Stowarzyszenie
Polski Ruch Czystszej Produkcji
Home » » Szkolenie: Wycinka zieleni - omówienie przepisów (on-line)

Szkolenie: Wycinka zieleni - omówienie przepisów (on-line)

Written By Polski Ruch Czystszej Produkcji on środa, 29 listopada 2023 | 10:10

Szkolenie - Wycinka zieleni 2017, rewolucyjne zmiany.

 

Szkolenie: "Wycinka zieleni - omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dot. Konserwatora zabytków"

Małe grupy szkoleniowe, praktyczna wiedza, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 
Najbliższe zaplanowane terminy:
 • ON- LINE: 
  • 24 czerwca 2024 r.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie


To praktyczne szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • Pracowników urzędów gmin
 • Pracowników urzędów miast
 • Pracowników starostw powiatowych
 • Pracowników urzędów marszałkowskich
 • Pracowników Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Pracowników Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Pracowników spółdzielni mieszkaniowych
 • Zarządców nieruchomości
 • Pracowników spółek miejskich
 • Pracowników przedsiębiorstw przesyłowych
 • Pracowników jednostek drogowych
 • Pracowników firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni
 • Pracowników firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy, TBS)
 • Osób sporządzających inwentaryzacje zieleni, działających jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem
 • Uczelni wyższych
 • Szpitali
Dodatkowo trzymać możliwość konsultacji e-mailowych aż 14 dni po zakończeniu szkolenia. Zapraszamy!

https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


Organizator:

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - organizacja z ponad 30-letnim doświadczeniem w ochronie środowiska dla firm i samorządów, posiadająca certyfikowany system zarządzania usługami szkoleniowymi (standard SUS 2.0) oraz wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice pod numerem 2.240084/2017 Chcesz bliżej nas poznać? - obejrzyj poniższy film TVP3:


 Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.

Godziny szkolenia:
 • 8.30-15.00
  (plus możliwość bezpośrednich konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17.00)

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji
 • Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.
 • Zmiany związane z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków (...) dot. problematyki usuwania drzew i krzewów na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Problematyka gminnej ewidencji zabytków
 • Rozporządzenie dot. pomników przyrody
 • Pojęcia podstawowe - drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
 • Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta,
  • starosta,
  • marszałek województwa
  • wojewódzki konserwator zabytków
  • Kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy
  • uzgadniania z RDOŚ zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym
 • Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:
  •  Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
  • Krzewy w skupiskach do 25 m2
  • Drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)
  • Problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni
  • Usuwanie zieleni na podstawie innych przepisów
  • Problematyka złomów i wywrotów
 • Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową itd
 • Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd., udział organizacji ekologicznych na prawach strony
 • Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną
 • Procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni
 • Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków- czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
 • Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
 • Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
  • Powrót do opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
  • Opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
  • Opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
  • Ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8
 • Ochrona zieleni a inne ustawy- usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy
 • Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu
 • Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
 • Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
 • Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie- przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
 • Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
  • Usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań
  • Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  • Inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  • Uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
  • Wysokość kary - zasada
  • wysokość kary - wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.
  • Rozkładanie kary na raty
  • Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli
  • Nowe delikty- usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia
 • Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop
 • Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia
UWAGA: na szkoleniu zostaną też omówione obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w KPA odnośnie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wycinką zieleni

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:

 • które drzewa i krzewy wymagają uzyskania zezwolenia na usunięcie zieleni?
 • jak podchodzić do problematyki złomów i wywrotów?
 • jakie są dopuszczalne prace w koronie drzew?
 • jak rozstrzygać spory sąsiedzkie dot. problematyki zieleni?
 • co to jest stan wyższej konieczności i kiedy może być stosowany?
 • jakie regulacje obowiązują w kwestii występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień?

Po tym szkoleniu będziesz umieć:

1. WNIOSKODAWCY:
 • prawidłowo sporządzić wniosek o wycinkę zieleni
 • znać zasady dot. dopuszczalnych prac w koronach drzew
 • rozwiązywać "spory sąsiedzkie" dot. problematyki zieleni
 • załatwiać sprawy dot. złomów i wywrotów
2. URZĘDNICY
 • prawidłowo prowadzić postępowania administracyjne dot. zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz sprawy dot. wymierzania administracyjnych kar pieniężnych
 • prawidłowo prowadzić sprawy dot. zgłoszeń na działkach osób fizycznych


Metody szkoleniowe: 

wykład, prezentacja, dyskusja, case studiesEkspert prowadzący szkolenie:

Agnieszka Masłowska-Gądek - radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Zasady naboru:

Szkolenie ma charakter otwarty. Rejestracji na szkolenie można dokonać poprzez: do 3 dni roboczych przed datą szkolenia (po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny na wymienione powyżej numery telefonów, w celu upewnienia się czy są jeszcze miejsca).

Inwestycja w szkolenie:
 • Cena:
  • udział on-line: 690 zł netto/Osobę (848,70 zł brutto)


Rabaty, promocje i dofinansowania dotyczące tego szkolenia:

 • Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
 • 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 50% dla Ekspertów Czystszej Produkcji NIF-NOT - Absolwentów Szkół/Akademii Czystszej Produkcji
 • 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polski Ruch CP
 • 5% dla Absolwentów naszych szkoleń
 • 3% dla dla grupy od 2 do 3 Osób zgłoszonych z tej samej firmy 
 • 15 % przy zgłoszeniu co najmniej 4 Osób z tej samej firmy
Wymienione powyżej pozycje nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi opustów.


Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • lunch (dotyczy tylko udziału stacjonarnego)
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu szkolenia,
 • możliwość konsultacji e-mailowych z Prelegentem przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice
Nr konta: 09 1540 1287 2001 6886 3663 0001 (Bank Ochrony Środowiska)
Tytuł przelewu: „Udział w szkoleniu – Wycinka zieleni"Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem do 2 godzin po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie

 

Zobacz przykładowe statystyczne podsumowanie opinii o naszych szkoleniach, na podstawie ankiet ewaluacyjnych


Przykładowe opinie o naszych szkoleniach oraz pozostałe referencje


Osoby kontaktowe w sprawie szkolenia:
 • Adam Pieloch - sprawy organizacyjne i księgowe, zapisy
  tel. 668 222 646
  e-mail: a.pieloch@cp.org.pl 
 • Michał Jan Cichy - sprawy merytoryczne i organizacyjne, zapisy
  tel. 601 33 71 70
  e-mail: mj.cichy@cp.org.pl
 • Anna Jagoda-Siegmund - sprawy merytoryczne i dofinansowanie z BUR
  tel. 665 462 133
  e-mail: a.jagoda-siegmund@cp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!


Aby przejść do formularza zgłoszeniowego, kliknij poniższy klawisz:

 

https://forms.gle/LKbgRMnToMj4ZmU9A


 

Zobacz także, jakie jeszcze szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie

 

 

 

Udostępnij

0 komentarze :

Prześlij komentarz