Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

Tekst wiadomości wideo z Komisji Europejskiej do Uczestników konferencji ''30 lat Czystszej Produkcji - na drodze do GOZ''

Océane Peiffer-Smadja
Policy Officer – Advanced Technologies, Clusters and Social Economy – European Commission

Warszawa, 7.10.2019
(Zobacz relację z konferencji)Wersja angielska:
Dear all,

I work at the European Commission on the European Resource Efficiency Knowledge Centre project. Please accept my greetings from Brussels and I regret that I can’t be personally with you today.

First, I would like to thank the Polish Cleaner Production Movement Association for being an active Member of the EREK network since its beginning. I also would like to congratulate the association for its 30th anniversary conference “30 years of Cleaner Production – on the pathway to Circular Economy”. But also for all the hard work that has been done with the Cleaner Production Academy.

The European Commission supports this event, as we believe it a great opportunity to exchange knowledge and insights and prepare the grounds for key stakeholders to ensure that we all achieve the green transition.

Indeed, as you all know, our President-elect Ursula von der Leyen will propose a European Green Deal in her first 100 days in office. The European Green Deal wants to make Europe the first climate-neutral continent with a European Climate Law to enshrine the 2050 climate-neutrality target into law. We need to be sure that everybody is on the same path. This includes our industry and in particular our SMEs. As our President-elect stated: ‘we leave nobody behind’.

On the 25th-26th of September, we held the International Conference of EREK, where it has been the occasion for clusters and EREK Network Members to meet and discuss on how to explore synergies and ensure that all achieve the green transition. More than 250 participants from 33 countries worldwide, including key actors working on resource efficiency and circular economy across Europe and beyond, shared ideas to a European Green Deal leading to a climate-neutral continent.To reach the objective of climate neutrality, the European Resource Efficiency Knowledge Centre has become a perfect tool for EREK Network Members and clusters, but also for SMEs, to support the green transition of our industry as it provides webinars, workshops on how to green the industry in various sectors and with different focuses.

It also includes an extensive online database gathering about 350 environmental good practices from European SMEs, 100 concrete measures to save water, energy, waste and materials, 70 green technologies available for different sectors of the industry, but also 370 support programmes, both national and local, for SMEs to invest in resource efficiency and circular economy.

In the near future, EREK will merge with the European Platform for Cluster Collaboration. This platform currently brings together nearly 1000 European clusters and you can use it to get information on news from European institutions, European clusters and other stakeholders, funding opportunities, partnerships, development or innovation. Currently, there are also more than 250 EU industry clusters in the field of environmental technologies registered on the European Cluster Collaboration Platform, which you can connect with through the platform.

By merging these tools – the ECCP and EREK- , we want to continue and improve partnering and knowledge-sharing between cluster organisations, their members and in particular SMEs, as well as cluster with/between policy-makers across Europe. The ultimate goal of the action is to provide a better and integrated support to SMEs to internationalise, innovate and become more resource-efficient.The ECCP will then offer new services, notably in the area of resource efficiency and capacity-building for EREK Network Members, cluster managers and policy-makers. New projects include a new mobility program called ClusterXChange, which will be based on short exchange visits to EREK Network Members, clusters, other business support organisations and SMEs across Europe.

We lead other initiatives on climate neutrality, one of them that could be of interest for you and that I wish to mention today is the Low Carbon and Circular Economy Business Action. This action aims at promoting the reduction of CO2 emissions in Brazil and Mexico by generating cooperation opportunities between European and Mexican entities and SME's in the Low Carbon sectors: Waste Management, Waste Water Management, Industrial Energy Efficiency, Energy Efficiency in Building. This initiative is co-lead by out unit in DG GROW and CLIMA under the Foreign Partnership Instrument, in cooperation with EU delegations in Brazil and Mexico.

In view of these very successful results for both the EU, Brazil and Mexico, this action will be pursued in Brazil and Mexico and extended it to other countries in Latin America (incl. Colombia, Argentina and Chile) and Canada in 2020. Under this action, through the European Cluster Collaboration Platform, we regularly organize matchmaking missions between European SMEs and business intermediaries from both Europe and the Latin American countries I just cited and Canada. Please don’t hesitate to subscribe to the European Cluster Collaboration platform newsletter to know more about these opportunities and others !

My team and I wish you the best for this day and great success in exploring common areas of interest for joint actions and activating new partnerships! Thank you very much for your attention and see you soon !Polskie tłumaczenie:Szanowni Państwo

Pracuję w Komisji Europejskiej nad projektem Europejskiego Centrum Wiedzy o Efektywnym Wykorzystaniu Zasobów. Proszę przyjąć moje pozdrowienia z Brukseli. Żałuję, że nie mogę dziś być z Państwem osobiście.

Po pierwsze chciałabym podziękować Stowarzyszeniu Polski Ruch Czystszej Produkcji za bycie aktywnym członkiem sieci EREK od początku jej istnienia. Pragnę również złożyć gratulacje Stowarzyszeniu z okazji 30 letniej rocznicy działalności Ruchu CP oraz dzisiejszej konferencji „30 lat Czystszej Produkcji - na drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego”. Pragnę także złożyć podziękowania za całą ciężką pracę wykonaną w ramach Akademii Czystszej Produkcji.

Komisja Europejska wspiera to wydarzenie. uznając je za doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz stworzenia warunków dla kluczowych zainteresowanych stron, w celu zapewnienia, że wszyscy osiągniemy zieloną transformację.

Jak wszyscy państwo wiedzą, Przewodnicząca-elekt Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas swoich pierwszych 100 dni urzędowania zaproponuje „Europejski Zielony Ład”. Europejski Zielony Ład zmierza do tego, aby Europa stała się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem z europejskim prawem klimatycznym z zapisanym celem neutralności klimatycznej do 2050 r. Musimy mieć pewność, że wszyscy są na tej samej ścieżce. Dotyczy to naszego, europejskiego przemysłu, w szczególności naszych - europejskich przedsiębiorstw sektora MŚP. Jak stwierdziła nowo wybrana Przewodnicząca-elekt: „nikogo nie zostawimy w tyle”.

W dniach 25–26 września odbyła się międzynarodowa konferencja EREK, podczas której klastry i członkowie sieci EREK mieli okazję spotkać się i dyskutować o tym, jak wykorzystać synergię działań i zapewnić, że wszystkie one doprowadzą do zielonej transformacji. Ponad 250 uczestników z 33 krajów całego świata, w tym kluczowi interesariusze pracujący nad efektywnym gospodarowaniem zasobami i gospodarką o obiegu zamkniętym w Europie i poza nią, podzielili się pomysłami na temat Europejskiego Zielonego Ładu prowadzącego do kontynentu neutralnego dla klimatu.

Aby osiągnąć cel, jakim jest neutralność klimatyczna, Europejskie Centrum Wiedzy o Efektywnym Wykorzystaniu Zasobów EREK stało się doskonałym narzędziem dla członków sieci EREK i klastrów, ale także dla MŚP, wspierającym ekologiczną transformację naszego przemysłu, poprzez seminaria internetowe (webinary), warsztaty na temat ekologizacji przemysłu w różnych sektorach i o różnej działalności.

Działania EREK obejmują również funkcjonowanie obszernej internetowej bazy danych, w której zgromadzono około 350 dobrych praktyk środowiskowych realizowanych przez europejskie MŚP, 100 konkretnych przykładów działań na rzecz oszczędzania wody, energii, odpadów i materiałów, 70 zielonych technologii dostępnych dla różnych sektorów przemysłu, ale także 370 programów wsparcia, zarówno krajowych, jak i lokalnych, tak aby MŚP mogły inwestować w efektywne gospodarowanie zasobami i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W niedalekiej przyszłości EREK połączy się z ECCP (Europejską Platformą na rzecz Współpracy Klastrów). Platforma ta skupia obecnie blisko 1000 europejskich klastrów i można z niej korzystać w celu pozyskiwania informacji o nowościach ze strony instytucji europejskich, klastrów europejskich i innych zainteresowanych stron, możliwościach finansowania, działaniach rozwojowych, innowacyjnych i realizowanych w ramach partnerstwa. Obecnie w ramach europejskiej platformy współpracy klastrów ECCP zarejestrowanych jest ponad 250 klastrów branżowo-przemysłowych UE w dziedzinie technologii środowiskowych, z którymi można raz połączyć się i nawiązać współpracę za pośrednictwem platformy.

Łącząc te narzędzia - ECCP i EREK - chcemy kontynuować i udoskonalać wspólne działania, wymianę wiedzy pomiędzy klastrami i ich członkami a zwłaszcza MŚP), a także chcemy tworzyć nowe klastry oraz sieci z udziałem decydentów politycznych w całej Europie. Ostatecznym celem działania jest zapewnienie lepszego i zintegrowanego wsparcia dla MŚP w celu umiędzynarodowienia, innowacji i zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów.

ECCP będzie również oferował nowe usługi, zwłaszcza w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i budowania potencjału dla członków sieci EREK, menedżerów klastrów i decydentów politycznych. Nowe projekty obejmują nowy program mobilności o nazwie ClusterXChange, który będzie oparty na krótkich wizytach studialnych członków sieci EREK, klastrów, innych organizacji wspierających biznes i MŚP w całej Europie.

Prowadzimy również inne inicjatywy dotyczące neutralności klimatycznej, jedną z nich, która może być dla Państwa interesująca i o której chciałabym dziś wspomnieć, to działania biznesowe na rzecz przedsiębiorstw w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki cyrkulacyjnej. Działanie to ma na celu promowanie redukcji emisji CO2 w Brazylii i Meksyku poprzez tworzenie możliwości współpracy między podmiotami europejskimi i meksykańskimi oraz MŚP w sektorach niskoemisyjnych takich jak: gospodarka odpadami, gospodarka ściekami, efektywność energetyczna przemysłu, efektywność energetyczna budynków. Inicjatywa ta jest współprowadzona przez naszą jednostkę w DG GROW i CLIMA w ramach Instrumentu Partnerstwa Zagranicznego, we współpracy z placówkami UE w Brazylii i Meksyku.

W świetle udanych osiągnięć zarówno dla UE, jak i Brazylii i Meksyku - działanie to będzie kontynuowane w 2020 r. w Brazylii i Meksyku oraz rozszerzone na inne kraje Ameryki Łacińskiej (w tym Kolumbię, Argentynę i Chile) oraz na Kanadę. W ramach działania realizowanego poprzez Europejską Platformę Współpracy Klastrów (ECCP) regularnie organizujemy misje matchmakingowe między europejskimi MŚP a pośrednikami biznesowymi z Europy i krajów Ameryki Łacińskiej oraz z Kanady. Proszę nie zwlekać i zaprenumerować newsletter ECCP, aby dowiedzieć się więcej o tych oraz o innych możliwościach!

Wraz z całym zespołem życzę Państwu wszystkiego najlepszego na dzień Państwa jubileuszu oraz powodzenia w odkrywaniu i rozwijaniu wspólnych obszarów zainteresowania dla realizacji wspólnych działań i aktywizacji nowych partnerstw!

Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia wkrótce!


0 komentarze :

Publikowanie komentarza