Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , » Czystsze Inspiracje: CEMEX nagradza swoich najlepszych eko-kierowników

Czystsze Inspiracje: CEMEX nagradza swoich najlepszych eko-kierowników

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 23 października 2015 | 09:26

W firmie CEMEX kierownicy z obszarów produkcji, którzy wyróżniają się postawami, pomysłami, efektami i dobrym przykładem w ochronie środowiska, mogą liczyć na nagrody – m.in. finansowe. Nie macie takiego konkursu w swojej firmie? Może warto spróbować! Opis tej dobrej praktyki prezentujemy poniżej.


 
Fot.: CEMEX

Ekolider to cykliczny konkurs firmy CEMEX, realizowany pod patronatem naczelnego kierownictwa tej firmy. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie kierowników różnych szczebli w określonych obszarach produkcji, którzy:
 • wyróżniają się ponadprzeciętnymi wynikami i zaangażowaniem w zakresie ochrony środowiska,
 • prezentują zachowania i postawy prośrodowiskowe
 • oraz promują taki model wśród pracowników.

Na potrzeby konkursu zostały opracowane kryteria oceny wg przygotowanej formatki. Formatka podzielona jest na "Inicjatywy kandydata", osiągnięcia pracownika w zakresie OŚ z ostatniego roku oraz  "Wzór" w którym zamieszczone jest  przykładowe zgłoszenie, wraz z wykazem przykładowych podejmowanych działań.


Komisję konkursową do przyznania nagrody spośród wytypowanych kandydatów tworzą Prezes Zarządu – Przewodniczący komisji  i Członkowie Zarządu Firmy oraz Dyrektor Ochrony Środowiska – członkowie komisji.

Kandydaci do nagrody nominowani są w poszczególnych zakładach przez:
 • reprezentantów wyższego szczebla kierowniczego,
 • osoby zajmujące się sprawami ochrony środowiska w zakładzie.

W konkursie ważna jest zasada, że nagradzamy pracowników za pomysły/projekty, które:
 • nie wynikają w bezpośredni sposób z ich zakresu obowiązków oraz
 • wyraźnie wykraczają poza minimalne standardy ochrony środowiska w firmie.

Konkurs posiada regulamin, którego fragment przytaczamy poniżej:

Zasady konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie Eko-liderów, czyli pracowników kadry kierowniczej wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami i zaangażowaniem w zakresie ochrony środowiska. EKO-Liderzy prezentują zachowania i postawy prośrodowiskowe, a także promują taki model wśród pracowników, wykraczając swoim działaniem daleko poza minimalne wymagania prawne i korporacyjne.

 1. W procesie oceny będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
 • inicjowanie i wdrażanie projektów z zakresu ochrony środowiska/bioróżnorodności,
 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • szybkie i odpowiedzialne reagowanie na zaistniałe zdarzenia i skargi środowiskowe,
 • zaangażowanie pracowników w akcje o charakterze pro środowiskowym (np. zbiórka elektrośmieci, pikniki, wolontariat),
 • podnoszenie świadomości pracowników w obszarze ochrony środowiska.
 1. Ocenie będzie podlegać całokształt osiągnięć w obszarze ochrony środowiska nominowanego pracownika w okresie ostatniego roku.

 2. Oceny dokona Zespół Oceniający w składzie:
Przewodniczący Zespołu:
 • Prezes
Członkowie Zespołu:
 • Dyrektor Pionu Spraw Pracowniczych
 • Dyrektor ds. Ochrony Środowiska
 • Dyrektor Działu Prawnego
 • Dyrektor Pionu 1, 2, 3.
 1. Nagrody rzeczowe (karty voucherowe) w wysokości …………… PLN brutto każda będą przyznawane w 3 kategoriach

  X1 – (produkcja x)
  X2 – (produkcja y)
  X3 – (produkcja z)

 2. Dodatkowo Zespół Oceniający ma prawo przyznać wyróżnienia w konkursie.

 3. Nominacje do Konkursu we wszystkich kategoriach – wraz ze szczegółowym opisem osiągnięć kandydatów – przedkładają Zespołowi Oceniającemu wraz z uzasadnieniem w terminie do …………………………r. pracownicy Zespołu Ochrony Środowiska. Zespół Oceniający podejmuje decyzję w trakcie wspólnego spotkania i ogłasza w terminie do ………………….

W 2014 r. nagrodę Ekolidera uzyskał spośród wszystkich kierowników zakładów cementowych w CEMEX Polska –  Kierownik Produkcji i Przemiału Cementu w  Zakładzie Cementowni Rudniki. Został nagrodzony za wyróżniające go od innych  praktyki:
 1. Skuteczne zarządzanie i odpowiednia gospodarka pylastymi surowcami na otwartej hali klinkieru przed budową silosu oraz w trakcie budowy aby do minimum ograniczyć uciążliwość wynikającą z emisji na tereny zabudowy mieszkaniowej ul. Grzybowskiej.
 2. Monitorowanie uciążliwości hałasowych i skuteczna ich eliminacja poprzez przeprowadzenie z sukcesem  inwestycji na urządzeniach.
 3. Poprawa szczelności wszystkich bram i hal wydziału (naprawienie bram i drzwi) celem obniżenia uciążliwego oddziaływania hałasem wydziału produkcji cementu na bliską zabudowę mieszkaniową.
 4. Poprawa funkcjonalności pracy taśmy żużla suchego celem eliminacji niezorganizowanej emisji pyłowej.
 5. Wyróżniająca się dbałość o otoczenie i teren wydziału młynowni cementu. Tereny zielone dobrze utrzymane i zalesione tujami.
 6. Natychmiastowa wyróżniająca się reakcja całego personelu i kierownika na zgłoszone uwagi zdarzenia i skargi środowiskowe.
 7. Czynny wyróżniający się osobisty udział i podległego personelu we wszystkich akcjach związanych z ankietami i akcjami środowiskowymi, np. zbiórka elektrośmieci.
 8. Czynny udział całego personelu w organizowanych szkoleniach dot. środowiska, na sterowni młynowni są eksponowane informacje dot. środowiska
 9. Czynny osobisty udział w akcjach organizowanych w Lipówce po otwarciu ścieżki edukacyjnej oraz skuteczne promowanie i zachęcanie do udziału w tych akcjach swojego personelu (marszobieg i inne).


Opracowała: Anetta Chmielarz
Pełnomocnik Zarządu ds. Czystszej Produkcji
w CEMEX Polska sp. z o.o. – Zakład Cementownia Rudniki
Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz