczenia gruntu zużytymi olejami na stanowisku demontażu pojazdów w firmie Ekozysk 1 Sp. zo.o.
43.713 Garbarnia Szczakowa S.A. Modyfikacja procesu dogarbowywania skór w celu ograniczenia ilości ChZT w ściekach przy zachowaniu własności odbiorczych skór gotowych.
43.714 Eco-Progress Sp. z o.o. Zmiana koncepcji rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Pruszkowie koło Warszawy z optymalizacją zużycia materiałów i paliw zgodnie z Systemem Czystszej Produkcji
43.715 Bialskie Wodociągi i kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o. Minimalizacja skratek ze ścieków komunalnych poprzez montaż kraty obrotowej jednobębnowej z rozdrabniarką i dwoma zastawkami kanałowymi oraz wymiana pomp kanalizacyjnych.
43.716 Żywiecka fabryka sprzętu szpitalnego FAMED S.A. Optymalizacja procesu mycia zgodnie za strategią CP.
43.717 Instytut Tele- i Radiotechniczny Zmiana uciążliwej i szkodliwej dla środowiska technologii metalizacji bezpośredniej płytek obwodów drukowanych.
43.718 Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich "Keramzyt" sp. z o.o. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w budynku administracji P.K.L. "Keramzyt"
43.719 Zakład infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie Zmniejszenie tzw. Śladu węglowego poprzez wdrożenie prośrodowiskowych zmian organizacyjno-technicznych w zakładzie pracy wg strategii Czystszej Produkcji.
43.720 Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Sp. jawna Zmniejszenie zużycia olejów hydraulicznych i maszynowych. Minimalizacja odpadów olejowych w procesie obróbki drewna.
43.721 Galeja Technika i Technologia Minimalizacja odpadów i ograniczenie zużycia energii elektrycznej w biurze technicznym firmy Galeja Technika i Technologia.
43.722 PHUiP "GEPEX" Sp.zo o.o. Wykorzystanie odpadu o kodzie 11 02 02 szlamy z hydrometalurgii jako surowca do wytwarzania produktu o nazwie Rekonsolidat G-6l.
43.723 IBC SERVICE Jacek Olesz Minimalizacja zużycia wody poprzez zamknięcie obiegu wodnego.
43.724 EMKA Handel - Usługi Krzysztof Rdest Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na ternie EMKA Handel-Usługi Krzysztof Rdest.
43.725 Kegar Sp. z o.o. Minimalizacja zużycia wody poprzez ponowne wykorzystanie wody pochodzącej z chłodzenia stołów suszarni próżniowych.
43.726 Ostoja nad Bugiem Minimalizacja oddziaływania gospodarstwa agroturystycznego na środowisko poprzez likwidację szamb i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Szkoła CP nr XXXXIV
Międzybrodzie Bialskie / Katowice / Żywiec, 2010
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
44.727 BOLIX S.A. Żywiec
  1. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach socjalnych zgodnie ze strategią CP
  2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w nagrzewnicach olejowych zgodnie ze strategią CP
  3. Zastąpienie dostaw jednego z surowców pakowanego w worki dostawami cysternami samochodowymi
44.728 Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Katowice Ograniczenie zużycia wody w łaźniach pracowników produkcyjnych
44.729 MCD ELECTRONICS Sp. z o.o. Żywiec
  1. Minimalizacja odpadów w postaci zgarów cynowo-ołowiowych
  2. Minimalizacja zużycia wody w procesie przygotowania paneli do dalszej obróbki
  3. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej do oświetlania ciągów komunikacyjnych
44.730 CEMEX Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Rudniki Instalacja dozowania osadów ściekowych w procesie współspalania w piecach obrotowych Zakładu Cementowni Rudniki
44.731 Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa Redukcja emisji zanieczyszczeń do wód z produkcji obwodów drukowanych

Szkoła CP nr XXXXV
Żyrardów, 2012
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
45.732 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Poprawa efektywności energetycznej urządzeń i instalacji w obiektach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie
45.733 Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic Selektywna zbiórka odpadów w placówkach oświatowych powiatu żyrardowskiego
45.734 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie Minimalizacja odpadów komunalnych poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i jednostkach organizacyjnych
45.735 Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa Eliminacja niklu z procesu złocenia
45.736 Urząd Miasta Żyrardowa Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej tj.:
Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
oraz Liceum Ogólnokształcącego w Żyrardowie
45.737 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie WST I Minimalizacja ilości powstających odpadów poprzez propagowanie działań edukacyjnych na terenie Województwa Mazowieckiego przez Wydział Spraw Terenowych I Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
45.738 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Minimalizacja ilości powstających odpadów i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
45.739 Urząd Miasta Otwocka Minimalizacja zużycia energii elektrycznej i zasobów naturalnych w Urzędzie Miasta Otwock
45.740 Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED w Żywcu Modernizacja trzech stanowisk spawalniczych Wydziału Ślusarni Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego FAMED
45.741 Urząd Gminy Winnica Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez modernizację instalacji kotłowni szkolnej -zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe”

Projekty CP spoza Szkół CP
Nr proj.
ZAKŁAD - NAZWA
TYTUŁ PROJEKTU
CP. 440
PPOWH Centrostal Górnośląski w Katowicach

CP. 551
Alcatel Teletra S.A. w Poznaniu
Likwidacja wstępnego podgrzewania pakietów na wejściu do BTU

CP. 553
VITROSILICON S.A. w Iłowej
Zmiana technologii produkcji szkła wodnego sodowego z metody hutniczej na metodę chemiczną

CP. 554
P.P.-U. „Metalodlew” S.A. w Krakowie
Zmniejszenie emisji pyłowej do atmosfery powstającej w trakcie procesu wytopu w piecach łukowych w „METALODLEW” S.A.

CP. 622
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Ograniczenie uciążliwości wytwarzania energii cieplnej poprzez zredukowania niskiej emisji w drodze konwersji kotłowni węglowej na paliwo gazowe

CP. 623
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLIMARKY w Rzeszowie
Redukcja poboru prądu
CP. 624
POL - DAN - EKO s.c. w Łodzi
Wykorzystanie ciepła odpadowego z procesu pirolizy

0 komentarze :

Prześlij komentarz