Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » , , , , , » Dobre praktyki CP: 95. Redukcja emisji NH3 i NOx w ramach optymalizacji procesu spalania oraz modernizacji systemu oczyszczania spalin i pomiaru emisji w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych (MZGOK Konin)

Dobre praktyki CP: 95. Redukcja emisji NH3 i NOx w ramach optymalizacji procesu spalania oraz modernizacji systemu oczyszczania spalin i pomiaru emisji w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych (MZGOK Konin)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on piątek, 12 maja 2023 | 17:55


Źródło: zasoby własne MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Dobre praktyki i inwestycje związane z Czystszą Produkcją

Przykład nr 95: Redukcja emisji NH3 i NOx w ramach optymalizacji procesu spalania oraz modernizacji systemu oczyszczania spalin i pomiaru emisji w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Firma: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

Branża: odpadowa
Główne procesy: przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów powstałych z ich przetworzenia, które spółka prowadzi w następujących obszarach:

 • Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w procesach: termicznego przetwarzania, waloryzacji, rozdrabniania, kompostowania, sortowania
 • Unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie składowania.
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne  w Punkcie  Selektywnego Zbierania Odpadów.
 • Wytwarzanie i magazynowanie odpadów

Zasoby, których dotyczy to działanie

 • Chemikalia (w tym m.in. woda amoniakalna)
Zanieczyszczenia, odpady, których dotyczy to działanie:
 • Emisje (NH3, NOx)
Koszt wdrożenia: Wysoki
Poniesione nakłady finansowe to ok. 401 000 zł, w tym:
 • ekspertyzy dot. redukcji NH3, NOx (zgodnie z wymaganiami BAT)
 • zakup odpowiednich urządzeń i materiałów (kołnierzy, adaptery i ich montaż)  
 • aktywacja kanałów NH3, CO2 i N2O
 • optymalizacja systemu SNCR w zakresie dawkowania wody amoniakalnej oraz  wymiany dysz, zmiany oprogramowania systemu

Opis problemu:
 
Doskonalenie procesu spalania poprzez modernizację systemu oczyszczania. Przedmiot zmian dotyczy redukcji emisji NH3 i NOx (znaczące aspekty środowiskowe plus wymogi prawne dla spalarni odpadów) uzyskanej poprzez modernizację systemu oczyszczania spalin i pomiaru emisji.
Konieczna jest redukcja emisji NH3 i NOx wynikająca z dostosowania do wchodzących w życie od grudnia 2023 konkluzji BAT w zakresie spalania odpadów.
 
Zastosowane rozwiązanie:
 
Zrealizowane działania polegały na:
 • wymianie dysz w układzie SNCR (ang. Selective Non-Catalytic Reduction - selektywna redukcja niekatalityczna NOx) na dysze centrujące,
 • optymalizacji dawkowania powietrza wtórnego w automatyczną regulację dystrybucji w zależności od stopnia zabrudzenia kotła (od czystego do brudnego) oraz w zależności od temperatury komory spalania poprzez zmianę oprogramowania sterującego,
 • zainstalowanie certyfikowanego opomiarowania – pomiaru ciągłego NH3, N2O i CO2 do systemu emisyjnego.
Dzięki przeprowadzonym modernizacjom osiągnięto wyższe redukcje emisji, niż będą prawnie wymagane grudnia 2023.

 
Uzyskane korzyści, efekty wdrożenia:
 • Redukcja emisji w zakresie NH3 o około 50% od  maksymalnej wartości aktualnie określonej przez pomiar technologiczny.
 • Redukcja emisji w zakresie NOx o około 25% od wartości aktualnie wymaganej.
 • Redukcja zużycia amoniaku jako reagenta potrzebnego do redukcji emisji NOx (redukcja o ok. 15 ton/rok).
 • Szacowana redukcja CO2: o około 2%.
 • Efekt ekonomiczny to około 28 000 zł, wynikający z redukcji zakupu reagentu oraz zmniejszeniu opłat za emisję NOx i NH3. Okres zwrotu nakładów około 14 lat (w przypadku nie spełnienia wymogów do dnia 4 grudnia 2023, kary przewyższą wartość nakładów oraz istnieje ryzyko zamknięcia instalacji).

 

Rysunek ramowo ilustrujący wprowadzony proces
Źródło: „Instrukcja obsługi MCS100FT (System Wieloelementowej Analizy FTIR dla Ciągłego Monitoringu Spalin)”. Autor: SICK AG

 

Źródła:
 • Sprawozdanie z Projektu CP 10.ind.824, opracowanego w ramach Akademii Czystszej Produkcji: "Redukcja emisji NH3 i NOx w ramach optymalizacji procesu spalania oraz modernizacji systemu oczyszczania spalin i pomiaru emisji w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie"
 • Materiały (w tym zdjęcia) nadesłane przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz