Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Rejestry firm odpowiedzialnych ekologiczne

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji prowadzi dwa rejestry adresowane do firm oraz innych organizacji podejmujących działania odpowiedzialne ekologicznie i/lub społecznie.

Pierwszy z nich to Rejestr Świadectw Czystszej Produkcji. Wpisane tu organizacje podejmują cyklicznie dobrowolne zobowiązania ekologiczne, których realizacja jest weryfikowana w trybie rocznym. Pierwszym krokiem do uzyskania Świadectwa CP jest udział Pracownika danej firmy w Akademii Czystszej Produkcji. Akademia umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania środowiskowego firmą/organizacją zgodnie ze strategią Czystszej Produkcji (zapobiegania zanieczyszczeniom i nadmiernemu zużywaniu zasobów u źródeł ich powstawania, przy równoczesnym ograniczaniu kosztów), a także m.in. przygotowuje do udziału w naszych Rejestrach (na zakończenie Akademii firma jest już gotowa co najmniej do uzyskania Świadectwa CP, jeśli spełnia stawiane tym rejestrowi wymagania). Posiadacz Świadectwa może m.in. używać zatwierdzonego przez UNEP/ONZ polskiego Logo CP, ale także np. zdobyć punkt przy staraniach o nowe inwestycje (ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z maja 2018 r.). Zobacz pełną listę uprawnień wynikających z posiadania tego Świadectwa.

Drugi to Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Wysokiej rangi rejestr, którego Kapituła zbiera się co roku przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska. Firmy/instytucje znajdujące się w tym rejestrze muszą wykazać się działalnością nie tylko prośrodowiskową, ale też prospołeczną, a ich działania są weryfikowane w cyklu rocznym. Wpis to tego Rejestru daje nie tylko prestiż, ale też przywileje - np. brak konieczności wzmożonych kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, czy dodatkowy punkt przy staraniach o nowe inwestycje (ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z maja 2018 r.). Rejestr został także wpisany do polskiej mapy transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym - jedno z zadań ministra właściwego do spraw środowiska przewiduje analizę możliwości wprowadzenia m.in. ulg sprawozdawczo-kontrolnych dla Laureatów. Dyplomy Rejestru są wręczane na dorocznych uroczystych konferencjach. Więcej o Rejestrze można dowiedzieć się na oddzielnej, poświęconej mu stronie: www.prcpiop.pl.

0 komentarze :

Prześlij komentarz