Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie z PRTR - ''Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń''

Szkolenie z PRTR - ''Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń''

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on poniedziałek, 3 stycznia 2022 | 06:05

Szkolenie - gospodarka odpadami, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych

Szkolenie ''Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)''

UWAGA! Obowiązkowe roczne sprawozdanie PRTR przekazuje się w terminie do 31 marca do WIOŚ, poprzez aplikację internetową. Jeśli chcesz prześledzić krok po kroku raportowanie do PRTR - nauczyć się go lub zweryfikować poprawność swojego raportowania - to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy! 


Najbliższe terminy:
 • kolejny termin do ustalenia
 
Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanieAdresaci szkolenia:

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń dotyczy podmiotów prowadzących działalność w ramach 9 sektorów przemysłowych:
 • Przemysł energetyczny
 • Produkcja i obróbka metali
 • Przemysł mineralny
 • Przemysł chemiczny
 • Gospodarka odpadami i ściekami
 • Produkcja i przetwórstwo papieru oraz drewna
 • Intensywny chów lub hodowla inwentarza żywego i akwakultura
 • Produkty zwierzęce i roślinne w sektorze spożywczym
 • Inne rodzaje działalności
Rodzaje działalności należące do ww. sektorów przemysłu, by być objęte obowiązkiem raportowania w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, muszą przekraczać progi wydajności określone w rozporządzeniu E-PRTR (Nr 166/2006). W większości przypadków rodzaje działalności i przypisane im progi wydajności objęte obowiązkiem raportowania w ramach PRTR pokrywają się z listą instalacji IPPC (instalacje objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego). Dodatkowo, w ramach E-PRTR znalazły się rodzaje działalności nieujęte na liście instalacji IPPC (dziesięć dodatkowych pozycji).https://forms.gle/F6d6JUjUaL93aaHe7Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017

Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 

 

Szkolenia ON-LINE dobywają się na platformie ClickMeeting.

Miejsca szkoleń stacjonarnych:

 • Katowice:
  Polskie Centrum Czystszej Produkcji; sala szkoleniowa pod adresem: ul. Krasińskiego 8 / 225
  lub:
  Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo, ul. Żeliwna 38a, Katowice

Godziny szkolenia:
 • On-line / hybrydowo:
  • 9.00-15.00
   (
   plus możliwość bezpośrednich, zdalnych konsultacji dla Uczestników 15.00-17.00)
 • Stacjonarne:
  • 10,00-16,00
   (plus możliwość bezpośrednich konsultacji dla Uczestników 16.00-18.00)

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń:
  • przepisy unijne i krajowe stanowiące podstawy prawne dla Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
  • obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania, rodzaje działalności objęte obowiązkiem sprawozdawczym, administracyjne kary pieniężne za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego lub nierzetelne raportowanie.
 2. Zasady sporządzania raportów rocznych w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń:
  • rodzaje działalności objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu,
  • rodzaje substancji objęte obowiązkiem sprawozdawczym dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz przypisane im progi decydujące o konieczności uwzględnienia w sprawozdaniu,
  • zasady raportowania w przypadku transferu odpadów poza miejsce wytwarzania, progi decydujące o konieczności uwzględnienia w sprawozdaniu,
  • zasady sporządzenia raportu rocznego i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych,
  • zasady określania wielkości uwolnień i transferów zanieczyszczeń, zasady określania wielkości transferów odpadów,
  • raportowanie do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń a system sprawozdawczości do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska.
 3. Omówienie przykładowego raportu rocznego wprowadzonego do bazy (zrzuty ekranu krok po kroku), odpowiedzi na pytania i pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących sposobu wprowadzenia danych do raportu, pomoc w interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia (np. rodzaju i wielkości uwolnień i transferów).


Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:

 • jakich podmiotów gospodarczych (jakich rodzajów działalności) dotyczy obowiązek raportowania w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń?
 • w jakim terminie należy się wywiązać z obowiązku raportowania o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów poza miejsce wytwarzania?
 • jakiego spektrum substancji dotyczy obowiązek sprawozdawczy i jakie są wartości progowe dla uwolnień i transferów, których przekroczenie decyduje o konieczności raportowania?
 • w jaki sposób podaje się dane o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów?
 • jakie mogą być źródła danych, z których można korzystać w ramach raportowania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń?
 • jaka jest struktura raportu?

Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:
 • rejestrować się w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • tworzyć w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń sprawozdania roczne,
 • poprawnie konstruować strukturę raportu, zgodnie ze spektrum substancji objętych raportowaniem w ramach E-PRTR, w odniesieniu do przekraczających stosowne progi uwolnień substancji do powietrza, wody lub gleby oraz transferów poza miejsce powstawania zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczania i transferów odpadów poza miejsce wytwarzania,
 • wprowadzać do raportu dane dotyczące uwolnień i transferów w sposób spójny z innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz sprawozdawczością w ramach opłat za korzystanie ze środowiska,
 • identyfikować na potrzeby raportu emisje, które miały miejsce w warunkach normalnej eksploatacji oraz emisje przypadkowe.

 

Metody szkoleniowe: 

Wykład, prezentacja multimedialna, omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), dyskusja moderowana.Ekspert prowadzący szkolenie:

Grzegorz Majek – specjalista z zakresu ochrony środowiska, posiadający piętnastoletnie doświadczenie w branży (m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji rządowej i administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego, szkoleniowiec).
W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia.
Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych "Gospodarka Odpadami" (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w Krakowie), "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie).Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla zgłoszenia na szkolenie wymagane jest:

do 5 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy są jeszcze miejsca).Inwestycja w szkolenie:

Cena: 

 • udział on-line: 790 zł netto (848,70 brutto)/Osobę
 • udział stacjonarny: 890 zł netto (1094,70 zł brutto)/OsobęRabaty i promocje:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy

Uwaga! powyższe rabaty/promocje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy przysługujący spośród wymienionych powyżej opustów

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia. 

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)

Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – PRTR"Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, studia przypadków (case studies), warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie.

Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnychPrzykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje
Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:

Serdecznie zapraszamy!
 

 

 https://forms.gle/F6d6JUjUaL93aaHe7


Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz