Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Eko-City Biała Podlaska

Eko-City Biała Podlaska

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 5 czerwca 2015 | 21:06


Miasto Biała Podlaska, w którym od kilkunastu lat realizowane są założenia idei Eko-City, cechuje się trzema podstawowymi aspektami:
 • stałym wzrostem jakości życia jego mieszkańców,
 • zrównoważonym wykorzystaniem środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji, oszczędność wody i wykorzystanie walorów naturalnych terenu,
 • a także harmonijnym łączeniem środowiska zurbanizowanego ze środowiskiem przyrodniczym, czyli posiadaniem przyjaznej przestrzeni publicznej, stworzonej z myślą o mieszkańcach w każdym wieku, promującej zdrowie i życie w zgodzie z naturą, poprzez skuteczną edukację ekologiczną.
Uwzględniając powyższe aspekty, Prezydent Miasta Biała Podlaska i Spółka BWiK „Wod-Kan”, począwszy od roku 2000, konsekwentnie budują podstawowe segmenty idei Eko-City Biała Podlaska.

Eko-City Biała Podlaska – podstawowe segmenty:

1) Pierwszym segmentem było wybudowanie na oczyszczalni ścieków – w oparciu o dotację z Fundacji Ekofundusz – instalacji ujmowania biogazu oraz wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej.
Jednocześnie zmodernizowano Miejską Oczyszczalnię Ścieków, dostosowując jej sprawność do wymogów prawa europejskiego oraz intensywnie rozbudowywano miejski system wod-kan. Proces oczyszczania ścieków jest bardzo energochłonny. Dla oczyszczenia 1 m3 ścieków trzeba zużyć średnio 0,70 kWh energii elektrycznej i 0,4 kWh energii cieplnej. Jednocześnie w ściekach zakumulowany jest znaczący, możliwy do odzyskania w wyniku fermentacji osadów, potencjał energetyczny.
Instalacja umożliwiła wytwarzanie w wyniku fermentacji osadów ściekowych średniorocznie ok. 340 tys. Nm3 biogazu oraz wyprodukowanie w ciągu ostatnich 10 lat 5.324 MWh energii elektrycznej i 14 tys. MWh energii cieplnej. Wyprodukowana energia elektryczna pokrywa średnio ok. 20% zapotrzebowania energetycznego procesu oczyszczania ścieków oraz w pełni zabezpiecza oczyszczalnię ścieków w energię cieplną.

2) Kolejnym segmentem idei Eko-City Biała Podlaska jest odzysk energii cieplnej zakumulowanej w ujmowanych jurajskich wodach głębinowych. Wydobywana woda z dwóch studni jurajskich ma temperaturę ok. 16oC i optymalnym zabiegiem, korzystnie wpływającym na proces uzdatniania i przesyłu wody, jest zmniejszenie jej temperatury oraz wykorzystanie odzyskanego ciepła.
Zastosowane na obydwu ujęciach wody pomp ciepła, o łącznej mocy 365 kW, pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb cieplnych obiektów Spółki. W sumie średniorocznie odzyskujemy 242 MWh energii cieplnej.

3) Następnym segmentem realizowanej idei Eko-City jest odzysk energii z odpadów komunalnych oraz – perspektywicznie – z biomasy rolniczej. Służy temu infrastruktura Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) dla regionu Biała Podlaska, wybudowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (rys. 1).

Rys. 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

ZZO dla regionu Biała Podlaska zapewnił:
 • redukcję składowanych odpadów z 95% w roku 2010 do mniej niż 48% w 2014 r.,
 • redukcję masy organicznej w dostarczonych odpadach komunalnych o 40-50%,
 • wytworzenie z odpadów zielonych kompostu o parametrach nawozu organicznego,
 • wytworzenie rocznie ok. 3.400 tys. Nm3 biogazu wykorzystanego do produkcji, w kogeneracji, ok. 5.500 MWh energii elektrycznej i ok. 8.000 MWh energii cieplnej, w wyniku suchej fermentacji docelowo ok. 20.000 ton odpadów biodegradowalnych, 
 • jednocześnie Zakład umożliwia obecnie wytworzenie z frakcji palnej odpadów ok. 4.000 ton (w 2014 r.), a docelowo do 13.000 ton paliwa alternatywnego, o średniej kaloryczności 15 MJ/kg, do dalszego wykorzystania energetycznego.

4) Kolejnym segmentem było powołanie Bialskopodlaskiej Fundacji Ekologicznej, której głównym celem jest tworzenie warunków dla zmiany postaw lokalnego społeczeństwa wobec środowiska otaczającego człowieka, poprzez wytwarzanie właściwych relacji: człowiek – przyroda – środowisko oraz podnoszenie poziomu jego świadomości w tym zakresie. W strefie ochrony pośredniej ujęć, Fundacja urządziła Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej (rys. 2), w celu stworzenia przestrzeni do prowadzenia systematycznej i długofalowej edukacji ekologicznej.

Rys. 2. Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz ścieżka edukacyjna na ZZO

Sukcesywnie, od 2009 roku, na terenie Ośrodka tworzona jest wielotematyczna ścieżka edukacyjna, z tablicami edukacyjno-informacyjnymi. Ośrodek ma duże znaczenie w kształtowaniu świadomości proekologicznej różnych środowisk społecznych naszego miasta. Corocznie odwiedza go kilkadziesiąt grup zorganizowanych: studenci, uczniowie szkół i grupy przedszkolne, w liczbie ok. 2000 osób.
W sąsiedztwie TOEE została uruchomiona Pijalnia Wód Jurajskich (rys. 3), która dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, jak również gości przyjezdnych. Każdy może bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z wody wydobywanej z pokładów jurajskich. W marcu 2014 r. Spółka uruchomiła drugi punkt poboru – Zdrój Wody Jurajskiej, z którego wszyscy zainteresowani mogą korzystać bezpłatnie, przez cały rok. Oba punkty cieszą się dużą popularnością. W 2014 r. pobrano ok. 400.000 litrów wody.


Rys. 3. Pijalnia Wód Jurajskich

W ramach projektu „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”, prowadzono intensywne działania edukacyjne, w ramach których:

 • powstały dwa filmy krótkometrażowe prezentujące wybudowany Zakład oraz uświadamiające konieczność segregowania odpadów przez mieszkańców miasta,
 • zrealizowano 50 spotkań wyjazdowo-edukacyjnych w ZZO, dla ok. 1600 dzieci wraz z opiekunami,
 • przeprowadzono dwa konkursy ekologiczne,
 • zorganizowano piknik ekologiczny dla mieszkańców miasta, w centrum Białej Podlaskiej,
 • przeprowadzono cykl prelekcji i spotkań z mieszkańcami każdej spośród 10 dzielnic naszego miasta, w których udział wzięło ok. 400 osób,
 • zaprojektowano i wyposażono ścieżkę ekologiczną na terenie ZZO,
 • zaprojektowano, wykonano i umieszczono na tablicach informacyjnych w mieście bilbord edukacyjny (rys. 4).
Rys. 4. Bilbord edukacyjny


Głównym przesłaniem powyższych działań jest edukacja ekologiczna naszej miejskiej społeczności, w ramach budowy kolejnych segmentów idei Eko-City Biała Podlaska –miasta szczególnie przyjaznego mieszkańcom.

Eko-City Biała Podlaska – realizacja celów:
 • systematyczna poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście i regionie poprzez likwidację szamb, dzikich wysypisk, a także ograniczenie spalania odpadów w instalacjach do tego nie przygotowanych,
 • maksymalna efektywność procesów technologicznych, zapewniająca duże oszczędności kosztów energii,
 • objęcie obsługą przez miejski systemem wod-kan 99,2 % mieszkańców miasta,
 • zastosowanie najnowocześniejszych technologii proekologicznych, minimalizujących negatywny wpływu na środowisko w zakresie gospodarki odpadami, jak również odprowadzanych ścieków komunalnych i deszczowych,
 • ograniczenie w bardzo dużym stopniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym znacznych ilości gazów cieplarnianych, w wyniku energetycznego wykorzystania biogazu i produkcji energii w oparciu o pompy ciepła,
 • zapewnienie wysokiego standardu usług komunalnych przy jak najniższych cenach usług za wodę i ścieki oraz utylizację odpadów,
 • wzrost świadomości i wrażliwości ekologicznej mieszkańców miasta i regionu, poprzez efektywną edukację ekologiczną.

EKO CITY Biała Podlaska – perspektywy rozwoju:
 • wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej i stworzenie zachęt dla mieszkańców miasta do wymiany systemów grzewczych,
 • wspieranie projektów obejmujących budowę przez mieszkańców i podmioty komunalne instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych,
 • budowa w sąsiedztwie ZZO biogazowni rolniczej, włączonej do miejskiego sytemu ciepłowniczego, współpracującej w zakresie surowcowym z rolnikami z gminy Biała Podlaska,
 • wdrożenie w miejskiej ciepłowni systemu współspalania paliwa alternatywnego z węglem,
 • oprócz tego, biogaz – wytworzony z fermentacji osadów ściekowych, frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych i z biomasy – będzie mógł, po uzdatnieniu, być opcjonalnie wykorzystany przez tabor obsługujący miejski system komunikacyjny i pozostały tabor komunalny.

Eko-City Biała Podlaska jest programem działań, którego nadrzędnym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które znacząco usprawnią funkcjonowanie miejskiej infrastruktury, poprawią stan czystości powietrza ograniczając emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
W naszych działaniach zwracamy uwagę na wspólne dobro, bezpieczeństwo mieszkańców oraz społeczne i publiczne walory przestrzeni – staramy znaleźć balans pomiędzy partnerstwem wspólnot i dynamizmem jednostki, bogactwem miasta i prywatnym zyskiem. Dlatego też wdrażamy rozwiązania systemowe – nie doraźne i punktowe, lecz całościowe i kompleksowe.

Powyższe działania Spółki BWiK Wod-Kan są zauważane i doceniane nie tylko w środowisku lokalnym, ale również na poziomie ogólnopolskim. Spółka otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, m.in.:
 • Kryształowa Cegła w kategorii Obiekty Przemysłowe i Infrastrukturalne, za realizację zintegrowanego systemu unieszkodliwiania odpadów z zastosowaniem OZE dla zespołu 21 gmin (tytuł przyznany trzykrotnie,
 • Lider Czystsze Produkcji (tytuł przyznany dwukrotnie),
 • Gazela Biznesu 2013 r. – tytuł przyznawany za wskaźniki dynamiki szybkości, stabilności i rozwoju firmy, badane na przestrzeni 3 kolejnych lat (tytuł przyznany po raz czwarty)
oraz wiele innych.

 
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o.
ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska
www.bwikwodkan.pl


Artykuł ukazał się również w czasopiśmie "Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie"


Fotografie i grafiki wykorzystane w tym materiale zostały dostarczone
przez BWiK „WOD-KAN” Spółka z o.o. Biała Podlaska
 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz