Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji

SPRAWDŹ, CZY DOTYCZY CIĘ RAPORTOWANIE UPROSZCZONE DO KOBIZE

Kryterium podmiotowe raportu uproszczonego, klasyfikacja podmiotów

Raport uproszczony dotyczy wyłącznie podmiotu korzystającego ze środowiska (emisje do powietrza) w zakresie:

 1. eksploatacja urządzeń, tj. niestacjonarnych urządzeń technicznych, w tym środków transportu
  i/lub
 2. prowadzenia działalności w nie więcej niż 5 miejscach korzystania ze środowiska, w których wyłącznie:
  • a) stosowano środki dezynfekcyjne,
   i/lub
  • b) eksploatowano, w każdym z miejsc korzystania ze środowiska, nie więcej niż 10 instalacji, wyłącznie spośród instalacji następującego rodzaju:
   • instalacja do spalania paliw (np. kotły, agregaty, piece do ogrzewania pomieszczeń) o łącznej nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW, w której nie są stosowane urządzenia ograniczające emisję (reduktory), a emisję zanieczyszczeń można wyliczyć automatycznie w systemie Krajowej bazy za pomocą wskaźników emisji KOBiZE (według listy paliw z załącznika 1 - patrz: poniżej),
   • instalacja chłodnicza lub klimatyzacyjna, w której stwierdzono ubytek czynnika chłodniczego,
   • instalacja stosowana w gastronomii (np. kuchenki, taborety gazowe, kotły warzelne) o łącznej nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW, z której emisję zanieczyszczeń można wyliczyć automatycznie w systemie Krajowej bazy za pomocą wskaźników emisji KOBiZE (według listy paliw z załącznika 2 - patrz: poniżej).


Podmiot, którego korzystanie ze środowiska w zakresie powietrza mieści się w wyżej opisanym zakresie (nie przekracza zakresu opisanego w pkt 1 i pkt 2 powyżej), począwszy od raportu za 2022 r., ma do wyboru wypełnienie raportu w wersji uproszczonej lub standardowej. Na każdym etapie wypełniania raportu, podmiot może zmienić jego wersję. Także po wysłaniu raportu istnieje możliwość pobrania raportu do korekty w wersji uproszczonej lub standardowej.

 

JAKIE WYBRAĆ SZKOLENIE DOTYCZĄCE KOBIZE? 

Załącznik 1.

Lista paliw stosowanych w instalacji do spalania paliw (instalacji energetycznej np. kotły, agregaty, piece do ogrzewania pomieszczeń) o łącznej nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW, dla których w systemie emisja wyliczana jest automatycznie.

 1. Gaz płynny - propan, wykorzystywany jako paliwo napędowe lub do celów grzewczych
 2. Gaz płynny LPG - propan i butan skroplone, wykorzystywany jako paliwo napędowe lub do celów grzewczych
 3. Olej opałowy lekki
 4. Oleje napędowe do innych celów (paliwo żeglugowe)
 5. Oleje napędowe do silników (Diesla)
 6. Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, pozostały (m.in. z odmetanowania pokładów węgla)
 7. Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, wysokometanowy
 8. Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, zaazotowany
 9. Biodiesel
 10. Biogaz pozostały
 11. Biogaz rolniczy
 12. Biogaz z oczyszczalni ścieków
 13. Biogaz ze składowisk odpadów
 14. Biomasa stała - leśna
 15. Biomasa stała - odpady z rolnictwa
 16. Biomasa stała - uprawy energetyczne
 17. Węgiel drzewny
 18. Antracyt
 19. Brykiety z węgla kamiennego i podobne paliwa stałe otrzymywane z węgla kamiennego
 20. Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu)
 21. Węgiel kamienny energetyczny, z wyłączeniem brykietów
 22. Węgiel kamienny koksujący, z wyłączeniem brykietów
 23. Węgiel podbitumiczny (<24 GJ/Mg)

Wróć do opisuZałącznik 2.

Lista paliw stosowanych w instalacji stosowanej w gastronomii (innej niż energetyczna) o łącznej nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW, dla których w systemie emisja wyliczana jest automatycznie.

 1. Gaz płynny - propan, wykorzystywany jako paliwo napędowe lub do celów grzewczych
 2. Gaz płynny LPG - propan i butan skroplone, wykorzystywany jako paliwo napędowe lub do celów grzewczych
 3. Olej opałowy lekki
 4. Oleje napędowe do silników (Diesla)
 5. Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, pozostały (m.in. z odmetanowania pokładów węgla)
 6. Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, wysokometanowy
 7. Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, zaazotowany
 8. Biomasa stała - leśna
 9. Węgiel drzewny
 10. Antracyt
 11. Brykiety z węgla kamiennego i podobne paliwa stałe otrzymywane z węgla kamiennego
 12. Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu)
 13. Węgiel kamienny energetyczny, z wyłączeniem brykietów
 14. Węgiel kamienny koksujący, z wyłączeniem brykietów
 15. Węgiel podbitumiczny (<24 GJ/Mg)

Wróć do opisu

0 komentarze :

Prześlij komentarz