Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Zakończenie konkursu Ekolaury 2020 - pod naszym patronatem

Zakończenie konkursu Ekolaury 2020 - pod naszym patronatem

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 27 listopada 2020 | 09:11

Od 2002 roku Polska Izba Ekologii organizuje Konkurs „Ekolaury”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ten, któremu patronuje m.in. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji, ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. W 2020 roku odbyła się 19. edycja Konkursu, któremu w tym roku honorowego patronatu udzielili: Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Środowiska, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020 przyznała 11 Ekolaurów oraz 16 Wyróżnień.   


LAUREACI 19. EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2020

 

Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
 

WYRÓŻNIENIE dla: 

 

 • Urzędu Miasta Zabrze

Nazwa przedsięwzięcia: "Adaptacja do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

 

Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPOADARKA ODPADAMI


WYRÓŻNIENIE dla:

 

 • Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Nazwa przedsięwzięcia: "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie"

 

 • ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Nazwa przedsięwzięcia: "Ulepszenie efektywności zakładu, poprzez modernizację sortowni odpadów"

 

EKOLAUR PIE dla: 

 

 • Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowy Instytut Badawczy 

Nazwa przedsięwzięcia: "Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000"

 

 
Kategoria: OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
 

WYRÓŻNIENIE dla: 

 

 • Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku

Nazwa przedsięwzięcia: "Konwersja kotła WR25-14S do opalania gazem w Ciepłowni Zachód w Białymstoku:

 

 • Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej 

Nazwa przedsięwzięcia: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Bielska-Białej"

 

  EKOLAUR PIE dla:

 

 • Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Nazwa przedsięwzięcia: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 2828 dla Mieszkańców ROF w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"

 

 

Kategoria: EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE

EKOLAUR PIE dla:

 

 • SUEZ Polska Sp. z o.o.
  Nazwa przedsięwzięcia: "Aplikacja sklepSUEZ"

 

 • Miasta Białystok Urzędu Miejskiego w Białymstoku
  Nazwa przedsięwzięcia: "Zielone przystanki na terenie Miasta Białegostoku"

 

KATEGORIA: EDUKACJA EKOLOGICZNA
 

WYRÓŻNIENIE dla: 
 

 • Stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS 
  Nazwa przedsięwzięcia: "Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży"

 

 • Fundacji Veolia Polska
  Fundacji Szkoła Liderów
  Nazwa przedsięwzięcia: "Warmińska Szkoła Liderów Miast"

 

 • Urzędu Miasta Zabrze
  Nazwa przedsięwzięcia: "Konkurs Ekologiczny: Zielone Zabrze"

 

 • ECO Kutno Sp. z o.o.
  Nazwa przedsięwzięcia: "Projekt edukacyjno-ekologiczny pn. ECOlogiczny Dąbrowszczak"

 

 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Nazwa przedsięwzięcia: "Program montażu źródełek wody w budynkach użyteczności publicznej oraz montażu źródełek wody w szkołach realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A."

 

 • Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o.
  Nazwa przedsięwzięcia: "Magister w śmieciarce"

 

 • Miasta Białystok Urzędu Miejskiego w Białymstoku
  Nazwa przedsięwzięcia: "Miejski Sad Edukacyjny"

 

 EKOLAUR PIE dla: 
 

 • Lasów Państwowych Nadleśnictwo Oborniki

Nazwa przedsięwzięcia: Całokształt działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez realizację następujących projektów:
- "Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych"
- "Myśl globalnie DZIAŁAJ lokalnie - kształtowanie odpowiedzialności za środowisko w XXI wieku z wykorzystaniem mediów i aplikacji mobilnej"
- "Odtwarzanie i uzupełnianie zadrzewieniowej strefy buforowej rzek Wełny i Flinty w obszarze rolniczym (Wielkopolska) - etap I"

 

 • Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej
  Nazwa przedsięwzięcia: "Kampania promocyjno-edukacyjna pn. Bielsko-Biała chroni klimat"

 

 • Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Nazwa przedsięwzięcia: "Czynna ochrona przyrody wyznacznikiem całorocznej edukacji ekologicznej zrealizowanej w 2019 r. - Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu"

 

Kategoria: OCHRONA PRZYRODY I ZWIĘKSZANIE BIORÓŻNORODNOŚCI
 

WYRÓŻNIENIE dla: 
 

 • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz

Nazwa przedsięwzięcia: "Ochrona gatunkowa ex situ gatunku żółw błotny Emys orbicularis, jako koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego"

 

 • Miasta Białystok Urzędu Miejskiego w Białymstoku
  Nazwa przedsięwzięcia: "Białostockie kwietne łąki"

 

EKOLAUR PIE dla: 

 

 • Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Nazwa przedsięwzięcia: "Restytucja szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych
z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych"

 

Kategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
 

WYRÓŻNIENIE dla: 
 

 • HALDEX Spółka Akcyjna
  Nazwa przedsięwzięcia: "Wdrożenie działań inwestycyjnych oraz organizacyjnych mających na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez zakłady przedsiębiorstwa HALDEX S.A."

 

EKOLAUR PIE dla: 

 

 • Gminy Kędzierzyn-Koźle

Nazwa przedsięwzięcia: "Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego - poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020"

 

 Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
 

WYRÓŻNIENIE dla: 
 

 • Związku Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności
  Nazwa przedsięwzięcia: "Na co dzień - chronimy - ratujemy - pomagamy"

 

EKOLAUR PIE dla: 

 

 • Państwowego Instytutu Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Nazwa przedsięwzięcia: "Wykonanie programów prac i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb przeprowadzenia bilansów wodno-gospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego
i zlewni"

 

 • Śląskiego Ogrodu Botanicznego - Związek Stowarzyszeń
  Nazwa przedsięwzięcia: "Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska"

 

Wszystkim Laureatom składamy serdeczne gratulacje.

Ze względu na stan epidemiologiczny Rada Polskiej Izby Ekologii zdecydowała o przesunięciu uroczystej Gali wręczenia Ekolaurów na 2021 r.

 

 Materiał źródłowy: notatka prasowa dostarczona przez PIE


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz