Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Żywiec - gmina Czystszej Produkcji

Żywiec - gmina Czystszej Produkcji

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 1 czerwca 2015 | 05:48

http://www.zywiec.pl/

1. Wstęp


Wprowadzenie przez Gminę Żywiec strategii Czystszej Produkcji oraz działania mające na celu jej popularyzację, zaowocowały wzrostem świadomości ekologicznej władz naszego miasta oraz przedsiębiorców biorących udział w tym przedsięwzięciu. Stało się też motorem udoskonaleń proceduralnych oraz organizacyjnych w Urzędzie Miasta, które w późniejszym okresie pozwoliły m.in. na sprawne wdrożenie w nim systemu zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 (2006 r.) oraz zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 (2008 r). Systemy te wchodzą obecnie w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania, którego głównym celem jest doskonalenie pracy w Urzędzie oraz profesjonalne i racjonalne świadczenie usług samorządowych w sposób przejrzysty i życzliwy dla każdego Klienta.
Działalność Urzędu prowadzona jest w warunkach poszanowania dla środowiska naturalnego. Zgodnie z obowiązującą polityką środowiskową, Rada Miejska w Żywcu, kierując się poczuciem współodpowiedzialności za stan środowiska i troską o jego ochronę, uznając prawo mieszkańców do życia w harmonii z naturą, mając na uwadze zasadę Zrównoważonego Rozwoju miasta i dążąc do ciągłego zmniejszania negatywnego wpływu działalności ludzkiej na środowisko, zdeklarowała wolę realizacji i ustawicznego doskonalenia działań proekologicznych, zobowiązując się do:
  • zachowania naturalnych i chronionych obszarów miasta,
  • oszczędnego i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska,
  • promowania przedsięwzięć związanych z poprawą jego stanu,
  • zapewnienia środków na rzecz inwestycji służących jego ochronie.
W działaniach proekologicznych władze miasta koncentrują się przede wszystkim na takich zagadnieniach, jak:
  • ochrona powietrza przed niską emisją,
  • ochrona wód powierzchniowych poprzez prowadzenie m.in. odpowiedniej gospodarki ściekowej,
  • ochrona gleb i właściwa gospodarka odpadami,
  • edukacja ekologiczna.
Niektóre spośród tych działań zostały omówienie w niniejszym artykule.

Odpowiedzialne podejście władz miasta do problemów związanych z ochroną środowiska dało miastu nie tylko prestiż, ale przyniosło również wiele wyróżnień i nagród, które są dowodem na właściwie realizowaną politykę ekologiczną.

2. Ochrona powietrza przed niską emisją 

W znacznej większości budynków indywidualnych, zlokalizowanych na terenie Miasta Żywca, wciąż zamontowane są kotły węglowe, które w głównej mierze opalane są gorszymi gatunkami węgla, koksu oraz miału. Znaczna cześć tych kotłów nie spełnia norm ekologicznych. Są nieefektywne, co powoduje wytworzenie znacznych ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

Strukturę energii pierwotnej używanej dla celów grzewczych w chwili obecnej przedstawia rysunek 2.1.

Rys. 2.1. Struktura zużycia energii pierwotnej wg paliwa w stanie istniejącym
Źródło: „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywiec” – aktualizacja, 2010 rok

W Żywcu znajduje się jedna ze stacji pomiarowych, stanowiących część systemu automatycznego monitoringu powietrza województwa śląskiego. Dane z monitoringu powietrza z ww. stacji można śledzić na bieżąco w Internecie, na stornie http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/. Wyniki badania jakości powietrza potwierdzają występowanie na terenie miasta przekroczeń zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10, na co istotny wpływ ma w szczególności emisja pochodząca ze spalania węgla w niskosprawnych urządzeniach grzewczych, zainstalowanych w gospodarstwach domowych.

Żywiec, jako jedna z nielicznych gmin, stosunkowo wcześnie dostrzegła problem jakości powietrza oraz potrzebę wdrożenia działań na rzecz jego poprawy. Na przestrzeni ostatnich lat w mieście zrealizowano np. szereg inwestycji związanych z modernizacją źródeł ciepła w obiektach publicznych, głównie w szkołach i przedszkolach.

Od 2007 roku realizowany jest „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca” (określany w dalszej części niniejszego artykułu jako „Program”), którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych (wytwarzanych przez stare, przydomowe kotłownie), poprzez ograniczenie możliwości spalania w nich odpadów oraz zastosowanie w budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii. Modernizacja istniejących systemów grzewczych (poprzez wymianę starych urządzeń na nowe) powoduje znaczącą redukcję emisji substancji szkodliwych do powietrza, a wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych lub pomp ciepła współpracujących z systemem ciepłej wody użytkowej) pozwala na zmniejszenie zużycia paliw, co ogranicza niekorzystny wpływ na środowisko. Są to działania charakterystyczne dla strategii zapobiegania zanieczyszczeniom, tj. Czystszej Produkcji. W przypadku wymiany kotła, nowe urządzenie musi posiadać:
a) aktualny certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego (np. IChPW w Zabrzu, lub podobny) oraz innych badań emisyjności,
b) dopuszczenie do obrotu handlowego,
c) konstrukcję uniemożliwiającą spalanie odpadów stałych,
d) sprawność minimum 81%. 

W Programie mogą brać udział mieszkańcy miasta Żywca będący właścicielami, współwłaścicielami itp. budynku mieszkalnego położonego na terenie miasta Żywca, który został oddany do użytkowania lub ma nadany numer, a także posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła (dotyczy modernizacji kotłowni), albo posiada zainstalowane i pracujące ekologiczne źródło ciepła spełniające wymagania Programu (dotyczy montażu kolektora słonecznego lub pompy ciepła). Uczestnik Programu otrzymuje dotację celową z budżetu Miasta Żywca, w wysokości 60% zadania modernizacyjnego, jednak nie więcej niż 7200 zł brutto przy modernizacji kotłowni, 9000 zł brutto przy montażu kolektorów słonecznych współpracujących z c.w.u oraz 6600 zł brutto przy montażu pompy ciepła współpracującej z c.w.u. Podsumowanie realizacji Programu w latach 2007-2014 przedstawiono w tabeli 2.1.


Tabela 2.1. Podsumowanie realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca” w latach 2007 – 2014


Zakłada się, że w 2015 roku zostanie zmodernizowanych 34 kotłowni oraz zainstalowanych 14 kolektorów słonecznych i 11 pomp ciepła współpracujących z c.w.u. na łączną kwotę ok. 443 400,00 zł.

Oprócz kontynuacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Żywcu, władze miasta podjęły działania zmierzające do rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza na terenie całego powiatu żywieckiego. Koordynatorem tego projektu będzie Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu (MZGE). Projekt będzie polegał na opracowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych gmin, a następnie dla całego Powiatu Żywieckiego oraz na wdrożeniu szerszego zastosowania fotowoltaiki, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ekologicznych pieców. Jednym z najważniejszych działań byłby też kompleksowy zakup paliw (ekogroszek, brykiety, węgiel kamienny, olej opałowy, gaz) i energii elektrycznej po cenach wynegocjowanych przez ZMGE dla wszystkich chętnych z całego powiatu żywieckiego (odbiorcy indywidualni, firmy, instytucje), co w stosunkowo krótkim czasie pozwoliłoby znacznie ograniczyć ilości spalanego tzw. taniego opału w postaci mułu czy flotu. Podpisany został już list intencyjny ZMGE, Starosty Żywieckiego, Burmistrza Miasta Żywca i Wójtów Gmin Powiatu Żywieckiego, w sprawie wspólnych działań w obszarze ograniczania niskiej emisji, energetyki rozproszonej oraz promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

3. Doskonalenie gospodarki odpadami

Miasto wciąż dąży do zwiększenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej masie odebranych odpadów komunalnych, przede wszystkim zebranych z terenu zabudowy wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe).
Na terenie działającej w mieście spółki „Beskid Żywiec”, zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, uruchomiona została mechaniczna sortownia opadów komunalnych, co pozwoliło na zastąpienie zestawów wieszakowo-workowych z pięcioma kolorami worków, w które dotąd wyposażano nieruchomości, dwoma workami w różnych kolorach, których gromadzi się łącznie:
  • papier, metal, plastik (worek z napisem surowce),
  • szkło białe i kolorowe (worek z napisem szkło).
Dzięki temu tańszy i mniej oddziałujący na środowisko stanie się transport odpadów (mniej kursów), więc można zakwalifikować to działanie jako typowe dla strategii CP.
Ponadto „Beskid Żywiec” sp. z o.o. planuje rozbudowę istniejącej kompostowni oraz budowę instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
Miasto Żywiec od wielu lat pomaga również mieszkańcom w pozbyciu się materiałów zawierających azbest, finansując jego odbiór i utylizację na składowisku odpadów niebezpiecznych. Do tej pory udało się zutylizować 749,25 Mg odpadów z terenu 497 nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta Żywca. Zakłada się, że w następnych latach zadanie to będzie kontynuowane.

4. Podsumowanie

Identyfikacja problemów występujących na terenie Gminy Żywiec w zakresie ochrony środowiska oraz sukcesywne wprowadzanie działań zmierzających do ograniczania ich negatywnego oddziaływania już dziś doprowadziły do poprawy stanu środowiska naturalnego, choć wciąż istnieją problemy nie do końca rozwiązane – czego przykładem może być przekraczanie norm stężenia pyłów PM10 w powietrzu. Dzisiejsze osiągnięcia były możliwe dzięki wielu podjętym wysiłkom, w tym inwestycjom, przewidywane są jednak kolejne działania, które ograniczą zanieczyszczenie środowiska w regionie – niektóre z nich zostały opisane w niniejszym artykule, ze szczególnym uwzględnieniem jednego z kluczowych zagadnień – tj. ograniczania niskiej emisji w Mieście Żywiec.

Urząd Miasta Żywiec
ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec
www.zywiec.pl

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz